مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

توضیح کامل روش گردآوری داده‏ها

اطلاعات موردنیاز بخش ادبیات پژوهش از کتب، مجلات تخصصی فارسی و لاتین و مقالات استخراج شده از اینترنت، گردآوری شده می باشد (روش کتابخانه‏ای). داده‏های موردنیاز برای آزمون فرضیه‏های پژوهش از طریق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بهره گیری از صورتهای مالی سالانه و یادداشت‏های توضیحی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (شامل: ترازنامه، سود و زیان)، گزارشات هیئت مدیره و نرم‏افزارهای تلخیص کننده‏ی اطلاعات مالی شرکتها مانند، ره‏آورد جدید، تدبیر پرداز و سایت‏های بورس گردآوری خواهد گردید.
 

1-10- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 می باشد. نمونه آماری پژوهش فوق با بهره گیری از نمونه گیری غربالگری طبقه بندی خواهد گردید. در پژوهش حاضربرای هر یک از ضرایب جزیی رگرسیون ازآزمون t استیودنت و برای معناداری مدل رگرسیونی ازآماره فیشر (F) در سطح 95 در صد بهره گیری خواهد گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیری از نرم افزار SPSS صورت خواهد گرفت.
 

1-11- ساختار کلی پژوهش

در فصل اول به اظهار موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعاتپرداخته گردید و فرضیه‌‌هاو تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش نیز ارائه شدند.فصل دوم بهمبانی نظریتحقیق  پرداخته و اختصار‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده می باشد. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی پژوهش پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده می باشد. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده می باشد. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه­ها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

 

 

 

 

 

2-1- مقدمه

مطالعه رفتار هزینه علاوه بر محققان دانشگاهی برای افرادی که حرفه آنها با فعالیت­های شرکت­ها در ارتباط می باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. در مدل رایج رفتار هزینه که در ادبیات حسابداری پذیرفته شده می باشد، هزینه­ها براساس تغییر نسبت سطح فعالیت به دو دسته هزینه های ثابت و هزینه­های متغیر تقسیم­بندی می­شوند. در این مدل هزینه­های متغیر متناسب با تغییر در محرک هزینه تغییر می­کنند. بدین معنی که میزان تغییر هزینه­ها به میزان تغییر سطح فعالیت ها بستگی دارد نه جهت تغییر (اندرسون و لانن[1]،2007).
دلیل وجود چسبندگی هزینه­ها توسط مدل جایگزین رفتار هزینه توجیه می­گردد. در این مدل فرض می­گردد که مدیران بطور سنجیده منابع را در پاسخ به تغییر حجم فعالیت، تعدیل می­کنند. این مدل میان هزینه­هایی که متناسب با تغییر حجم فعالیت، تغییر می­کنند و هزینه­های تعدیل منابع توسط مدیران تفاوت قائل می­گردد. در دوره­های کاهش فروش، درمورد تقاضای آتی ابهام هست. از سوی دیگر، اگر مدیران منابع را کاهش دهند، تحصیل مجدد منابع، موجب تحمل هزینه­های تعدیل می­گردد. از این­رو مدیران، کاهش هزینه­ها را تا زمان کسب اطمینان از پایداری رکود تقاضا به تعویق می­اندازند(مدیروس و کوشتا[2]،2004).
اساس بسیاری از تصمیمات مدیریتی، دانش چگونگی تغییر هزینه­ها به عنوان تابعی از سطح فعالیت می باشد. در همین ارتباط ،گاریسون و نورین[3](2001) عقیده دارند که کوشش برای اتخاذ تصمیمات بدون دانش کاملی از هزینه­های مرتبط و نحوه تغییر آنها نسبت به سطح فعالیت ممکن می باشد به پیامدهای نامساعدی بیانجامد. در ادبیات حسابداری در مورد رفتار هزینه، چندین دیدگاه هست. کاریسون و نورین (2001) و هورن کرن و همکاران[4] (2006) اظهار کرده­اند که صرف نظر از جهت تغییر( کاهش یا افزایش)، هزینه­ها به تغییرات سطح فعالیت واکنش نشان می­دهند. درحالیکه نورین و سودرستروم[5] (1997) و اندرسون و همکاران (2003) عقیده دارند که افزایش هزینه­ها در دوره­های افزایش سطح فعالیت، بیشتر از کاهش هزینه­ها در دوره­های کاهش سطح فعالیت می باشد به همین دلیل ، کاهش هزینه­ها موجب ایجاد چسبندگی در هزینه­ها می­گردد.
[1]– Anderson & Lanen
[2] -Mediros & Costa
[3] -Garison & Noreen
[4] -Horengren et al
[5] -Noreen & Sodersteram

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:
1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟
سوالات فرعی:
1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟
2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟
3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟


دیدگاهتان را بنویسید