قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- روش­های گردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای بهره گیری گردید. در این روش مقاله­های موجود در نشریات معتبر که از سایت­های علمی اینترنتی اخذ گردیده­، به علاوه مجله­های علمی، نمایه­ها، پایان­نامه­های دکترا و کارشناسی­ارشد و کتاب­های مرتبط با موضوعات بهره گیری گردید. در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار همانند سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی[1] وسایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[2] و  نرم­افزار ره­آورد جدید وتدبیر پرداز بهره گیری گردید.
1-2- ابزار گردآوری اطلاعات
به مقصود جمع­آوری داده­های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش از بانک­های اطلاعاتی در نرم افزار«ره­آورد جدید» و «تدبیر پرداز» بهره گیری گردید و در مواردی که داده­های موجود در این بانک­های اطلاعاتی ناقص بود، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و سایت­های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و سایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران مراجعه گردید به عنوان مثال به دلیل نیاز به جزییات اطلاعات سرمایه­گذاری در دفاتر سرمایه­گذار درفرضیه­ی اول و دوم این پژوهش  مجبور شدیم– به دلیل نبودن اطلاعات در نرم­افزار «ره­آورد جدید» یا «تدبیر پرداز»- به سایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران مراجعه نماییم و از صورت­های مالی حسابرسی شده شرکت­های سرمایه­گذاری در آن بهره گیری نماییم.
اطلاعات مربوط به مبانی نظری و تئوریک پژوهش، به صورت کتابخانه­ای و با بهره گیری از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی جمع­آوری شده می باشد. هم­چنین جهت آزمون فرضیه­ها و در نهایت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار Excel و همچنین نرم افزارهای SPSS  و Eviews6استفاده شده می باشد.
1-3- فرضیه­های پژوهش

در این پژوهش به مقصود فراهم آوردن پاسخ علمی برای سوالات پژوهش فرضیه­هایی به توضیح زیر فراهم گردید:
فرضیه اول: بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی­داری هست.
فرضیه دوم: بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معناداری هست .
فرضیه سوم: بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معناداری هست.
فرضیه چهارم: بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت ارتباط معناداری هست.
فرضیه پنجم: بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن طی سال ارتباط معناداری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فرضیه ششم: بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت ارتباط معناداری هست.
[1] http://codal.ir
[2] http://www.fipiran.com

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


پاسخی بگذارید