تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

در پایان هر فعالیت تحقیقی، محقق پس از آزمون فرضیات، می بایستی نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه هایی هستند که پیشنهادات براساس آن شکل می گیرد. پس یکی از قسمتهای مهم پژوهش که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به اقدام برای موفقیت در آینده باشد، نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مناسب می باشد. نتیجه گیری هایی که بر اساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشند می توانند معضلات موجود بر سر سازمان را که پژوهش به آن مقصود طراحی شده می باشد را برطرف کند.
در فصل اول به اظهار مسئله، اهداف و فرضیه پژوهش پرداختیم. در فصل دوم کلیات پژوهش و مبانی نظری پژوهش ارائه، همچنین پژوهشهای مرتبط انجام شده در زمینه موضوع پژوهش به اختصار توضیح داده گردید. در فصل سوم، روش پژوهش شامل جامعه آماری روش تعیین نمونه، ابزار جمع آوری داده ها و همچنین روشهای آماری مورد بهره گیری برای تحلیل اطلاعات ارائه گردید. در فصل چهارم به توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده پرداخته شده می باشد و در نهایت در این فصل نتیجه گیری، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش ارائه می گردد.

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اول

فرضیه اول پژوهش بدین توضیح بود که عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد. با در نظر داشتن آزمون های فرضیه و تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته در فصل قبل این نتیجه حاصل گردید که عملکرد مدیریتی در سطح اطمینان 99% تاثیر منفی و معناداری بر محافظه کاری شرطی دارد. با عنایت به نتیجه حاصل شده می توان گفت که در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هرچه عملکرد و کارآیی مدیریت در سطح بالاتری قرار داشته باشد، محافظه کاری شرطی کمتری را می توان نظاره نمود  و یا به بیانی دیگر شرکتهایی که عملکرد مدیریت مناسبی نداشته باشند از محافظه کاری شرطی بیشتری بهره گیری می نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم

فرضیه دوم پژوهش اظهار می دارد که عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری غیر شرطی تاثیر دارد. آزمونهای آماری نشان دادند که عملکرد مدیریتی در سطح اطمینان 99% تاثیر مثبت و معناداری با محافظه کاری غیر شرطی دارد که با در نظر داشتن این مورد می توان عنوان نمود که هر چه میزان عملکرد مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش یابد می توان انتظار داشت تا از محافظه کاری غیر شرطی بیشتری بهره گیری نمایند.

5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه سوم

در فرضیه سوم اظهار گردید که شاخص های عملکرد اطلاعاتی(خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارند. باتوجه به جدول شماره 4-7 می توان به این نتایج رسید که خطای پیش بینی سود در سطح اطمینان 95% تاثیر منفی و معناداری بر محافظه کاری شرطی دارد. در واقع شرکتهایی که خطای پیش بینی سود بالایی دارند از محافظه کاری شرطی کمتری بهره گیری
می نمایند. در ادامه نشان داده گردید که معیار تغییر پذیری بازده تاثیر معناداری بر محافظه کاری شرطی ندارد و نمی توان از آن به عنوان شاخصی برای تحلیل میزان محافظه کاری شرطی بهره گیری نمود زیرا بر آن تاثیر معناداری ندارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 


پاسخ دهید