اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری، لازم می باشد این داده‌ها توصیف شوند. هم‌چنین توصیف آماری داده‌ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی می باشد که در پژوهش به‌کار می‌رود.
 

3-8-2- آمار استنباطی

آمار استنباطی شامل روش‌هایی می باشد که با بهره گیری از آن‌ها، اطلاعات موجود در نمونه به کل جامعه تعمیم داده می گردد. مهم‌ترین هدف آمار، انجام استنباط‌هایی در مورد مشخصات جامعه، با در نظر داشتن اطلاعات موجود در نمونه می باشد.

3-8-2-1- رگرسیون

رگرسیون درصدد برآورد ارتباط‌ای ریاضی و تحلیل آن می باشد، به‌طوری‌که بتوان با کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با بهره گیری از متغیرهایی معلوم، تعیین نمود. با فرض آن‌که ارتباط علت و معلولی بین دو متغیر کمی هست و این ارتباط به‌صورت خطی باشد، معادله رگرسیون به شکل          ŷ = a + bx تعریف می گردد که به رگرسیون خطی ساده معروف می باشد. به‌عبارت‌ دیگر، مقدار متغیر وابسته به کمک مقدار متغیر مستقل برآورد می گردد. شیوه کار رگرسیون بدین‌صورت می باشد که آغاز بایستی معناداری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد، سپس بایستی معناداری ضرایب متغیرهای مستقل مطالعه گردد (مؤمنی و فعال قیومی، 1391: 119و 120).
 

3-8-2-1-1- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین (R2)، قدرت توضیح‌دهندگی مدل را نشان می‌دهد؛ یعنی نشان می‌دهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به‌وسیله متغیرهای توضیحی (متغیرهای مستقل)، توضیح داده شده‌اند و عبارت می باشد از تغییرات توضیح داده شده به کل تغییرات (عباسی نژاد، 1384: 13):
در واقع هدف از به‌کارگیری R2 تسهیل در مقایسه نیکویی برازش چندین معادله رگرسیون می باشد که از نظر تعداد متغیرهای مستقل توضیحی متفاوت هستند.
 

3-8-2-1-2- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون

در رگرسیون چندگانه، دو یا چند متغیر مستقل هست و لازم می باشد که برای مشخص شدن معنادار بودن آن‌ها دو آزمون انجام گیرد. آغاز آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون و در مرحله بعد آزمون معنادار بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل در معادله انجام می‌گیرد.
 

3-8-2-1-2-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنان‌چه هیچ‌گونه ارتباط‌ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، بایستی تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب می‌توان معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون نمود.
با داشتن مدل رگرسیون K متغیره:
Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + … + βk Xki + ui
برای آزمون فرضیه:
H0 : β2 = β3 = … = βk = 0
(یعنی تمامی ضرایب شیب به‌گونه همزمان صفر هستند) پیش روی:
H1: تمامی ضرایب شیب به‌گونه همزمان صفر نیستند (حداقل یکی از آن‌ها غیر صفر می باشد)
با محاسبه:
که در آن Fα (K-1) (N-K) مقدار بحرانی F در سطح معنی‌دار بودن α و درجه آزادی (1-K) در صورت و (N-K) در مخرج می باشد، اگر Fα (K-1) (N-K) ˃ F باشد، رد می گردد و اگر این طور نباشد ممکن می باشد پذیرفته گردد (ابریشمی، 1390: 301).
 

3-8-2-1-2-2- آزمون معنادار بودن ضرایب

بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، بایستی معنادار بودن هر کدام از ضرایب، آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن می باشد که مشخص گردد آیا در سطح اطمینان موردنظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر می باشد یا خیر؟
برای آزمون فرضیه:
H0 : βk = 0
H1 : βk ≠ 0
با محاسبه (ابریشمی، 1390: 292):
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
  • تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
  • واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد

  • دیدگاهتان را بنویسید