شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 • همانطور که در فصل دوم قسمت تحقیقات داخلی ملاحظه گردید اکثر تحقیقاتی که در ارتباط با عوامل سودآوری مطرح گردیده بر اساس مطالعه‌ای بوده که بر روی یک بانک انجام گردیده که پیشنهاد می گردد مطالعه‌ای تحت عنوان «عوامل موثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران» صورت گیرد.
 • مطالعه طریقه سودآوری می‌تواند تحقیقی مناسب و طراحی مدلی از سودآوری بانک‌ها می‌تواند موضوعی در سطح بین المللی یرای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان خارجی از بانک‌های ایران باشد که می‌توان این پژوهش را بر اساس مدل‌های اقتصادسنجی انجام داد که پیشنهاد می گردد پژوهشی تحت عنوان «طراحی مدل سودآوری بانک‌های ایران بر اساس مدل خود رگرسیون برداری(VAR)» صورت گیرد.
 • نتایجی که در این پژوهش بدست آمد حاکی از تأثیر مهم اعطای تسهیلات بر سودآوری بوده می باشد و همانطور که گفته گردید حوزه فعالیت بانک‌ها در سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات می باشد که به نظر می‌رسد با مطالعه دقیق‌تر در دو بخش تجهیز منابع و تخصیص منابع بتوان در جهت سودآوری بانک‌ها جرکت نمود پس پیشنهاد می گردد مطالعه‌ای تحت عنوان «مطالعه ارتباط تجهیز منابع و تخصیص منابع بر سودآوری بانک‌ها » صورت گیرد.
 • مطالعه هیجانات ناشی از اخبار و اطلاعات چاپ گردیده بر سودآوری می تواند پژوهش موثر و کارا در جهت انعطاف‌پذیری مدیران بر این عامل گردد تا مدیران بتوانند با اتخاذ تدابیر مناسب از کاهش سودآوری جلوگیری نماید پس پیشنهاد می گردد مطالعه‌ای تحت عنوان «مطالعه ارتباط اخبار و اطلاعات منتشره بر سودآوری بانک‌ها در سه سناریوی اخبار و اطلاعات مثبت، منفی و بی‌تاثیر » صورت گیرد.
 •  

  5-7 اختصار فصل

  در این فصل آغاز به موضوع پژوهش و شفاف سازی(قابل فهم بودن) موضوع و هدف از پژوهش مطرح گردید سپس به اختصار ای از روشهای جمع‌آوری اطلاعات برای ادبیات موضوع و شیوه گردآوری و جمع بندی پژوهش تصریح گردید همچنین روشها و مراحل بهره گیری شده در جمع آوری داده‌ها و تجزیه وتحلیل آن‌ها تصریح گردید سپس به محدودیتها و در نهایت این فصل به پیشنهادات ختم گردید که پیشنهادها در دو دسته یافته‌های پژوهش و پیشنهاد برای تحقیقات آتی مطرح گردید.
  به گونه کلی در این فصل شمایی از موضوع و هدف آن و روشهای رسیدن به هدف و آزمون آن و در نهایت به پیشنهادات یافته‌های پژوهش تصریح گردید.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
 • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
 • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه
 • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

  پاسخ دهید