قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف متعددی از کارایی صورت گرفته می باشد که به اختصار به چند نمونه از آن ها تصریح می گردد:
امرسون[1](1985) کارایی را انجام امری به بهترین طریق به وسیله فرد حائز شرایط در بهترین محل و در مناسبترین وقت تعریف کرده می باشد(مهدی پور، 1385).
اسلینشتر[2] (1988) کارایی را به توضیح زیر تعریف نموده می باشد:

 • کارایی فیزیکی یا مهندسی: عبارت می باشد از ارتباط بین کمیت فیزیکی مصرف شده و تولید شده.
 • کارایی تجاری یا مالی: عبارت می باشد از ارتباط بین هزینه و درآمد حاصله.
 • کارایی اجتماعی یا انسانی: عبارت می باشد از ارتباط بین نیروی انسانی مصرف شده و رضایت یا منابع تولید شده(اسلینشتر، 1988)
 • در واقع عملکرد و کارایی مدیران، با نتیجه ی فعالیت شرکت هایی که رهبری آن ها را به عهده داشته اند ارزیابی می گردد، از این رو، این امر موجب اهمیت یافتن موفقیت یا شکست شرکت برای مدیران می گردد. دیلی و همکاران ( 2003 ) عقیده دارند که مدیران مشتاق به حراست از شهرتشان به عنوان تصمیم گیران خبره هستند. در نتیجه، مدیران کوشش می کنند عملکرد مالی (که در برگیرنده ی بازده سهام داران می باشد) را حداکثر کنند(دیلی و همکاران[3]، 2003).

  2-3- ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت

  اندازه گیری عملکرد پایه بسیاری از تصمیم گیری ها می باشد. یکی از مهم ترین وظایف مدیران، تصمیم گیری های مالی می باشد. مدیران بایستی برای برنامه ریزی، سازماندهی و اجرا تصمیم گیری کنند و این تصمیم گیری ها الزاما بایستی بر اساس نتایج ارزیابی های انجام شده و متناسب با فرایندهای کاری سازمان باشد. اگر چه اطلاعات حسابداری شاخص و معیار مناسبی جهت بسیاری از تصمیم گیری ها می باشد، اما همزمان دارای محدودیت های ذاتی می باشد که بهره گیری از آن به صورت مطلق ، فرایند ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها را با محدودیت های اساسی مواجه می نماید. از سوی دیگر، بهره گیری از سایر رویکردها در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها که اکثرا متکی به تئوری ها و داده های اقتصادی می باشد و مدیران را در تصمیم گیری های مالی یاری می دهند، به صورت تک بعدی و ایستا می باشند(مشایخی و دهقانی تفتی، 1389).
  با شکل گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران و رهبران آن ها از موضوعات مورد توجه قشرهای مختلف مثل اعتباردهندگان ، مالکان، دولت و حتی مدیران می باشد. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی مهم می باشد . این ارزیابی ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آن ها پرداخت می گردد و حق مسلم آنهاست مهم می باشد.(پژویان، 1381)

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  2.Emerson
  3.Slinchter
  1.Daily et al.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   


  دیدگاهتان را بنویسید