مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.هزینه­های توزیع و فروش و عمومی و اداری در زمان رشد اقتصادی بیشتر چسبندگی نشان میدهد.

 1. میزان چسبندگی هزینه­های توزیع و فروش و عمومی و اداری ارتباط مستقیمی با میزان دارائیهای یک شرکت دارد.
 2. میزان چسبندگی هزینه­های توزیع و فروش و عمومی و اداری ارتباط مستقیمی با تعداد کارکنان یک شرکت دارد.
 3. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که با افزایش 1% در درآمد فروش شرکتها هزینه­های توزیع و فروش و عمومی و اداری 55% افزایش میابد. پس هزینه­های توزیع و فروش و عمومی و اداری جامعه مورد پژوهش چسبنده می­باشند.
 4. سابرامانیام و ویدرمیر(2003) ارتباط میزان تغییرات فروش با چسبندگی هزینه­ها را مورد مطالعه قرار دادند.تحقیقات اخیر نشان می­دهد که هزینه­های توزیع و فروش و عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروش­رفته غیر از هزینه­های چسبنده می­باشند. این پژوهش که در ایالت تگزاس امریکا انجام گرفته رفتار هزینه­ها در سطوح مختلف تغییر درآمد فروش را مورد مطالعه قرار داده می باشد و نتایج آن به توضیح زیر می باشد:

 5. هزینه­های توزیع و فروش و عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروش رفته در سطح پایین تغییر درآمد فروش چسبنده نیستند.
 6. میزان چسبندگی هزینه ها در صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت می باشد.
 7. به تعبیری نتایج این پژوهش نشان میدهد که هزینه­های توزیع و فروش و عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروش رفته وقتی درآمد فروش تغییرات کمی داشته باشند(کمتر از 7%) رفتار چسبندگی ندارند اما وقتی درآمد فروش بیشتر از 10% تغییر کند چسبندگی این هزینه­ها نمودار می­گردد.
  کالجا،توماس و استریالوس(2005) در پژوهش خود چسبندگی هزینه­های عملیاتی را مورد مطالعه قرار داده­اند،پژوهش آنها نشان می­دهد که هزینه­ها در زمان افزایش سطح فعالیت بیشتر افزایش پیدا می­کنند تا زمان کاهش سطح فعالیت این هزینه­ها که چسبنده می­باشند، با مدل سنتی هزینه­یابی که در آ«ن فرض بر آن می باشد هزینه­ها متناسب با فعالیت­ها اقدام می­کنند متناسب می­باشند. در این پژوهش نتیجه­گیری می­گردد که هزینه­های عملیاتی با افزایش 1% درآمد فروش، 97% افزایش می­یابد اما با کاهش 1%، درآمد فروش 91% کاهش می­یابد. این پژوهش در نمونه­ای از شرکت­های امریکایی، فرانسوی، روسی و آلمانی انجام شده می باشد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  نتایج این پژوهش به توضیح زیر می باشد:
  1.هزینه­های عملیاتی شرکت­های فرانسوی و آلمانی چسبنده تر از هزینه­های عملیاتی شرکت­های روسی و امریکایی هستند.
  2.نوع صنعت و نوع شرکت بر چسبندگی هزینه تاثیر دارد.
  3.یکی از علت های چسبندگی بیشتر هزینه­ها در شرکت­های فرانسوی و آلمانی به روسی و آمریکایی تفاوت در سیستم­های مالیاتی این کشورها می­باشد.
  ﺑﻨﻜﺮوﻫﻤﻜﺎران (2006) ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺧﻮشﺑﻴﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖو رﻓﺘﺎرﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ، در صـﻮرت اﻓـﺰاﻳﺶ (ﻛـﺎﻫﺶ)ﻓـﺮوش، ﻫﺮﭼـﻪ ﺧﻮشﺑﻴﻨﻲ (ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ (ﻛـﺎﻫﺶ) ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻲﺷﻮد  و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش، ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان از ﻓﺮوش آﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻓﺰاﻳﺸﻲﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻲﺷﻮد
  جولیا و البرتس (2008) در مقاله خود ارتباط بین چسبندگی هزینه ها و محافظه کاری شرطی را مورد آزمون قرار دادند. پژوهش آنها، برای یک دوره 17ساله از سال 1988 تا 2004 بود. آنها برای اندازه گیری چسبندگی هزینه از مدل آندرسون و همکارانش و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو بهره گیری کردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که افزایش در چسبندگی هزینه ها باعث افزایش در محافظه کاری می گردد.
  هامبورگ و ناسیو (2008) مدارکی را به دست اوردند  که نشان می داد  چسبندگی هزینه ها به صورت نامتقارن به ارتباط بین سود و بازده  اثر می گذارد همچنین چسبندگی هزینه ها به عدم تقارن زمانی در امدها منجر می گردد. انها همچنین در یافتند عدم تقارن زمانی در امد ها هم  از  سود تعهدی و  هم  جریان نقدی عملیاتی  تاثیر می پذیرد.  علاوه بر ان نتایج بدست امده از پژوهش مزبور نشان داد چسبندگی هزینه ها عدم تقارن زمانی در امد ها را بیشتر از فاکتور های حسابداری تحت تاثیر قرار می دهد.
  بلکریشنان و سودرستورم  (2008) چسبندگی هزینه ها را در بیمارستان های کالیفورنیا مورد مطالعه قرار داد جمع هزینه ها  و هزینه های نیرو انسانی سطح قابل توجهی از وجود چسیندگی را نشان داد.این پژوهش  هزینه های امور خدماتی بخشها و   همچنین هزینه ها ی مراقبت ا بیمار ها رابه صورت جداگانه مطالعه نمود وجود چسبندگی در هزینه های مزبور به اثبات رسید.
  یافته های کاما و ویس (2010) نشان داد که هدف گذاری سود توسط مدیریت از شدت چسبندگی هزینه ها می کاهد انگیزه ها و خط مشی های  شرکتی به کاهش هزینه ها غیر ضروری در شرکت منجر می گردد و در نتیجه آن هزینه چسبندگی کمتری  نسب به کاهش و افزایش سطح تولیدات نشان می دهد.
  ﻳﺎﺳﻮﻛﺎﺗﺎ وﻛﺎﺟﻴﻮارا (2011) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﺎ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﮔﺮﻣﺪﻳﺮان اﻧﺘﻈﺎر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓـﺮوش در آﻳﻨـﺪه را داﺷـﺘﻪﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺸـﺎن داد، ﻣﻴـﺰان ﺧـﻮشﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﺪﻳﺮان درﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻓﺮوش آﺗﻲ، راﺑﻄﻪﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻓﺮوش ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮوش، ﻋﻤﻮﻣﻲ و اداری ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖدارد.
  ﺑﻨﻜـﺮوﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺧﻮشﺑﻴﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖو رﻓﺘﺎرﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ،در ـﻮرتاﻓـﺰاﻳﺶ (ﻛـﺎﻫﺶ) ﻓـﺮوش،ﻫﺮﭼـﻪ ﺧﻮشﺑﻴﻨﻲ (ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ (ﻛـﺎﻫﺶ) ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻣـﻲﺷـﻮد وﺑﻪﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش، ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان از ﻓﺮوش آﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻲﺷﻮد
  بلکریسنان (2011) نشان داد که ساختار هزینه ها در شناسایی و مطالعه  چسبندگی هزینه دارای اهمیت می باشد انها در یافتند در شرکت هایی که هزینه ها غیر قابل کنترل بیشتری دارند  (هزینه های ثابت) هزینه ها از چسبندگی بالا تری بر خوردارند.
  بنکر و دیگران  (2011) تصریح می کنند که شدت چسبندگی هزینه ها از حسابی به حساب دیگر و از صنعتی به صنعتی دیگر و از کشوری به کشور دیگر  می تواند متفاوت باشد. انها همچین اظهار می دارند اثرات  تغییرات  مقطعی و سری زمانی می توانند در چسبندگی ها  اشکار گردند.
   

