ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

4  معرفی فرضیه های آماری
در بحثهای مالی و بازار سرمایه، سرمایه گذاران معمولا انگیزه بالایی دارند که از وضعیت آتی شرکت ها اطلاعاتی در دسترس داشته باشند که بر اساس آن اطلاعات،  تصمیم گیری مطلوبی اتخاذ نمایند. لذا پیش بینی وضعیت آتی شرکت ها بسیار با اهمیت می باشد، از آنجایی که روشهای متعددی برای پیش بینی وضعیت آتی شرکت ها هست سرمایه گذاران به دنبال روشی هستند که دارای بالاترین میزان دقت پیش بینی باشد.  حال با در نظر داشتن مطالب از پیش گفته، جهت ارزیابی میزان تاثیر دو مدل پیش بینی درماندگی مالی به آزمون فرضیه زیر پرداخته می گردد :                                                                            :
 

” فرضیه : میزان دقت  مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، بیشتر از الگوی جریان نقدی می باشد.  “
H0: میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، بیشتر از  الگوی جریان نقدی  نیست.
H1: میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، بیشتر از الگوی جریان نقدی می باشد.
 

 

4-5-2) آزمون فرضیه و نتایج آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای آزمون این فرضیه از آزمون t به صورت مقایسه زوجی برای کل شرکت های درمانده در 3 سال بهره گیری گردیده می باشد و از آنجایی که در این گونه مطالعات پیش بینی درست شرکت های درمانده از پیش بینی درست شرکت های سالم مهم تر می باشد دو نوع خطا هست که عبارتند از: خطای نوع اول و خطای نوع دوم . به بیانی دیگر خطای نوع اول یعنی طبقه بندی نادرست شرکت های درمانده به عنوان شرکت های سالم  و خطای نوع دوم یعنی طبقه بندی نادرست شرکت های سالم به عنوان شرکت های درمانده توسط مدل های پیش بینی درماندگی مالی ، از آنجایی که خطای نوع اول نسبت به خطای نوع دوم از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد لذا آغاز به ارزیابی دو مدل در پیش بینی وضعیت آتی شرکت های درمانده مالی و سپس به ارزیایی دقت کلی دو مدل پرداخته شده می باشد.
در نگاره 4-25نتایج حاصل از طبقه بندی شرکت های درمانده توسط هر دو مدل به تفکیک سال های قبل از وقوع درماندگی مالی ارائه می گردد. همانگونه که در فصل 3 گفته گردید تعداد 41 شرکت درمانده مالی و 41 شرکت سالم بعنوان نمونه انتخاب گردیدند که در این پژوهش 3 سال قبل از وقوع درماندگی مالی آنها مورد مطالعه قرار گرفت،  بعبارت دیگر در مجموع 3 سال تعداد 123 شرکت درمانده و 123 شرکت سالم هست که در نگاره زیر دقت مدل ها در پیش بینی درماندگی مالی که همان طبقه بندی صحیح شرکت های درمانده بعنوان شرکت های درمانده می باشد ارائه گردیده می باشد.  سپس در نگاره 4-27 میزان دقت این دو مدل با یکدیگر مقایسه می گردد.
نگاره (4-25) نتایج طبقه بندی شرکت های درمانده در هر دو مدل

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 


پاسخ دهید