قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

افزایش سودآوری یکی از اهداف اصلی و مهم واحدهای اقتصادی می باشد؛ شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سودآوری می‌تواند مدیران مالی را در شناخت بهتر از واحد اقتصادی کمک کند. عوامل سودآوری بانک‌ها به دو عامل تحت کنترل مدیریت(داخلی) و خارج از کنترل مدیریت(خارجی) تقسیم بندی می گردد.
در این پژوهش به اهم عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری تاکید شده می باشد و مورد مطالعه، مدیریت شعب[1] بانک نمونه[2] می‌باشد که برای سالهای 1391-1387 به مدت پنج سال، که 30 مدیریت شعب مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. داده‌ها و اطلاعات پژوهش از طریق کتابخانه‌ای و مصاحبه گردآوری شده می باشد؛ در این پژوهش شش عامل حجم سپرده، مدیریت تسهیلات، مدیریت نقدینگی، ریسک اعتباری، مدیریت هزینه و تعادل بین منابع و مصارف بعنوان متغیر مستقل و بازده داراییها (ROA) بعنوان متغیر وابسته تلقی گردیده که میزان تاثیرگذاری و معنی داری عوامل شش گانه بر سودآوری مورد آزمون قرار گرفته می باشد؛ روشهای آماری مورد بهره گیری در این پژوهش عبارتند از: آزمون فرضیه‌ها، آزمون دوربین واتسون، آماره کولموگروف- اسمیرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون که با بهره گیری از نرم افزار SPSS 20 می باشد.
نتایج این پژوهش حاکی از آن می باشد که بین همه متغیرهای مستقل (به غیر از متغیر مدیریت تسهیلات) با سودآوری، همبستگی معناداری هست که متغیرهای مدیریت نقدینگی و تعادل بین منابع و مصارف ارتباط مستقیم و متغیرهای حجم سپرده، ریسک اعتباری و مدیریت هزینه ارتباط معکوس با سودآوری دارند. باتوجه به مدل رگرسیون خطی مطرح شده در پژوهش با دو متغیر مدیریت هزینه و مدیریت تسهیلات می‌توان تا میزان 4/84 درصد سودآوری را پیش بینی نمود.
 

واژه های کلیدی: سودآوری، تحت کنترل مدیریت، سپرده، تسهیلات، مدیریت نقدینگی، مصارف
[1] بانک‌های کشور در تمامی استانها شعبی دارند که زیر نظر سرپرستی استان(مدیریت شعب) مشغول به فعالیت هستند.
[2] به مقصود صیانت از اطلاعات بانک مورد مطالعه، از جایگزین “بانک نمونه” بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

  • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
  • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
  • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    پاسخ دهید