قسمتی از متن پایان نامه :

حرکت بنگاه های اقتصادی به سمت بازارهای سهام عمومی جهت کاهش هزینه های تامین مالی، در کنار رشد تعداد شرکت های مشمول واگذاری در جریان خصوصی سازی، انجام مطالعات بیشتر در ارتباط با عوامل موثر بر این حوزه و قیمت گذاری سهام این شرکت ها را مورد توجه قرار داده می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط   محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین، تاثیر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه بر ارتباط فوق،       می پردازد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای شرکت هایی که در قلمرو زمانی 1382 تا 1391 در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده اند، نشان می دهدکه ارتباط بین محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام  عرضه های عمومی اولیه معنادار و معکوس می باشد. از طرف دیگر، ارتباط بین محافظه کاری و بازده غیرعادی     کوتاه مدت در شرکت های با سطح بالای عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به شرکت های با سطح پایین عدم تقارن اطلاعاتی، قوی تر می باشد.
نتایج پژوهش همچنین حکایت از این دارد که سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه، بطور متوسط 07/26 درصد بازده اولیه عادی و 61/19 درصد بازده اولیه غیرعادی (بازده تعدیل شده با پرتفوی بازار) ایجاد کرده اند؛ که مطابق مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها، قیمت گذاری کمتر از واقع این سهام در بورس اوراق بهادار تهران را تایید می کند. مطالعه سایر عوامل احتمالی موثر نشان می دهد که ارتباط بین بازده غیرعادی کوتاه مدت این سهام با اندازه شرکت، ROA و حجم عرضه های اولیه معنادار و معکوس و با اهرم مالی شرکت بعنوان متغیرهای کنترلی معنادار و مستقیم می باشد.
واژگان کلیدی: محافظه کاری[1]، عدم تقارن اطلاعاتی[2]، عرضه عمومی اولیه[3] ، قیمت گذاری کمتر از واقع[4]، بازده اولیه غیرعادی[5]
[1]– Conservatism

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2]– Asymmetry Information
[3]– Initial Public Offering
[4]– Underpricing
[5]– Market Adjusted Abnormal Return

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش پژوهش:
پژوهش جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال می باشد که:
“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، ارتباط معکوس هست یا خیر؟”


دیدگاهتان را بنویسید