قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جدول ها
 

عنوان صفحه

جدول 1‑1:محاسبه میانگین متحرک موزون. 27
جدول3‑1:شرکت های مورد مطالعه. 57
جدول4‑1:اختصار میانگین بازدهی استراتژی های تکنیکال مورد مطالعه و روش خرید و نگهداری  78
جدول4‑2:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش EMA.. 81
جدول ‏4‑3:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش RSI 82
جدول4‑4:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روشRSI&EMA.. 84
جدول 4‏‑5:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش خرید و نگهداری. 85
جدول4‑6: نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای تمامی روش های مورد آزمون و قابل مقایسه با روش خرید و نگهداری. 85
جدول4‑7:نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای تمامی روش ها با یکدیگر در دوره های دوساله و سه ساله 86
جدول4‑8: بازده مقایسه ای شرکت سرمایه گذاری ملت.. 87
جدول4‑9: آزمون مجدد شاپیرو-ویلک برای سال 1390بعد حذف شرکت سرمایه گذاری ملت.. 88
جدول4‑10: نتایج آزمون t-همبسته برای روش میانگین متحرک(فرضیه اول) 89
جدول4‑11: آزمون tهمبسته برای داده های دوساله روش EMA.. 92
جدول4‑12:نتایج آزمون ویلکاکسون برای داده های غیر نرمال روش EMA.. 93
جدول ‏4‑13:آزمون tهمبسته برای داده های روش RSI 94
جدول4‑14:آزمون tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژیRSI 96
جدول4‑15:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال روش RSI 97
جدول4‑16:آزمون tهمبسته برای روش ترکیبیRSI&EMA.. 99
جدول4‑17:آزمون tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژی. 101
جدول4‑18:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال استراتژی ترکیبیRSI&EMA.. 102
 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فهرست شکل ها
 

عنوان صفحه

شکل1‑1: ارتباط میانگین متحرک با قیمت.. 31
شکل1‑2: ارتباط میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت.. 32
شکل1‑3:میانگین متحرک همگرا-واگرا(MACD) 33
شکل1‑4:واگرایی شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با قیمت.. 34
شکل1‑5: جایگاه های خرید و فروش شاخص قدرت اندازه حرکت.. 34
شکل1‑6: نحوه تحلیل ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک.. 35
شکل1‑7:جایگاه های خرید و فروش روش ترکیبی میانگین مترحک و شاخص قدرت اندازه حرکت   36
شکل3‏‑1:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه اول. 69
شکل3‑2:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه دوم 70
شکل3-3:سیگنال های تکنیکال فرضیه سوم 71
 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

3-1اهداف پژوهش

  • مطالعه بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از روش های خرید تکنیکی با بهره گیری ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده بهره گیری از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
  • مطالعه بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گیری از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    دیدگاهتان را بنویسید