قسمتی از متن پایان نامه :

 • مقایسه الگوی جریان های نقدی با سایر مدل های پیش بینی درماندگی مالی
 • انجام پژوهش مشابه برای یک صنعت خاص
 •   انجام پژوهش مشابه برای شرکت های خدماتی
 • انجام پژوهش مشابه با تغییر معیار های درماندگی مالی
 • 5 . انجام پژوهشی برای پیش بینی زودتر ورشکستگی در مراحلی نظیر نهفتگی و یا کسری وجوه نقد
   

  (7-5 نتیجه گیری 
   

  پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی شرکتها یکی از مطالعات جالب و با اهمیت در حوزه مالی می باشد.  با پیش بینی درماندگی مالی و پس از آن ریشه یابی مساله و حل آن،  می توان به نتایج بسیار رضایت بخشی دست پیدا نمود. در این پژوهش،  میزان تاثیر پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با بهره گیری از الگوی جریا ن های نقدی و مدل برنامه ریزی ژنتیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
  در این پژوهش،  نتایج حاصل از الگوی جریان های نقدی با مدل برنامه ریزی ژنتیک مقایسه گردید و با تائید شدن فرضH1 می توان گفت که “میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی بیشتر از الگوی جریان های نقدی می باشد. “در واقع فرضیه اصلی پژوهش تائید  می گردد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

   

   

   (8-5 اختصار فصل
   

  در فصل پنجم ضمن اظهار اختصار ای از موضوع پژوهش،  فرضیه ها،  روش پژوهش،  نتایج آزمون فرضیه ها به اظهار نتایج حاصل از هر یک از مدل ها و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته گردید و در پایان فصل نیز به اظهار      محدودیت های پژوهش،  پیشنهادهای کاربردی و همچنین پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی تصریح گردید.
   

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   


  پاسخ دهید