قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • مدارک تهیه شده توسط واحد مورد رسیدگی ( برای مثال، صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره، مدارک ارسالی برای سهامداران یا ارائه شده به مقامات ذیصلاح قانونی، گزارشات مالی و سالانه دوره های گذشته، بودجه ها، گزارشهای داخلی مدیریت،گزارشهای مالی میان دوره ای، دستورالعملهای مدیریت، دستورالعمل سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی، فهرست حسابها، توضیح وظایف، برنامه های بازاریابی و فروش و سوابق طرحهای توسعه). (دستورالعمل حسابرسی، 1385)
 • 2-5-3-3)برآورد خطر عدم کشف ناشی از مطالعه تحلیلی مقدماتی : ((APR
  Au-329 ، روشهای تحلیلی را با عنوان «ارزیابی اطلاعات مالی با مطالعه ارتباط منطقی بین اطلاعات مالی و غیر مالی » تعریف کرده می باشد. یکی از مزایای اصلی مطالعه های تحلیلی برقراری ارتباط بین اطلاعات مالی و غیر مالی می باشد ، که معمولاً در سایر روش های حسابرسی کمتر با آن مواجه هستیم. به گونه کلی بهره گیری از روشهای تحلیلی بنا به علت های زیر مهم می باشد :‌ (Carl.pacini, 2007)

 • بدست آوردن درک بهتری از فعالیت شرکت و صنعت.
 • کشف اشتباهات و بی نظمی های مالی.
 • کمک در برنامه ریزی ماهیت، زمان بندی و محتوای روشهای حسابرسی.
 • مطالعه های تحلیلی یعنی تجزیه و تحلیل نسبتها و روندهای عمده (شامل پی جویی نوسانات) و روابط مالی و غیرمالی بدست آمده که با سایر اطلاعات مربوط به اقلام پیش بینی شده، مغایرت دارد. به کارگیری روشهای تحلیلی در مرحله برنامه ریزی به مقصود کسب شناخت از فعالیت واحد مورد رسیدگی و تعیین زمینه های بالقوه مخاطره آمیز کار، می باشد. مطالعه های مزبور میتواند توجه حسابرس را به جنبه هایی از فعالیت واحد مورد رسیدگی جلب کند که قبلاً از آنها آگاه نبوده می باشد و همچنین، او را در تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود سایر روشهای حسابرسی یاری رساند. در این مرحله از رسیدگی از نسبتهای مالی زیر بهره گیری می گردد : (دستورالعمل حسابرسی، 1385)

 • نسبت جاری( داراییهای جاری نسبت به بدهیهای جاری)
 • دوره وصول مطالبات (360×(فروش خالص/ متوسط حسابهای دریافتنی تجاری))
 • دوره گردش کالا (360 × (بهای تمام شده کالای فروش رفته/ متوسط موجودی کالا))
 • نسبت دارایی ثابت به ارزش افزوده
 • نسبت مالکانه ( نسبت ارزش ویژه به کل دارایی )
 • نسبت پوشش بدهی ( نسبت دارایی ثابت به بدهی بلندمدت )
 • نسبت سود ناخالص به فروش خالص
 • نسبت سود عملیاتی به فروش خالص
 • بازده دارایی ( نسبت سود خالص به جمع دارایی)
 • بازده سرمایه در گردش ( نسبت سود خالص به سرمایه در گردش)
 •  

  حسابرسان معمولاً سه گروه از روشهای تحلیلی را برای تخمین یک مانده مورد انتظار به کار می برند. (Carl.pacini, 2007)

 • تجزیه وتحلیل طریقه : مقایسه مانده کنونی حساب یا اقلام با طریقه آن در دو یا چند سال اخیر
 • تجزیه و تحلیل نسبتها : مقایسه نسبتهای مالی محاسبه شده در سال جاری با نسبتهای سال گذشته ، متوسط صنعت ، بودجه
 • روشهای مبتنی بر مدل : بهره گیری از اطلاعات عملیاتی صاحبکار و اطلاعات خارجی مربوطه
 • ( اطلاعات صنعت و وضع عمومی اقتصاد ) در تخمین مانده مورد انتظار یک حساب ، روشهای منطقی وتجزیه وتحلیل رگرسیونی نمونه ای از این روشهاست .
  روشهای مبتنی بر مدل از دو جنبه با تجزیه وتحلیل طریقه و نسبتها متفاوت هستند . (Carl.pacini, 2007)

 • در حالیکه تخمین مانده های مورد انتظار در تجزیه وتحلیل طریقه و نسبتها ضمنی و تلویحی اظهار می گردد ، اما در مورد روشهای مبتنی بر مدل روشن و صریح می باشد .
 • روشهای مبتنی بر مدل علاوه بر اطلاعات مالی، اطلاعات خارجی و عملیاتی را نیز در تخمین مانده ها به کار می برند .
 • تجزیه وتحلیل طریقه ضعیف ترین روش در مطالعه های تحلیلی می باشد، زیرا تنها از اطلاعات یک حساب منفرد بهره گیری می نماید. به مقصود محاسبه احتمال رخداد تحریفات، تجزیه وتحلیل نسبتها نسبت به روش طریقه، اطلاعات مفیدتری ارائه می کند. در تجزیه وتحلیل طریقه و نسبتهای مالی استنباط این می باشد که مانده یا نسبت بایستی با نسبتهای سال گذشته یا صنعت مقایسه گردد، این امر از این فرض نشأت می گیرد که ، ارتباط اطلاعات گذشته در آینده نیز وجود خواهد داشت . روشهای مبتنی بر مدل مؤثرترین روش در اظهار احتمال ارائه نادرست می باشد، زیرا اطلاعات مالی را مستقیماً با اطلاعات عملیاتی مرتبط می کند . در حقیقت روشهای مبتنی بر مدل یک آزمون مستقیم از هماهنگی بین اطلاعات عملیاتی و مالی – یک آزمون مهم در بسیاری از انواع ادعاهای مندرج در صورتهای مالی-  می باشد . (Carl.pacini, 2007)
   

   

   

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[1] و ساعات گزارش شده[2] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی هست؟
 • آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
 • آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
 • آیا ارتباط معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت هست؟
 • [1] – Budgeted hours


  دیدگاهتان را بنویسید