مطالعه تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مدل گوردون و والتر
این صاحبنظران عقیده دارند سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت موثر می باشد و بستگی به جایگاه موسسات در نمودار رشد موسسات دارد. از نظر آنها موسسات به سه گروه به توضیح زیر تقسیم میشوند:
 1- موسسات در حال رشد: موسساتی که در آنها نرخ هزینه سرمایه کمتر از نرخ بازده مورد انتظار می باشد و از فرصت های مناسب سرمایه گذاری برخوردارند.
در این موسسات با انباشته کردن سود و انتقال آن به سرمایه گذاری در طرح ها موجب افزایش قیمت سهام خواهد گردید.
2- موسسات در حال بلوغ: در این نوع مؤسسات نرخ هزینه سرمایه مساوی نرخ بازده مورد انتظار می باشد و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری ندارند سیاست تقسیم سود تاثیری بر قیمت سهام آنها ندارد.
3- موسسات در حال افول: این موسسات در شرایطی قرار دارند که منحنی عمر آنها مراحل نهایی را طی می کند و نرخ بازده وسرمایه گذاری آنها کمتر از نرخ هزینه آنهاست. عدم تقسیم سود موجب کاهش قیمت سهام خواهد گردید. لذا این موسسات اقدام به تقسیم سود خود بطور کامل می کنند (خوش طینت، محسن، 1387).
 

2-13-8 نظریه ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعات
انتخاب ساختار سرمایه از طریق مدیریت، موجب انتقال بعضی اطلاعات داخلی شرکت به سرمایه گذاران خارجی می گردد و به دلیل عدم تقارن اطلاعات، نظریه ترجیحی مطرح می گردد. شرکت ها، روش های تأمین مالی داخلی را به خارجی ترجیح می دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی، اوراق قرضه را به سهام مرجح می دانند. از علت های مطرح در این مورد می توان به هزینه های انتشار تصریح نمود. با تأمین مالی داخلی از هزینه های انتشار جلوگیری می گردد هزینه های انتشار بدهی از سهام کمتر می باشد.از طرفی، با تأمین مالی از طریق سهام، ممکن می باشد منافع سهامداران قبلی کاهش یابد و حرکت از مسیر قبلی خود (حداکثر کردن ارزش سهام ) دور گردد.
تحقیقات نشان می دهد، مدیران شرکت های سود آور همواره به وجوه داخلی خود اتکا و کمتر از استقراض بهره گیری می کنند. شرکت در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی، در ابتدای امر اقدام به انتشار اوراق بهادار دارای ریسک پایین می کند و در اولویت بعدی به انتشار اوراق بهادار دو گانه نظیر بدهی قابل تبدیل روی می آورد و در نهایت به انتشار سهام می پردازد.
در این مدل هیچ ترکیب بهینه ای از انواع بدهی و انتشار سهام به خوبی تعریف نشده می باشد زیرا در رأس هرم، تأمین مالی داخلی هست که عمده آن سود انباشته می باشد. از طرفی، در پایین هرم یعنی آخرین راه حل برای تأمین مالی انتشار سهام می باشد (ماتیاس1 و لورنز2، 2005).
 

2-13-9  تئوری موازنه ایستا    
جدول زیر تئوری موازنه ایستا را بطور اختصار به تصویر کشیده می باشد. خط افقی بیانگر تئوری میلرمودیلیانی می باشد که اظهار می کند ارزش بازار یا کل ارزش بازار اوراق بهادار چاپ گردیده توسط شرکت در صورتی که دارایی ها، سود و فرصتهای سرمایه گذاری آتی ثابت نگهداشته شوند، نباید به اهرم بستگی داشته باشد. اما مزایای مالیاتی حاصل از بهره های پرداختی، شرکت ها را ترغیب می کند تا زمانی که ارزش فعلی مزایای مالیاتی ناشی از بهره پرداختی، هزینه های ناشی از اهرم مالی و نمایندگی را پوشش می دهد، از استقراض بهره گیری نمایند.
چندین مسأله در مورد موازنه ایستا مطرح می باشد. اول اینکه، این تئوری جوابهای گوشه را که معمولاً دریافتن نقاط بهینه مد نظر می باشد، نادیده می گیرد و استقراض متعادل را با تکیه بر مفاهیم بدیهی توجیه می کند. بسیاری از افرادی که در امور تجاری به فعالیت مشغولند بدون شک مزایای مالیاتی استقراض را قبول دارند و بر این باورند که بدهی بالاتر می تواند منجر به هزینه های بیشتر گردد. دوم اینکه، تجزیه و تحلیل های مرتبط با هزینه های ناشی از اهرم مالی، پیش بینی آزمون پذیری را در قالب تئوری موازنه ایستا فراهم نمی آورد. از آنجا که این هزینه برای شرکت هایی که دارای فرصت های رشد و دارایی های نامشهود قابل ملاحظه هستند، بسیار خطرناک می باشد، لذا در اقدام بایستی نظاره گردد شرکت هایی که به حد بلوغ رسیده اند بدلیل نگهداری دارایی های ثابت بسیار زیاد با فرض ثابت بودن سایر شرایط، در مقایسه با شرکت های در حال رشد که دارای هزینه پژوهش و توسعه و هزینه های تبلیغاتی بالایی هستند، از استقراض بیشتری بهره گیری می نمایند (عبدالله زاده، فرهاد، 1373).
 

 

1Matthias
2 Lawrenz

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید