عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه 

قسمتی از متن پایان نامه :

8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

در این پژوهش، داده‌های مورد نظر به تفضیل از نرم افزار گزارشگیری مالی MBS جمع آوری شده می باشد؛ با در نظر داشتن صورتهای مالی و یاداشتهای توضیحی هر استان اطلاعات جمع بندی و به گروه سرفصل‌های مورد نظر تبدیل گردید سپس با دسته بندی و مرتب سازی این اطلاعات تجزیه و تحلیل اولیه انجام گرفت. با فرمول‌های موجود در اکسل نسبت‌های اندازه‌گیری متغیرهای مستقل و وایسته محاسبه گردید. سپس داده‌های درصدی محاسبه شده طبقه بندی گردید تا آماده تجزیه و تحلیل آماری گردد.
روش های تحلیل آماری در پژوهش حاضر به دو قسمت عمده تقسیم می شوند:

 • روش های تحلیل آمار توصیفی: که شامل جدول آماره های توصیفی به تفکیک هر متغیر می باشد.
 • روش های تحلیل آمار استنباطی: در این تحلیل آغاز نرمال بودن متغیر پاسخ به کمک نمودار و بهره گیری از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف مطالعه شده می باشد، سپس به مقصود درک ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مطرح در این پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری شده می باشد. خاطر نشان می گردد که در این پژوهش آزمون های آماری به کمک بسته نرم افزار SPSS نسخه 20 صورت گرفته می باشد.
 • تحلیل همبستگی و رگرسیون: تحلیل همبستگی ابزاری می باشد آماری که بوسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط می باشد اندازه گیری نمود. همبستگی را معمولاً با تحلیل رگرسیو ن به کار می برند. همبستگی معیاری می باشد که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر بهره گیری می گردد. در همبستگی درمورد دو متغیر بحث می گردد:
  ضریب تعیین  :R2 ضریب تعیین مهمترین معیاری می باشد که با آن می توان ارتباط بین دو متغیر  x , y را توضیح داد.
  ضریب همبستگی  :Rاگر از ضریب تعیین ریشه دوم بگیریم، مقدار به دست آمده را ضریب همبستگی گوییم. علامت R همان شیب خط رگرسیون می باشد(آذر، مؤمنی، 1387، ص 207).
  تحقیقات همبستگی را می توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم نمود:

  الف: مطالعه همبستگی دو متغیری
  ب: تحلیل رگرسیون
  ج: تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس
  در مطالعات همبستگی دو متغییری، هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر می باشد. در اکثر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال دو متغیری برای اندازه گیری متغیرها بهره گیری می گردد، لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در این گونه تحقیقات ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون یا به گونه اختصار ضریب همبستگی پیرسون می باشد.
  در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با در نظر داشتن تغییرات متغیرهای مستقل می باشد.
  در تحقیقاتی که از رگرسیون بهره گیری می گردد، هدف معمولاً پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین می باشد. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چند گانه بهره گیری می گردد. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون انجام می شود. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می گیرد:

 • روش همزمان
 • روش گام به گام
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • روش سلسله مراتبی
 • در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می گردد. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفر مرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می گردد. از آن پس سایر متغیرهای پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی یا نیمه تفکیکی در تحلیل وارد می گردد. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی تمام متغیرهایی که قبلاً در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می گردد. به طوری کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست. در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق انجام می شود(سرمد و دیگران، 1385، ص95). در این پژوهش از روش گام به گام بهره گیری شده می باشد. چند مورد از شرایط بهره گیری از تحلیل های رگرسیونی شامل اندازه گیری متغیرها حداقل در مقیاس رتبه ای، ارتباط خطی بین متغیرها و بالاخره مناسب بودن مدل رگرسیون خطی نیز مورد مطالعه قرار گیرد که این مراحل در این پژوهش انجام شده می باشد.
  ارتباط خطی بین متغیرها با آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) و محاسبه آماره F انجام گردید. آزمون تحلیل واریانس (ANOVA)  یک آزمون پارامتری می‌باشد که در آن به مطالعه واریانس بیش از دو جامعه  پرداخته می گردد.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
 • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
 • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه

 • پاسخ دهید