انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

 • تحقیقی توسط باقری وعموری (1387)، تحت عنوان «شناسایی و اولویت بندی نسبت های مالی اثرگذار بر درآمد مشمول»، این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی نسبت هایی که می توانند با اثرگذاری بر درآمد مشمول مالیات در تعیین ریسک اظهار نامه های مودیان تأثیر اساسی اعمال کنند پرداخته می باشد. دراین پژوهش با در نظر داشتن ماهیت پژوهش از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) نسبت های مالی که شامل نسبت های( نقدینگی و فعالیت و اهرمی و سودآور وبازار وسایر) می باشد اثرگذار بر درآمد مشمول مالیات از نظر پرسش شوندگان اولویت بندی می شوند. این پژوهش بر مبنای هدف، پژوهش کاربردی می باشد. در این پژوهش تعداد جامعه با تعداد نمونه یکسان می باشد. روش جمع آوری اطلاعات وداده ها در این پژوهش از طریق مطالعه کتب، مقالات، منابع لاتین و همچنین از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که تعیین ریسک اظهارنامه هاى مودیان و انتخاب آنها براى حسابرسى مالیاتى، بر نسبت ها و معیارهایى تأکید می کند که ارتباط بیشترى با سود واحد اقتصادى دارند.
 • تحقیقی توسط کرمی و همکارانش (1385) ، تحت عنوان «مطالعه روابط خطی و غیرخطی بین نسبت های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، در این پژوهش روابط خطی و غیرخطی بین نسبت های مالی و بازده سهام در بورس تهران برای سال های 1377 تا 1382 مورد مطالعه قرار داده شده می باشد. نسبت های مورد مطالعه سه گروه نسبت های بدهی، سودآوری و بازار را شامل می گردد. این پژوهش، از نوع پژوهش توصیفی می باشد که برای آزمون وجود ارتباط بین متغیرها و معنادار بودن مدل های برآورد شده از تحلیل رگرسیون بهره گیری کرده می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات وداده های این پژوهش از طریق سایت های بورس، نرم افزارهای تدبیر پرداز، پارس پورتفولیو، و دنا سهم جمع آوری شده می باشد. نتایج پژوهش بیانگر وجود ارتباط خطی بین نسبت های مالی و بازده سهام می باشد.
 • تحقیقی توسط نمازی و رستمی (1385)، تحت عنوان «مطالعه ارتباط بین نسبت های مالی و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، این پژوهش به مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباط نرخ بازده سهام و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. این پژوهش، تحقیقی توصیفی از نوع  همبستگی می باشد، و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره وآزمون دوربین – واتسون بهره گیری شده می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. در این پژوهش اطلاعات وداده ها در دوره زمانی 1378 تا 1382 مطالعه شده می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که میان کلیه نسبت های مالی و نرخ بازده سهام ارتباط معنا دار هست.
 • تحقیقی توسط بهرامفر وهمکارانش (1384)، تحت عنوان «مطالعه ارتباط بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها»، این پژوهش به مطالعه ارتباط بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و نسبت های مالی حاصل ازصورت جریان وجوه نقد (نسبت های مخارج سرمایه ای) پرداخته می باشد. این پژوهش بر مبنای هدف، تحقیقی تحلیلی و توصیفی از نوع همبستگی می باشد. اطلاعات و داده های این پژوهش از طریق نظاره و مطالعه اسناد و مدارک (صورت های مالی شرکت ها) جمع آوری شده می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی پژوهش محدود به سال های ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۰ می باشد. نتایج پژوهش اظهار گر آن می باشد که بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و مخارج سرمایه ای، همبستگی معنا داری وجود ندارد و ارایه آن ها در کنار یکدیگر، تصویری روشن تر از برقراری فرض تداوم فعالیت یک واحد تجاری ارایه می کند.
 • تحقیقی توسط سلیمانی امیری (1381)، تحت عنوان «مطالعه شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران»، این پژوهش با بهره گیری از مدل رگرسیون چندگانه و اطلاعات 30 شرکت سالم و 30 شرکت ورشکسته، مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارائه داده می باشد و آنرا تا سه سال قبل از بحران مالی مورد آزمون قرار داده می باشد، که نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن می باشد که مدل مزبور در یک، دو و سه سال قبل از بحران مالی، به ترتیب 95%، 83 %،  95% کل نمونه را به گونه صحیحی طبقه بندی نموده می باشد.
 • تحقیقات خارجی:

 • تحقیقی توسط لین و همکاران[1] (2011)، تحت عنوان «انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار»، این پژوهش به مطالعه پوشش وسیع تری از ویژگی های مالی، یعنی نسبت های مالی پرداخته می باشد. روش های استخراج پژوهش از معادن داده ها اعمال شده می باشد. جامعه آماری پژوهش شناسایی 5 نسبت های مالی مفید ، که نرخ مالیات دو نفر از آنها و مستمر چهار EPS سه ماهه قبلاً بی اطلاع هستند می باشد.این پژوهش از نوع پژوهش تجربی می باشد.
 • تحقیقی توسط دیمیترپولس و استریو[2] (2009) ، تحت عنوان «ارتباط صورت های مالی با ارزش و اثرآن ها بر روی قیمت سهام»، این پژوهش به مطالعه 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن و برای یک دوره زمانی 10 ساله به گونه همزمان اثر اقلام تعهدی، سود هر سهم و شش نسبت خاص به عنوان شاخصی از دستکاری در صورت های مالی را بر قیمت سهام پرداخته می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که متغیر حسابداری سودآوری مربوط ترین متغیر می باشد هرچه مدیران در دارایی های جاری کمتر  سرمایه گذاری کنند، اثری بهتر بر روی قیمت سهام آن ها خواهد داشت.
 • [1] . Lin & et al
  [2] . Dimitropoulos and  Asteriou

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار