قسمتی از متن پایان نامه :

 • بودجه زمانی حسابرسی به سه بخش اساسی تقسیم می گردد: مطالعه و برنامه ریزی ، اجرای عملیات ، گزارشگری .پس زمان مجاز حسابرسی به صورت زیر تخصیص می یابد. (Kahn, 2007)
 • الف – 25 درصد برنامه ریزی و مطالعه ( شامل تعریف اهداف و برنامه ریزی برای اجرای عملیات )
  ب – 50 درصد برای اجرای عملیات حسابرسی
  ج – 25 درصد برای گزارشگری ( شامل نوشتن گزارش، مذاکرات خارجی و جلسات توجیهی )
  برنامه ریزی حسابرسی تابع اندازه و پیچیدگی فعالیت صاحبکار و دانش و تجربه حسابرس از صاحبکار و فعالیت اوست.
  2-5-3)مراحل برنامه ریزی: بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران فعالیتهای لازم برای برنامه ریزی را می توان به مراحل زیر تقسیم نمود. (دستورالعمل حسابرسی، 1385)
  2-5-3-1)کسب اطلاعات لازم برای پذیرش صاحبکار:
  حسابرس پیش از پذیرش کار حسابرسی بایستی شناختی مقدماتی از صنعت مربوط و مالکیت، مدیریت و عملیات واحد مورد رسیدگی بدست آورد. هدف از کسب این اطلاعات که معمولاً در حسابرسی های نخستین انجام می شود، ارزیابی وضعیت و شرایط واحد مورد رسیدگی و نیز تعیین امکانات و توانایی های بالقوه حسابرس( در اختیار داشتن نیروی انسانی مناسب و تجارب قبلی در صنعت مربوط) برای پذیرش کار می باشد. اطلاعات لازم برای پذیرش کار شامل موارد زیر می باشد. (دستورالعمل حسابرسی، 1385)

 • صنعتی که واحد مورد رسیدگی در آن فعالیت می کند و ویژگیهای آن.
 • هدف واحد مورد رسیدگی از حسابرسی.
 • صورتهای مالی سال (یا سالهای) گذشته واحد مورد رسیدگی ( اطلاعات مربوط به وضعیت مالی، عملکرد مالی، معضلات نقدینگی و غیرآن ).
 • علت های تغییر حسابرس واحد مورد رسیدگی و گزارش حسابرسی پیشین.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • درستکاری، حسن شهرت و تجارب مدیریت واحد مورد رسیدگی.
 • وضعیت مالکیت واحد مورد رسیدگی و بهره گیری کنندگان صورتهای مالی آن.
 • قوانین و مقررات خاص حاکم بر فعالیت واحد مورد رسیدگی.
 •  

  حسابرس بایستی در شرایط کلی زیر از پذیرش کار خودداری کند، مگر اینکه الزامات قانونی برای پذیرش کار وجود داشته باشد: (دستورالعمل حسابرسی، 1385)

 • معضلات قانونی پذیرش کار.
 • معضلات استقلال حسابرس.
 • نداشتن شرایط لازم برای حسابرسی: مانند کمبود نیروی انسانی متخصص.
 • ناتوانی واحد مورد رسیدگی در پرداخت هزینه حسابرسی.
 • علت های نامناسب تغییر حسابرس.
 • معضلات سوء مدیریت واحد مورد رسیدگی( بالا بودن بیش از حد خطر ذاتی، به گونه ای که نتوان به اظهارات مدیریت اعتماد و اتکا نمود).
 • 2-5-3-2)کسب اطلاعات کلی و شناخت الزامات قانونی:
  حسابرس در رسیدگی به صورتهای مالی بایستی چنان شناختی از فعالیت واحد مورد رسیدگی داشته باشد یا به دست آورد که برای درک روش کار واحد مورد رسیدگی و شناسایی آن گروه از رویدادها و معاملاتی که به اعتقاد حسابرس می تواند بر صورتهای مالی یا رسیدگی ها یا گزارش اثرعمده ای بگذارد، کافی باشد. کسب شناخت لازم از فعالیت واحد مورد رسیدگی فرایندی پیوسته و مستمر از گردآوری و ارزیابی اطلاعات و ارتباط دادن شناخت حاصل به شواهد حسابرسی در تمام مراحل کار می باشد. برای مثال اطلاعات بدست آمده در مرحله برنامه ریزی معمولاً در مراحل بعدی کار و با کسب شناخت بیشتر حسابرس و همکاران وی از فعالیت واحد مورد رسیدگی، تعدیل و بر آن افزوده می گردد. (دستورالعمل حسابرسی، 1385)
  2-5-3-2-1)منابع شناخت:
  حسابرس می تواند شناخت از صنعت و واحد مورد رسیدگی را از منابع زیر بدست آورد:

 • تجربه قبلی از واحد مورد رسیدگی و صنعت مربوط.
 • مذاکره با مسئولین واحد مورد رسیدگی( مانند، مدیران و مسئولین ارشد عملیاتی واحد مورد رسیدگی).
 • مذاکره با کارکنان واحد حسابرسی داخلی و مطالعه گزارشهای حسابرسان داخلی.
 • مذاکره با حسابرسان دیگر، مشاورین حقوقی و سایر مشاورانی که خدماتی را به واحد مورد رسیدگی یا واحدهای مشابه در آن صنعت ارائه کرده اند.
 • مذاکره با اشخاص آگاه خارج از واحد مورد رسیدگی ( برای مثال، کارشناسان و سیاست گذاران صنعت، مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه).
 • نشر مربوط به صنعت ( برای مثال، آمار منتشره، تحقیقات، کتابها، نشریات تجاری و مالی و گزارشهای تهیه شده توسط بانکها و بورس اوراق بهادار).
 • هر گونه قوانین و مقررات موثر بر واحد مورد رسیدگی.
 • بازدید از کارخانه و تأسیسات واحد مورد رسیدگی.
 •  

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[1] و ساعات گزارش شده[2] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی هست؟
 • آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
 • آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
 • آیا ارتباط معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت هست؟
 • [1] – Budgeted hours


  دیدگاهتان را بنویسید