قسمتی از متن پایان نامه :

3 فرضیه اول با بهره گیری از آزمون آماری تفاضل میانگین دو جامعه نشان‌دهنده عدم تفاوت معنی‌دار بین میانگین بازده سهام شرکت هایی که افزایش سرمایه داده‌اند با میانگین بازده سهام شرکت هایی می باشد که افزایش سرمایه نداده‌اند و نتایج به دست آمده از آزمون 3 فرضیه دوم با بهره گیری از آزمون آماری زوجهای مرتب نشان‌دهنده عدم تفاوت معنی‌دار بین بازده سهام شرکت های 3 گروه مورد مطالعه در دوره پس از افزایش سرمایه نسبت به دوره قبل از آن می‌باشد. بطور کلی نتایج آزمون‌های آماری و مطالعه های به اقدام‌آمده دیگر نشان‌دهنده عدم تأثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکت های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1370-1374 می باشد (شمس عالم، 1374).
امانی، کوروش (1376)، به مطالعه رابطهء بین سود تقسیمی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. این پژوهش مبتنی بر دو فرضیه بوده می باشد که هر دوی آنها مورد تأیید قرار گرفته اند:
– میان سود تقسیمی هر سهم طبق مصوبهء مجمع عمومی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران رابطهءمعنی‌داری وجوددارد.
– میان سود تقسیمی پرداخت شده به سهامداران و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطهء معنی‌داری هست (امانی، 1376).
دهقانی فیروزآبادی، حمید (1377)،  به مطالعه تأثیر شیوه‌های تأمین مالی بر ارزش سهام شرکت‌ های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد.
در این پژوهش جهت آزمون پدیده تأمین مالی (انتشار سهام،‌ بدهی بلند مدت) در بازار سرمایه ایران دو فرضیه طراحی شده می باشد : فرضیه اول، تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه موجب کاهش قیمت سهام می گردد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‌دهد که قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه کاهش پیدا نمی‌کند. پس دیدگاه سرمایه‌گذاران پیش روی تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه مثبت می باشد. فرضیه دوم، تأمین مالی از طریق اخذ وام موجب افزایش قیمت سهام می گردد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می‌دهد قیمت سهام بعد از تأمین مالی از طریق اخذ وام افزایش پیدا نمی‌کند. عدم حضور فعال مؤسسات مالی غیر بانکی در کشور، اخذ وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانک‌ها و بعضی نهادهای خاص آن هم با معضلات و شرایط و سهل تر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و بعضی علت های دیگر را می‌توان علت های احتمالی تفاوت نتایج این نوع پژوهش در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست (دهقانی فیروز آبادی، 1377).
دلاوری، سید جواد (1377)، به مطالعه تاثیر روش های تامین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. در این پژوهش شرکت هایی که در یک دوره زمانی پنج ساله با بهره گیری از وام یا افزایش سرمایه تامین مالی نموده اند انتخاب شده و با بهره گیری از اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی این شرکت ها تاثیر دو روش تامین مالی (اخذ وام و افزایش سرمایه) بر نسبت بازدهی حقوق سهامداران عادی آزمون گردیده می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که گر چه نسبت جمع دارایی ها به حقوق صاحبان سهام (نسبت اهرمی) برای گروه شرکت هایی که اخذ وام نموده اند در مقایسه با گروه شرکت هایی که افزایش سرمایه داده اند از نظر آماری اختلاف معنی داری دارد اما نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام و نیز نسبت فروش به جمع دارایی ها  و نسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکت ها اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارد. به بیانی دیگر اخذ وام توسط شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران منجر به ایجاد اهرم مالی مطلوب نشده می باشد(دلاوری، 1377).
دهقانی احمدآباد، طوبی(1377)، موضوعی با عنوان تئوری ترجیحی و عملکرد تامین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار داده می باشد.
ایشان در این پژوهش چهار فرضیه را مورد ارزیابی قرار داده اند که عبارتند از:
1- بین تامین مالی خارجی و کمبود نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط  مثبت و معنی داری هست.
2- بین تامین مالی خارجی و اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط  مثبت و معنی داری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3- بین تامین مالی خارجی و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط  معکوس و معنی داری هست.
4- بین تامین مالی خارجی و تامین مالی قبلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط  معکوس و معنی داری هست.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات به این شکل می باشد:
فرضیه اول : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای سرمایه گذاریهای جدید خود و یا برای وجوه مورد نیاز خود آغاز از محل منابع داخلی شرکت (سود انباشته و اندوخته ها) بهره گیری می نمایند و سپس از منابع خارجی (در درجه دوم از طریق وام و در درجه سوم از طریق انتشار سهام) تامین مالی می کنند پس بین کمبود نقدینگی و تامین مالی خارجی ارتباط معنی  داری هست.
فرضیه دوم : بین اندازه شرکت و تامین مالی خارجی ارتباط مثبت و معنی داری هست یعنی اعتباردهندگان در اعطای وام به شرکت ها اندازه شرکت را مد نظر قرار می دهند .
فرضیه سوم : پیش بینی تئوری ترجیحی در این مورد صادق می باشد یعنی این ارتباط معکوس و معنی دار می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید