قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی

جهت روشن تر شدن مفهوم (Corporate Governance) از سوی صاحبنظران تعاریف متعدد ومتنوع ابراز شده می باشد که دستیابی به یک تعریف واحد که در برگیرنده معانی آن در علوم مختلف مانند علم حقوق،اقتصاد ومدیریت باشد،آسان نیست پس، تعریفی که از جامعیت ومانعیت برخوردار باشد از مفهوم راهبری شرکتی وجود ندارد، بلکه تعاریف ذکر گردیده هر کدام از زاویه ای خاص به این مفهوم نگریسته اند.هر کشوری با در نظر داشتن نوع فرهنگ،علائق، زمینه های تاریخی، فضای حقوقی و قانونگذاری، حاکمیت نهادهای اقتصادی وپولی وساختار مالکیت شرکتی، سیستمی خاص از اصول راهبری شرکتی تعریف واجراء کرده می باشد.حتی در آمریکا و انگلیس که خاستگاه Corporate Governance می‌باشد،تعریفی واحد ارائه نشده می باشد. اما در اکثر تعاریف، ویژگی های مشترک ومعین هست، به گونه کلی، در تعاریف موجود از اصول راهبری شرکتی ، ما با دو رویکرد روبرو هستیم .رویکرد اول محدود به ارتباط بین شرکت وسهامدارانش شده می باشد که در قالب نظریه نمایندگی[1] مطرح شده می باشد ورویکرد دوم در طیفی وسیع تر و درشبکه ای از روابط دیده می گردد که نه تنها حاکم بر روابط بین شرکت وسهامدارانش می‌باشد بلکه به روابط بین شرکت وسایر ذی نفعان مانند مدیران اجرائی ، مشتریان ، کارگزاران بورس.
اعتبار دهندگان[2] وحسابرسان[3] به تعبیری شهروندان یک جامعه رانیز در بر می گیرد،چنین ایده ای در قالب تئوری ذینفعان[4] دیده می گردد(Jacques,2005,p.1-4). تعاریف گسترده نشان دهنده‌ی این واقعیت می باشد که شرکت‌های سهامی در برابر کل جامعه و نسل های آینده ومنابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. رویکرد دوم نظامی را برای راهبری شرکتی تدارک می‌بیند که بر اساس آن شرکت سهامی نه تنها پیش روی سهامداران و اشخاص ثالثی که طرف معامله با شرکت هستند، مسئولانه اقدام نمایند.مطالعات انجام شده نشان می دهد شرکت‌هایی که در برابر تمام ذی نفعان خود را مسئول نشان داده اند در دراز مدت موفق ترعمل نموده اند.(Jill Solomon 2005 p.i2). برای فهم بهتر موضوع تعاریفی، از سوی صاحبنظران و سازمان های بین‌المللی در خصوص اصول راهبری شرکتی ارائه شده می باشد که هر کدام بازتاب بخشی از اهمیت مسأله می‌باشد.
در مقدمه اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(Organization for Economic Co-operation Development OECD) اصول راهبری شرکتی چنین تعریف شده می باشد:«نظام راهبری شرکتی سیستمی می باشد که به واسطه آن شرکت‌های تجاری هدایت و کنترل می شوند.این سیستم به مجموعه روابط میان مدیریت اجرائی، هبات مدیره، سهامداران و سایر ذی نفعان در یک شرکت گفته می گردد. نظام راهبری شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت تنظیم می گردد و هیات مدیره و مدیریت شرکت را به پیگیری موضوعاتی که به نفع شرکت و سهامداران می باشد ترغیب ونظارت موثر را بر این طریقه تسهیل می کند،(Tomas,Clarke,2004,p-.1).
تعریف فوق مانند تعاریفی می باشد که به راهبری شرکت با دید گسترده ای می نگرد و منحصرأ منافع سهامداران را لحاظ نمی‌کند.

در سال 1994 آقای پارکینسون که صاحبنظر در اقتصاد و مدیریت می‌باشد تعریف ذیل را اظهار کرده می باشد:
«راهبری شرکتی عبارت می باشد از فرآیند سرپرستی وکنترل در جهت اطمینان از انجام اقدامات مدیریت شرکت بر طبق منافع سهامداران»(مجله بورس،1385،ص 180).
[1] Agency Tehory
1 Banker
2 Auditor
3 Stakeholder Theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • دیدگاهتان را بنویسید