شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4- بحث و نتیجه گیری
با در نظر داشتن نتایجی که آزمون فرضیه ها در پی داشته می باشد، در این قسمت نتایج حاصل برای هریک از فرضیات مورد توجه قرار می­گیرد.
فرضیه اول: نتیجه این پژوهش نشان می­دهد که بین مدیریت سود و شرکت های دارای عرضه اولیه تفاوت معنی داری هست پس فرضیه اول مبنی بر اینکه شرکت های دارای عرضه اولیه، در دوره مالی قبل از عرضه اولیه سود را مدیریت می­­کنند تایید می گردد.
فرضیه دوم: نتیجه این پژوهش نشان می­دهد که بین متغیر سازمان حسابرسی و متغیر وابسته مدیریت سود مبتنی بر اقلام واقعی ارتباط معکوس و معنادار هست. که این مطلب نمایانگر پذیزش فرضیه دوم می­گردد.
نتیجه حاصل از این پژوهش با نتیجه حاصل از تحقیقات مشابه (محمد الحداد، ایان کراچر، کوین کاسی،که در سال (2013) به مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی و بازده عملکرد سهام در شرکت های دارای عرضه اولیه پرداختند) تا حدودی یکسان می­باشد. نتایج مطالعات آنها نشان داده که شرکت های دارای عرضه اولیه در دوره مالی قبل از عرضه اولیه از مدیریت سود واقعی و تعهدی بهره گیری می­کنند. همچنین سازمان حسابرسی باعث محدود شدن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه می­گردد.

همچنین در تحقیقات مشابهی، بکر و همکارانش (1998) بالسام و همکارانش (2003) به مطالعه ارتباط بین کیفیت بالای حسابرسی و مدیریت سود پرداختند که نتایج حاکی از آن می باشد که حسابرسی با کیفیت بالا تأثیر اساسی را در کاهش مدیریت سود دارد. چی وهمراهانش (2011) به مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود تعهدی پرداختند. با پیدایش سازمان حسابرسی، سطح پایین تری از مدیریت سود تعهدی را در طول عرضه اولیه عمومی یافته اند.
تا کنون در ایران تحقیقی که به صورت مشخص بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام واقعی در شرکت های دارای عرضه اولیه، پرداخته باشد، انجام نشده می باشد. با این حال، حدادی، منصوری، فلاحی (1391) به مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی ارتباط معناداری هست.
5-5- محدودیت های پژوهش
1- در این پژوهش شرکت های دارای عرضه اولیه عمومی را مورد توجه قرار داده ایم، از آنجایی که صورت های مالی سال های قبل از عرضه اولیه عمومی را در اختیار نداریم (صورت های مالی سال ماقبل از عرضه اولیه در دسترس می باشد) که این امر باعث کاهش  تعداد نمونه های پژوهش شده می باشد.
2- در طرح اولیه ارائه شده، ارتباط بین بازده و عرضه اولیه نیز مورد نظر بوده می باشد که البته با در نظر داشتن مدل پژوهش و محدودیت در دسترسی به داده های موجود در مدل، از آزمون ارتباط فوق صرف نظر و پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی بطور جداگانه و در یک پژوهش مستقل مورد مطالعه قرار گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


پاسخی بگذارید