عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه 

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی پژوهش

سودآوری[1]: توان شرکت یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه ای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری، مبلغی اضافی به نام سود برای شرکت باقی بماند (رستمی،1390، ص45).
عملکرد مالی[2]: حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارشهای مالی می باشد که سود گزارش شده در آنها از اهمیت زیادی برای بهره گیری کنندگان برخوردار می باشد. سرمایه گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را بر آن اساس انجام می دهند(مهدوی، حسینی، 1387، ص3).

بانک: موسسه‌ای خدماتی که به جمع آوری یا تجهیز سپرده های مردم و تخصیص منابع و مصرف بهینه آن در جهت سیاست‌های کلی اقتصاد کشور با ابزارهای پولی و اعتباری اقدام و همچنین موجبات تسهیل در پرداخت‌ها و انجام سایر خدمات بانکی را در چارچوب قوانین و مقررات فراهم می‌سازد(جمشیدی، 1379، ص4).
تسهیلات اعطایی: وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه می باشد، به این معنی که از یک‌سو وجوه را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و از سوی دیگر، این وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. دارندگان وجوه مازاد، با سپرده‏گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ سود معینی دریافت می‏کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت سود معینی از بانک‌ها قرض می‏گیرند. طبیعی می باشد که مابه‏التفاوت بهره پرداختی به سپرده‏گذاران و سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می‏دهد(یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴).
 

1-15ساختار پژوهش

این پژوهش از 5 فصل تشکیل شده می باشد:
فصل اول – کلیات پژوهش
فصل دوم – ادبیات، مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فصل سوم – روش شناسی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل پنجم – اختصار، نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
 

1-16خلاصه فصل

حوزه فعالیت بانک‌ها در سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات می باشد لذا شناسایی و مطالعه سودآوری عملکرد مالی در اجرای هریک از وظایف می تواند طیفی از نقاط قوت و ضعف موجود در بانک‌ها را ارائه می‌نماید. عوامل تعیین کننده سودآوری بانک‌ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده می باشد(باقری، 1385، ص1).
در این پژوهش به اهم عوامل مالی قابل کنترل مدیریت که بر سودآوری بانک‌ها تأثیر دارند، پرداخته خواهد گردید. مورد مطالعه این پژوهش 30 مدیریت شعب بانک نمونه بوده که برای سالهای 1391-  1387 مورد آزمون قرار گرفته می باشد. در این پژوهش ارتباط و میزان تاثیر گذاری شش عامل(حجم سپرده، مدیریت تسهیلات، نقدینگی، ریسک اعتباری، مدیریت هزینه، تعادل بین منابع و مصارف) را بر سودآوری که با بازده داراییها(ROA) نشان داده شده با روشهای آماری آزمون فرضیه‌ها، آزمون دوربین واتسون، آماره کولموگروف- اسمیرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون از طریق نرم افزار SPSS 20 مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
[1]  Profitability
[2] Financial Performance

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
  • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
  • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه

  • پاسخ دهید