  2-4-2- پژوهشها داخلی

  شافعی و محمدزاده مقدم(1389) در مقاله ای تحت عنوان شواهد رفتار چسبندگی هزینه ها در شرکت های ایرانی و مطالعه تطبیقی آن با کشور های انگلیس، آمریکا، آلمان و فرانسه در دوره زمانی 85-1380 به این نتیجه رسیدند که در ازای 1 درصد افزایش در سطح فروش، هزینه های اداری، عمومی و فروش(SG&A) 43 درصد افزایش می یابد؛ در حالیکه در ازای 1 درصد کاهش در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 32 درصد کاهش می یابد.
  نمازی و دوانی پور(1389) به مطالعه تجربی رفتار چسبندگی هزینه ها در بورس تهران پرداختند. نتایج این پژوهش که بر اساس اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 10 ساله از سال 1377 تا 1386است، نشان می دهد در ازای 1 درصد افزایش در سطح فروش، هزینه های اداری، عمومی و فروش 65 درصد افزایش می یابد؛ در حالیکه در ازای 1 درصد کاهش در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 41 درصد کاهش می یابد. همچنین نتایج برای50 شرکت فعال در بورس و صنایع مختلف نیز ارایه شده می باشد. در این پژوهش همچنین چگونگی تغییر در شدت چسبندگی هزینه ها در دوره های زمانی متفاوت و در میان شرکت های مختلف مطالعه شده می باشد. نتایج نشان می دهد، شدت چسبندگی هزینه ها در دور ه هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده، کمتراست. همچنین شدت چسبندگی هزینه ها برای شرکت هایی که نسبت جمع داراییها به فروش بزرگتری دارند، بیشتر می باشد.
   

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  سوال اصلی:
  1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟
  سوالات فرعی:
  1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟
  2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟
  3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟


دیدگاهتان را بنویسید