امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان 

قسمتی از متن پایان نامه :

کاملاً روشن می باشد، که این تمایل برای حفظ فاصله میان شاخص های اساسی عملکرد، می تواند میان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت، معیارهای مالی و غیر مالی، شاخص های پیشرو و کندور و همچنین چشم اندازهای عملکرد درون سازمانی و برون سازمانی، توازن ایجاد کند. با پذیرش چنین دیدگاه کل نگری، کپلن و نورتون امیدوار بودند، مدیرانی که بطور سنتی با داده ها سر و کار داشتند، به جای تجزیه و تحلیل این داده‌ها وقت بیشتری را صرف تصمیم گیری کنند(الهیاری به نقل از جود و همکاران، 1387 :29). هرچند شرکتهای کوچک و متوسط، در مقایسه با شرکتهای بزرگ چند ملیتی، بعضی مسئولیتهای ناشی از پی آمدهای اجتماعی و محیطی در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی را ندارند، اما در عین حال نیاز به یک استراتژی یکپارچه احساس می گردد(Erik,2009:p.5). با ترکیب ابزارهای مختلف حسابداری می توان به امر کاربردی کردن علم اقتصاد، که نه تنها باعث بالا بردن ارزش شرکت می گردد، بلکه موجب افزایش اعتبار مرحله تصمیم گیری نیز می گردد،کمک نمود(Steen and Erland,2009:p.2). طرح اولیه ارزیابی متوازن، چهار منظر را معرفی نمود: منظر مالی، منظر مشتری، منظر فرایندهای کسب و کار داخلی و منظر یادگیری و رشد. این چهار منظر، سه گروه عمده از ذینفعان( سهامداران، مشتریان و کارکنان) هر واحد تجاری را نشان می دهد، از این رهگذر این دید کل نگر به مقصود پیاده سازی استراتژی مورد بهره گیری قرار می گیرد. ارزیابی متوازن مستلزم این می باشد، که شاخص های اساسی عملکرد در این چهار منظر طبقه بندی می شوند(الهیاری به نقل از جود و همکاران، 1387 : 29).
2-4- چهار منظر ارزیابی متوازن
ارزیابی متوازن برای برقراری ارتباط بین اهداف مرتبط و چند گانه، که دست یابی به آنها برای رقابت بر پایه توانایی ها و نوآوری ها مهم هستند، توسعه پیدا نمود. ارزیابی متوازن، هدف اصلی و استراتژی شرکت را به اهداف و معیارهای سازمان یافته در چهار منظر مالی، مشتری، فرایند درون سازمانی و فراگیری رشد، تبدیل می کند(Kaplan and Atkinson,2007:pp.368-369).

2-4-1- منظر مالی
معیارهای مالی، نتایج اقتصادی قابل اندازه گیری عملیات از قبل انجام شده، را ارزیابی می کند. معیارهای عملکرد مالی مشخص می کند، که آیا استراتژی شرکت اجرا می گردد و آیا باعث بهبود سود شرکت می گردد، یا نه؟اهداف مالی معمولاً با قابلیت سود دهی شرکت اندازه گیری می گردد. برای مثال سود عملیاتی، بازده سرمایه، رشد سریع فروش، ایجاد جریانهای نقدی واخیراً ارزش افزوده اقتصادی، از معیارهای مالی هستند(Ibid,p.370).
2-4-2- منظر مشتری
این منظر دومین مجموعه اهداف در شرکت می باشد، که به فراموشی سپرده شده می باشد. قبل از تدوین اهداف، با بهره گیری از این منظر، پاسخ به سوالات زیر ضروری به نظر می رسد(الهیاری،1386: 40):
بازار هدف شما چیست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مشتری شما چه کسی می باشد ؟
چه کسانی را مشتریان ما می دانند؟
برای رسیدن به مشتری با چه کسی بایستی رقابت نمود ؟
مشتری کنونی چه ارزشی را برای سازمان متصور می گردد ؟
در صورت عدم وجود سازمان ما، چه کسی متاثر می گردد؟ و چه خواهد نمود؟
اغلب ممکن می باشد مشتری امروز ما، مشتری مطلوب فردا نباشد. چه انتظاراتی مشتریان از تغییرات سازمانی دارند؟ برای مشتری شما چه چیز ارزش می باشد ؟
ارزش، اصطلاحی می باشد، که دائماً به وسیله افراد فعال در بازاریابی و تجارت مورد بهره گیری قرار می گیرد و برای بسیاری از مردم به عنوان یک تعریف، معانی زیادی دارد. ارزش پیشنهادی، نوعی بازتاب نمادین فیزیکی و احساسی می باشد، که در مشتری – چه فرد و چه یک سازمان – در هنگام خرید محصولات یا خدمات و در ازای پرداخت هزینه آن به وجودمی آید(Nair.2004:p.49). سازمان ها معمولاً از میان جنبه های استراتژیک زیر، مضمون مورد نظر خود را در منظر مشتری انتخاب می کنند(بختیاری،1386 :20):

 • برتری عملیاتی
 • مشتری مداری
 • رهبری محصول
 • استراتژی های پایدار بر مبنای برتری یکی از سه مضمون گفته شده، با حفظ استانداردهای مربوط به دو مضمون دیگر قرار می گیرد. شرکت هایی که استراتژی برتری عملیاتی را دنبال می کنند، نیازمند برتری در قیمت های رقابتی، کیفیت محصول، انتخاب محصول، دوره زمانی تولید و تحویل به موقع هستند. لازمه ی مشتری مداری، تاکید سازمان بر کیفیت روابط خود با مشتریان، شامل خدمات اضافی و جامعیت راه حل های پیشنهادی به مشتریان می باشد. شرکتهایی، که استراتژی رهبری محصول را دنبال می کنند، بایستی بر کارآمدی، ویژگی ها و عملکرد محصولات و خدمتشان متمرکز گردند. منظر مشتری، عموماً شامل چندین معیار اصلی یا کلی از نتایج موفق استراتژی می باشد، که خوب فرموله و اجرا شده می باشد. در این منظر از ارزیابی متوازن، مدیران بخش هایی از بازار و مشتری، که شرکت در آن بخش ها رقابت خواهد نمود را، شناسایی کرده و معیارهای عملکرد مربوط به آنها را، مشخص می کنند(الهیاری،1386: 41). معیارهای عملکرد اصلی، شامل رضایت مشتری، حفظ مشتری، جذب مشتریان جدید، سود آوری مشتری و سهم بازار می باشد(Kaplan and Atkinson,2007:p.369).

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  -آیا امکان اجرای تکنیک “ارزیابی متوازن”به مقصود ارزیابی عملکرد در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر مالی ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر مشتری ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر فرایندهای درون سازمانی (داخلی) ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر یادگیری و رشد  ارزیابی متوازن هست؟
  -کدامیک از منظرهای ارزیابی متوازن بیشترین کاربرد را دارد؟