مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- بحث در خصوص نتایج:
با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های ارائه‌شده، مشخص گردید که بین حساسیت سرمایه گذاری–جریاننقدیبامیزانمخارجسرمایهگذاریبلندمدترابطههمبستگیازنوعمستقیم (مثبت) وجوددارد. یعنیبا افزایش میزان سرمایه گذاری در یک دوره زمانی حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی نیز افزایش پیدا می­کند و بالعکس. با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ اول، مشخص گردید که حساسیت سرمایه گذاری–جریاننقدیدردرسالهایباجریاننقدی بالا و بیش سرمایه گذار قوی تر از سال های با جریان نقدی پایین و کم سرمایه گذار می­باشد. نتایج بدست آمده با نتایج آرمن هاواکیمیان و گایان هاواکیمیان (2009) همخوانی دارد.
همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ارتباط مثبت و معنی داری بین میزان مخارج سرمایه گذاری بلندمدت و میزان ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده فرصت های سرمایه گذاری دیده گردید. این نتیجه بیانگر این مطلب می باشد که شرکت هایی که دارای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالاتری می باشند فرصت های سرمایه گذاری بیشتری داشته و به میزان بیشتری نسبت به سایر شرکت ها سرمایه گذاری می نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تجزیه و تحلیل حاصل از فرضیه سوم نشان می­دهد که شرکت ها با حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری بالاتر مشخصه هایی دارند که بطور سنتی مرتبط با محدودیت های مالی بیشتر، نظیر اندازه کوچک تر، احتمال کم تر پرداخت سود سهام و شاخص kz بالاتر می­باشد. نتایج ما به توضیح این که چرا در بسیاری از مطالعات (برای مثال آلمیدا و همکاران) دریافتند، برخلاف سایر شاخص های محدودیت مالی، سطوح بالاتر شاخص KZ با حساسیت جریان نقدی پایین برای وجوه نقد مرتبط هستند کمک می­کند. پس شاخص سنتی محدودیت مالی ( نسبت سود تقسیمی و اندازه شرکت ) و شاخص ،KZ دو جنبه متمایز از محدودیت مالی را منعکس می­کند، که می­تواند تفاوت ها در نتیجه مطالعات قبلی که از این شاخص های جایگزین بهره گیری می­کند را توضیح دهد.
ارتباط بین متغیر وابسته (مخارج سرمایه­گذاری بلند مدت) با جریان های نقدی عملیاتی سال قبل بعنوان متغیر کنترلی مورد مطالعه قرار گرفت و نتیجه حاکی از همبستگی مستقیم (مثبت) بین مخارج سرمایه گذاری بلند مدت در سال جاری با جریان های نقدی عملیاتی سال ماقبل می­باشد که حاکی از تمایل مدیران برای سرمایه گذاری از محل وجوه تامین مالی شده از سال گذشته می­باشد.
5-4- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش
1- نتایج حاصل از فرضیه اول نشان می­دهد که بین مخارج سرمایه ای و حساسیت سرمایه گذاری –جریانهای نقدی ارتباط مثبتی وجود داردواین ارتباط در سالهای باجریان نقدی بالاتر، بیشتر می باشد. لذا به مدیران و سرمایه گذاران پیشنهاد می­گردد در تصمیم گیری های خود زمان بندی  و  میزان مناسب مخارج سرمایه گذاری در شرکت های تابعه خود را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهند.
2- باتوجه به ارتباط مثبت بین ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و میزان سرمایه­گذاری که نشان دهنده دسترسی بالاتر شرکت های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به منابع و فرصت­های سرمایه­گذاری می­باشد، پیشنهاد می­گردد که بانک­ها و مؤسسات مالی، تسهیلاتی را در جهت کاهش محدودیت مالی شرکت­ها از طریق فراهم­سازی منابع مالی برای تأمین سرمایه­گذاری­های شرکت­های با دسترسی پایین به منابع و فرصت های سرمایه گذاری مناسب که لازمه توسعه اقتصادی کشوراست، ایجادکنند.
3-پیشنهاد می­گردد که باگسترش مطالعات و ادبیات نظری محدودیت مالی شرکتها، فعالان ­بازار بورس ،اعضای هیأت مدیره شرکتها، سهام­داران، مؤسسات حسابرسی،پژوهشگران و … بامباحث مرتبط با محدودیت مالی شرکتها بیشترآشنا شوند، تا بتوانند به نحو مناسبی به ایفای تأثیر در کاهش محدودیت مالی شرکتها و افزایش ارزش شرکتها بپردازند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید