ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

از دیدگاه شهودی،بایستی  هر قدر که کیفیت سود بالاتر باشد ضریب واکنش در برابر سود خالص بالاتر برود. انتظار بر این می باشد که ضریب واکنش در برابر سود خالص بیشتر گردد، زیرا سرمایه گذاران بهتر می توانند بر اساس عملکرد دوره جاری عملکرد آینده شرکت را برآورد نمایند. در دنیای اقدام، نمی توان به راحتی مقدارکیفیت سود رامحاسبه نمود، زیرا احتمالات سیستم اطلاعاتی، به صورت مستقیم، قابل نظاره نمی باشند (دیچو و همکاران[1]،2008).
بندیوپادیا (1994) روش مستقیم تری را به کاربرد و او در مورد شرکت های نفت و گاز ضریب واکنش در برابر سود خالص کوشش های موفقیت آمیز را با هزینه کامل مقایسه نمود. این پژوهشگر پیش بینی نمود شرکت هایی که از روش کوشش های موفقیت آمیز بهره گیری می کنند دارای ضریب واکنش در برابر سود خالص بالاتری هستند، زیرا اجرای روش مبتنی بر کل هزینه ها اثر مقصود کردن هزینه ها به حساب سرمایه ای و پس از پایان یافتن ذخیره چاه، مستهلک کردن (از دفتر خارج کردن) کل مبلغ باعث خواهد گردید که در صورت سود و زیان بخش هایی به وجود آید که از نظر قیمت اثرگذار نمی باشند (در اینجا ما از همان اصطلاحاتی بهره گیری کرده ایم که راماکریشنان و توماس در بحث از سود خالص گزارش شده مورد بهره گیری قرار دادند). یعنی، سود خالص ناشی از روش کوشش های موفقیت آمیز دارای کیفیت بالاتری می باشد. همچنین بندیوپادیا پیش بینی نمود که برای شرکت هایی که روش کوشش های موفقیت آمیز به کار می برند ضریب واکنش در برابر سود خالص بسیار بیشتر می باشد، اما در دوره هایی که فعالیت اکتشاف در سطح پایین می باشد کمتر اعلام می گردد(دیچو و همکاران،2008).
بندیوپادیا با پژوهش بر روی نمونه ای متشکل از ۳۹ شرکت طی سال های 1985-1982 به این نتیجه رسید، شرکت هایی که از روش کوشش های موفقیت آمیز بهره گیری می کردند طی دوره دو روزه مربوط به اعلام سود خالص سه ماهه دارای ضریب واکنش در برابر سود خالص بالاتری بودند، در مقایسه با شرکت هایی که از روش مبتنی بر کل هزینه ها بهره گیری می نمودند. طی سال های 1990- 1986 ، زمانی که فعالیت اکتشاف نفت و گاز، به صورت نسبی ، اندک بود ضریب های واکنش در برابر سود خالص تفاوت معنی داری نداشتند. این نتیجه ها دیدگاه بندیوپادیا را تایید می کنند مبنی بر اینکه در شرکت هایی که کیفیت سود بالاتری دارند ضریب واکنش در برابر سود خالص بیشتر می باشد. لو و تیاگارایان (1993) از روش دیگری بهره گیری کردند. آنها ۱۲ مبنا را که مورد بهره گیری تحلیلگران مالی (برای برآورد کیفیت سود خالص مورد توجه) بود شناسایی نمودند. برای مثال، یکی از این مبانی تغییر در موجودی کالا نسبت به فروش بود. اگر موجودی کالا افزایش یابد، آن می تواند بیانگر کاهش در کیفیت سود خالص باشد (امکان دارد شرکت وارد مرحله یا دوره ای گردد که فروش رو به کاهش می باشد و یا اینکه مدیریت بر موجودی کالا دچار ضعف عمده ای شده می باشد). تغییر در هزینه های سرمایه ای، انباشت سفارشات و غیره نمونه های دیگری از این مبانی هستند. این دو پژوهشگر در نمونه ای که از شرکت ها انتخاب کرده بودند، از طریق دادن نمره یک یا صفر به هر یک از ۱۲ مبنا در صدد برآمدند مقدار کیفیت سود را محاسبه نمایند و سپس این عددها را جمع زدند. برای مثال، در مورد موجودی کالا اگر مقدار موجودی شرکت نسبت به فروش در آن سال کاهش یافته بود به آن عدد ۱ می دادند و بدین معنی بود که کیفیت سود بالا رفته می باشد و اگر موجودی کالا افزایش یافته بود به آن عدد صفر می دادند. سپس آنها نمونه های هر سال را بر حسب اعداد به دست آمده (با در نظر داشتن کاهش یافتن کیفیت سود) در پنج گروه قرار دادند. آن گاه به روش تجزیه و تحلیل رگرسیون، برای هر گروه میانگین ضریب واکنش در برابر سود خالص را محاسبه کردند. آنها نظاره کردند ضریب واکنش در برابر سود خالص گروه هایی که دارای سود خالص با کیفیت بالاتر بودند، بالاتر بود و این نتیجه با انتظار تئوریک (نظری) سازگار بود.استدلال می کنند که بین تداوم سود خالص و کیفیت سود ارتباط مستقیم هست. فرض کنید شرکتی در این سال افزایش سود خالص گزارش می کند و، از سوی دیگر، موجودی کالا نسبت به فروش کاهش می یابد و این به معنی افزایش در کیفیت سود می باشد. اساس فرض بر این قرار دارد که بازار انتظار دارد اثر خبر خوب در سود خالص تداوم یابد. لو و نیاکارایان در باره ارتباط بین کیفیت سود و تداوم مربوط به شرکت های نمونه خود پژوهش کردند و به این نتیجه رسیدند که ضریب واکنش در برابر سود خالص شرکت هایی که دارای تداوم بالا و سود خالص با کیفیت بالا بودند نسبت به شرکت هایی که دارای تداوم بالا و کیفیت سود پایین بودند، بیشتر می باشد و در مورد شرکت هایی که دارای تداوم پایین بودند نیز همین وضع صادق بود. نتیجه موید وجود ارتباط مستقیم بین تداوم سود خالص و کیفیت سود می باشد (مک نیکول، 2009).
 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1] Dechow, R., S. Richardson and I. Tuna
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی سود جاری با ضریب پایداری جریان نقدی
  • ۲)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری با ضریب پایداری جریان نقدی
    ۳)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری با ضریب پایداری جریان نقدی