قسمتی از متن پایان نامه :

از مجموعه نسبتهای سودآوری به حساب نسبت دوپونت تعدیل شده[1] می آید که از تقسیم سود عملیاتی بر خالص داراییهای عملیاتی حاصل می گردد. خالص داراییهای عملیاتی برابر می باشد با داراییهای عملیاتی پس از کسر بدهیهای عملیاتی. به بیانی دیگر ، می توان خالص داراییهای عملیاتی را به عنوان تفاوت خالص کل داراییها (حقوق صاحبان سرمایه) و خالص داراییهای مالی (غیر عملیاتی) تعریف نمود. فیرفیلد و یوهن[2] (2001) خالص دارایی های مالی را به صورت حاصل جمع وجه نقد و سولیمان (2008) سرمایه گذاری کوتاه مدت (داراییهای مالی)، پس از کسر کردن بدهیهای بهره دار (بدهیهای مالی) تعریف می کنند. از دیدگاهی دیگر ، نسبت دوپونت تعدیل شده را می توان به دو جزء دیگر تقسیم نمود که جزء نسبت سود عملیاتی از مجموعه نسبتهای سودآوری می باشد و جزء دیگر که گردش خالص داراییهای عملیاتی می باشد از مجموعه نسبتهای فعالیت به حساب می آید(عرب مازار و جابری نسب،1390).

2-4-2 موارد بهره گیری ROA

 • اعتبار دهندگان می‌توانند در موارد زیر از ROA بهره گیری کنند:
 • 1- ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی
  2- جمع آوری اطلاعاتی در باره تاثیر مدیریت

 • مدیران در موارد زیر از ROA بهره گیری می‌کنند:
 • 1- اندازه گیری عملکرد هر بخش از شرکت وقتی که هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه‌گذاری در نظر گرفته گردد.

  2- ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه‌ای
  3- کمک در پایه گذاری اهداف مدیریت

  2-4-3- نقاط ضعف ROA

  – محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم مطالعه عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت
  – علی‌رغم کاهش کوتاه مدت در این نرخ ممکن می باشد منجر به اثرات مطلوب بلندمدت بشود، با این تفاصیل ممکن می باشد به دیدگاه ضعف در مدیریت بیانجامد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  – اثر عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … که با نرخ بازده دارائیها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائیها می باشد.
  – نرخ بازده دارائیها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌مدت مدیران تکیه دارد.
  – بهره‌گیری از اصل بهای تمام ‌شده تاریخی در  ROA  که مربوط بودن اطلاعات را نقض می کند.
  – نسبت بازده دارائیها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌ای بکار می‌رود، مطابقت ندارد.
  – تخصیص هزینه‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ ها می باشد باعث عدم کارآئی کامل و اثربخشی ROA می گردد.

  2-5- کارایی مدیران موظف و غیر موظف

  از دیدگاه نظریه ی نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی)در هیأت مدیره ی شرکت ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام داران و مدیران شرکت کمک شایان توجهی می کند (حساس یگانه و باغومیان، 1385). در این ارتباط، بعضی پژوهش ها وجود ارتباط ی مثبتی بین نسبت اعضای غیرموظف و عملکرد را گزارش نمودند(المناصر و همکاران[3]، 2012).
  از سوی دیگر هارت[4] (1983) بیانگر مکتب فکری دیگری می باشد. در این دیدگاه که منطبق بر نظریه ی مباشرت می باشد. وی اعتقاد دارد که بازار با ساز و کارهای خود راه حلی طبیعی برای رفع مسئله ی نمایندگی ارائه می کند. در نتیجه وجود مدیران غیر موظف در هیأت مدیره غیر ضروری به نظر می رسد و بازار خود هم سو کننده ی منافع مدیران و سهام داران خواهد بود.
  فاما و همکاران (1980)دریافتند که هیات مدیره مهم ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران قلمداد می گردد. نتایج حاکی از آن می باشد که هیات مدیره در ارتقای عملکرد شرکت تأثیر با اهمیتی اعمال می کند.
  طبق پژوهش های وانگا و همکاران[5]( 2012 ) اعضای غیر موظف هیأت مدیره، اثری منفی بر عملکرد شرکت دارند. بعضی صاحب نظران، بر این باورند که اثربخش ترین هیأت مدیره، متشکل از اعضایی می باشد که در میان مدیران موظف و غیرموظف آن “تعادل” مستقر باشد؛ زیرا عدم تعادل شدید به نفع هریک از طرفین، موجب جابه جایی موازنه ی قدرت به سمتی نادرست خواهد گردید(مرادی و همکاران، 2012).
   

   

  1.RNOA
  1.Fairfield & Yohn
  1.Al-Manaseer
  2.Hart
  3.Wanga et al.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   


  پاسخ دهید