قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-5- محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بعضی از سرمایه‌گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیلگران آنها و موسسه‌هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می‌کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه‌گذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایه‌گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می‌یابد. این قضیه با نتایج تحقیقات تجربی زیادی متناسب می باشد. قائمی و وطن پرست ضمن تصریح به سابقه مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان داده‌اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران، دامنه‌ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیعتر می ‌کند. اما قضیه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد. عرضه و تقاضای غیرعادی در نتیجه‌ی وجود اطلاعات محرمانه به وجود می‌آید؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زیاد می گردد و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می‌یابد. بر عکس، هنگام وجود اخبار محرمانه‌ی خوب، تقاضا زیاد می گردد و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می‌یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس می گردد. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می‌کنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی‌گیرد.
برای تبیین ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری، لازم می باشد ریشه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران مورد کند وکاو بیشتری قرار گیر د. منشأ بخش عمده ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصتهای سرمایه گذار ی و رشد شرکت‌ها می باشد و بخشی  از آن نیز ریشه در رو ش‌های جمع آوری وگزارش اطلاعات توسط مدیریت  دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی ازفرصتهای  رشد  و سرمایه گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دستکاری صور ت های مالی می دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنین تلا شهایی هزینه برند؛ چرا؟
زیرا فعالیت‌های  مدیریت را از بیشینه سازی ارزش شرکت منحر ف می کند و باعث ایجادهزینه‌های  نمایندگی میشود.
بازارهای اوراق بهادار به دقت هزینه‌های  نمایندگی و کاهش قیمت  سهام را زیر نظر دارند. لافوند و واتز اذعا ن می کنند که کاهش قیمت سهام در سهامداران و مدیران این انگیزه را ایجا دمی کند که عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌های نمایندگی ناشی از آن را کاهش دهند. بدین مقصود به گزارشگری محافظه کارانه روی می آورند.بنا به اذعان لافوند و وات،حسابداریِ محافظه کارانه به وسیله ی دو سا ز و کار بالقوه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران را از بین می برد:  نخست، حسابداری محافظه کارانه می‌تواند بهترین اختصار‌ی ممکن از اطلاعات قطعی به غیر از قیمت سهام را درمورد ی عملکرد جاری شرکت‌ها برای سرمایه گذاران فراهم ساز د. با در نظرگرفتن انگیز ه ی مدیریت برای بیش نمایی سود، احتمالا سودهای تاییدپذیر تنها اطلاعات قطعی قابل عرضه دربارهی سودهااست. از سوی دیگر، معمولا مدیران نسبت به گزارش زیا نها بی میل هستند. وجود استانداردهایی مبنی بر الزام به تاییدپذیریِ کمتر برای شناسایی زیانها، می  تواند موجب گردد اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشای آن ندارند، افشا گردد. از اینرو،نتیجه‌ی خالص حسابداری محافظه کارانه عبارت می باشد از فراهم ساختن اطلاعات بیشترنسبت به  وضعیتی که در آن استانداردهای حسابداری ، تاییدپذیری مشابهی را برای شناخت درآمدها و هزینه‌های لازم می داند.
دو دیگر اینکه  اطلاعات قطعی، معیاری را فراهم می ‌کند که با بهره گیری از آن حتی می توان از منابع غیرقطعی هم  اطلاعات معتبری  را درمورد ی  سودهای تاییدناپذیر کسب نمود. به همین دلیل صورتهای مالی، سایر منابع اطلاعات را هم به نظم درمی آورد.
شناسایی جریا نهای نقدی و خالص داراییهای  تأییدپذیر، شواهد معتبری را دربار هی نتایج سرمایه گذار یها و فرصتهای  رشد پیشین فراهم می کند.این  شواهد به عنوان معیاری برای ارزیابی منابع اطلاعات غیر قطعی به کار می رود. بدین ترتیب سرمایه گذاران می توانند پیشینه‌های متکی بر منابع مختلف را با اطلاعات قطعی که سرانجام درصورتهای مالی شرکت ‌ها گزارش میشود، مقایسه نمایند. این امر آنها را قادر می سازد که قابلیت اعتماد منابع رقیب را ارزیابی نمایند.
با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید، می توان  پیشبینی نمود که:
1-هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران بیشتر باشد در تهیه صورتهای مالی شرکتها، محافظه کار ی بیشتری اعمال می گردد.
2- تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران منجر به تغییر میزان محافظه کاری می گردد(رضا زاده،1387)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

  • ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
  • تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟

  • دیدگاهتان را بنویسید