ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مین و لی[1] (2005 )  SVM   را برای پیش بینی ورشکستگی پیشنهاد کردند.   آن ها جستجوی شبکه ای که از سنجش اعتبار پنج مرتبه ای بهره گیری می کند را برای یافتن مقادیر بهینه پارامتری تابع اصلی     SVM به کار بردند.   در این پژوهش مدل  SVM  با مدل هایMDA،  لوجیت و شبکه های عصبی پس از انتشار مقایسه گردید.  نتایج نشان داد که مدل SVMدر هر دوی نمونه  های آموزشی و آزمایشی بر دیگر مدل ها فائق آمده می باشد.
به هر حال با در نظر داشتن جدید بودن مدل هایSVM و کاربرد اندک آن ها در مسائل مالی و به خصوص پیش بینی ورشکستگی امکان ارائه اظهار نظر قطعی در مورد آن ها وجود ندارد. همچنین تکنیک های دیگری نیز برای       پیش بینی ورشکستگی به کار رفته می باشد که به دلیل کاربرد اندک آن در ادبیات پژوهش تنها به ذکر نام آن ها اکتفا        می گردد،  این تکنیک ها عبارتند از: منطق فازی و تحلیل پوششی داده ها.
2-7-15)معیارهای تجزیه ترازنامه (BSDM)/ تئوری بی نظمی: یک راه تعیین پریشانی مالی آزمون تغییرات در ساختار ترازنامه می باشد. بر اساس این تئوری شرکت ها کوشش در حفظ تعادل در ساختار مالی خود بوده و چنانچه صورت های مالی یک شرکت تغییرات با اهمیتی در ترکیب دارایی های بدهی ها منعکس کند،  احتمال اینکه شرکت قادر به حفظ وضعیت تعادل خود نباشد،  افزایش می یابد. اگر این تغییرات در آینده قابل کنترل نباشد،  می توان پریشانی مالی در این شرکت را پیش بینی نمود(بوث[2]،1983)  .
 

 

 

 

 

2-8) تئوری های ورشکستگی
2-8-1) تئوری ورشکستگی قمارباز: در این روش، شرکت می تواند مانند قماربازی در نظر گرفته گردد که به کرات با مقداری احتمال زیان بازی می کند و به عملیات خود تا زمانی که خالص ارزش آن به زیر صفر برسد (ورشکستگی گردد ) ادامه می دهد. با فرض مقادیری وجه نقد،  در هر دوره مشخصی،  این خالص احتمال مثبت هست که جریان وجه نقد یک شرکت طی دوره منفی شده و نهایتا منجر به ورشکستگی گردد (موریس[3]،  1998).
2-8-2) تئوری مدیریت وجوه نقد: مدیریت کوتاه مدت ترازهای وجه نقد بنگاه،  یکی از نگرانی های اصلی هر شرکتی می باشد. عدم تعادل بین جریان های ورودی و خروجی می تواند به معنی ناتوانی عملکرد مدیریت وجوه نقد شرکت باشد و این عاملی می باشد که می تواند منجر به پریشانی مالی و نهایتا ورشکستگی گردد (عزیز و دیگران، 1988 )                          .
 2-8-3) تئوری های ریسک اعتباری[4]: ریسک اعتباری خطری می باشد که هر قرض گیرنده به هر دلیلی ناتوان از ادای تعهدات خود گردد. این مدل ها و پیش بینی ریسک مربوط به آنها مبتنی بر تئوری های اقتصادی مدیریت مالی بوده و مجموعا به تئوری های ریسک اعتباری تصریح دارند.  این مدل ها شامل اعتبارسنجی مورگان وKMV،  ریسک اعتباری CSFB و تئوری پرتفولیوی اعتباری مک کینسی می گردد.
2-8-3-1) مدل های اعتبار سنجی مورگان[5] وKMV مودی[6]: مدل های اعتبار سنجی مورگان وKMV مودی بر تئوری قیمت گذاری اختیار معامله تکیه دارند.
بر اساس این تئوری که، ناتوانی پرداخت بدهی ذاتا مربوط به ساختار سرمایه می باشد و شرکت در صورتی ممکن می باشد از ایفای تعهدات خود ناتوان گردد که ارزش دارایی های آن به پایین تر از سطح حیاتی (توسط مدل های ریسک اعتباری،  تعیین می گردد ) برسد (بلاک و اسچولر[7]، 1973 ).
2-8-3-2) ریسک اعتباریCSFB + : شاخه ای از علم آمار را به مقصود برآورد توزیع زیان پرتفوی            اوراق قرضه / وام دنبال می کند. بر اساس این تئوری ناتوانی پرداخت بدهی از یک توزیع پواسون مستقل پیروی    می کند.  این مدل ویژگی های ضروری رویدادهای نکول اعتباری را به دست آورده و اجازه محاسبه کامل توزیع زیان پرتفولیوی را  می دهد (سویس[8]، 1997 ).
2-8-3-3) تئوری پرتفولیوی اعتباری مک کینسی: تئوری پرتفوی اعتباری مک کینسی از روش های اقتصاد کلان برای ارزیابی ریسک ناتوانی تجاری بهره گیری می کند. طبق این تئوری چرخه های اعتباری به شدت از چرخه های تجاری پیروی می کنند که در آن احتمال ورشکستگی تابعی از متغیر های نظیر نرخ بیکاری،  نرخ های بهره، نرخ رشد اقتصادی، مخارج دولت،  نرخ مبادلات خارجی،  و پس انداز کل می باشد. بر این اساس کشورهای دارای وضعیت بد اقتصادی شاهد افزایش در میزان نرخ بهره اوراق بهادار و همچنین ناتوانی تجاری می باشند(ویلسون[9]، 1998)،  نیوتن (1998) نیز شرایط اقتصادی رایکی از عوامل تاثیر گذار بیرونی بر پدیده ورشکستگی می داند.                                                                                                                                                      پس از مروری جامع بر تکنیک های مورد بهره گیری در ساخت مدل های پیش بینی ورشکستگی،  اکنون به مطالعه میزان کاربرد و میزان دقت مدل های ساخته شده با بهره گیری از این روش ها می پردازیم.
این بخش بر اساس تحقیقات دیمیتراس و دیگران (1996) راوی کومار وراوی (2007) و عزیز و همایون ارائه شده می باشد.
[1]Min and Lee
[2] Booth
[3] Moriss
[4] Credit Risk Theories
[5] Jp Morgan’s CreditMetrics Model
[6] Moody’s KMV Model
[7] Black and Scholes
[8] Suisse
[9]Wilson

سوالات یا اهداف پایان نامه :