مطالعه تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی 

قسمتی از متن پایان نامه :

«جان دیویی» پژوهش را عبارت از فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک جایگاه می داند. پس پژوهش فرآیندی می باشد که از طریق آن می توان درمورد ناشناخته، به جست و جو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب نمود. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان «روش شناسی» دانسته می گردد. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک جایگاه نا معین می باشد (مقیمی، 1380، 17).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم به عنوان روش پژوهش به معرفی الگو و داده های سه فرضیه پژوهش می پردازد. در هر سه فرضیه جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در صنایع غذایی تشکیل میدهند که با در نظر داشتن تعدادجامعه آماری، آزمونهای آماری بر روی کل جامعه مورد ارزیابی قرار می گیرد و از روش نمونه گیری بهره گیری نخواهد گردید. در این جامعه آماری شرکت ها از روش های مختلف تامین مالی بهره گیری می نمایند( سود انباشته، اندوخته توسعه وتکمیل، استقراض) که آمار و اطلاعات این شرکت ها در قسمت مربوطه در فصل آورده شده می باشد. برای اثبات فرضیه ها از روش ضریب همبستگی و آزمون اختلاف دو میانگین بهره گیری شده می باشد.
نرم افزار مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل STATGRAF می باشد. به گونه کلی روش های آماری و نحوه محاسبه و نوع آزمون و مدل ها در این فصل مطالعه و ارائه می گردد.

 

3-2 متغیرهای پژوهش
متغیر کمیتی می باشد که در دامنه ای معین از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نظاره به نظاره دیگر مقادیر مختلفی را ایجاد می کند، پس چیزی می باشد که تغییر می پذیرد و محقق آنها را بنا به هدف پژوهش خود کنترل، دستکاری یا نظاره می کند (کرلینجر، 1374، ص95).
متغیرها را می توان به شکلهای مختلف و بر اساس معیارهای متفاوت دسته بندی نمود. در بعضی از این دسته بندیها، گاهی همپوشانی هایی نظاره می گردد که بعلت عدم امکان تفکیک مطلق انواع متغیرها از همدیگر و ایجاد مرزهای مشخص بین طبقه بندی ها ایجاد می گردد (خاکی، 1382، ص166 ).
 

3-2-1 متغیر وابسته
متغیر وابسته، متغیری می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن می باشد، به بیانی دیگر یک متغیر اصلی می باشد که در قالب یک مسئله برای پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته، با شناسایی عوامل موثر بر آن، می توان پاسخ ها یا راه حل هایی را برای مسأله شناخت (خاکی، 1382، ص166) .
به بیانی دیگر متغیرهای وابسته، شرایط یا خصایصی هستند که با وارد کردن یا از میان برداشتن یا تغییر متغیرهای مستقل ظاهر می شوند، از بین می طریقه یا تغییر می کنند ( بست، 1372، ص84).
متغیرهای وابسته در این پژوهش شامل بازده سهام و قیمت سهام می باشند که به ترتیب با علامتSR   و  SP در مدل رگرسیون مورد آزمون قرار خواهند گرفت.
 

3-2-2  متغیر مستقل
متغیر مستقل، متغیر محرک یا درونداد می باشد که به وسیله پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می گردد تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر معین گردد ( دلاور، 1383، ص 58  و 59 ).
در این پژوهش متغیر مستقل سود انباشته (اندوخته) و استقراض می باشند که به ترتیب با علامت اختصاریRE   وD  در مدل مورد آزمون قرار خواهند گرفت.
 

3-3  جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد، اشیا و یا چیزهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند که محقق می خواهد درمورد آن بپردازد. معمولا در هر پژوهشی جامعه مورد مطالعه یک جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل می باشد درمورد صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به به مطالعه بپردازد (مقیمی، 1380).
جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های صنایع غذایی می باشند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند. که با در نظر داشتن سال ورود این شرکت ها به بورس و همچنین بهره گیری این شرکت ها از روش های تامین مالی مورد نظر در پژوهش، کلیه آزمون های آماری بر روی اطلاعات استخراج شده از این شرکتها انجام می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید