شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

 • ماهیت حسابرسی
 • انواع حسابرسی
 • مراحل اجرایی حسابرسی
 • پذیرش کار حسابرسی
 • برنامه ریزی حسابرسی
 • بودجه
 • بودجه زمانی
 • کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات
 • تئوری وابستگی در کنترل مدیریت
 • تئوری تغییرات تدریجی بودجه
 • مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه
 • مطالعه پیشینه پژوهش

 • 2-1)ماهیت حسابرسی : تأثیر اصلی حسابداری تهیه اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری مفید اقتصادی می باشد . در جهت دستیابی به این هدف ضروری می باشد که شخص ثالثی غیر از تهیه کننده اطلاعات حسابداری ، قابلیت اعتماد این اطلاعات را گواهی نماید . این تفکر نقطه آغاز تبیین ماهیت حسابرسی ، دامنه آن و موضوعات قابل حسابرسی می باشد . حسابرسی جزوی لاینفک از فرایند گزارشگری اطلاعات می باشد ، پس ارتباط عمیقی با با شناسایی و اندازه گیری اطلاعات اقتصادی دارد . رشد فزاینده و پیچیدگیهای جامعه نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط ، سیستمهای اطلاعاتی و همچنین فرایندهای مولد اطلاعات را توجیه می کند و همچنین نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از گزارشگری گسترش می دهد . در شرایطی انتفاع بخشهای مختلف جامعه از خدمات حسابرسی به حداکثر خواهد رسید که با کوشش همه جانبه تأثیر حسابرسی در جامعه به روشنی مشخص گردد و روشن کردن این تأثیر خود نیاز به درک ماهیت حسابرسی و محدودیتهای ذاتی آن دارد. (مجتهدزاده، 1378)
  2-1-1)تعریف حسابرسی : « حسابرسی عبارت می باشد از فرایند سیستماتیک[1] کسب و ارزیابی بی طرفانه شواهد وادعاهای[2] مربوط به رویدادها و فعالیتهای اقتصادی به مقصود تعیین میزان ارتباط بین این ادعاها و معیارهای مربوط و گزارش نتایج آن به بهره گیری کنندگان.» (نیکخواه آزاد، 1377)
  این تعریف حسابرسی جامع و بسیط می باشد . یعنی ضمن انتقال پیام اصلی حسابرسی (فرایند آزمونی ) در برگیرنده انواع مختلف حسابرسی برای مقاصد متنوع می باشد . اغلب واژه حسابرسی با عباراتی توصیفی که بیانگر نوع حسابرسی ، موضوع حسابرسی ویا هر دو می باشد همراه می باشد . مواردی مانند حسابرسی مالی ، حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی ، حسابرسی مدیریت ، حسابرسی عملیاتی ، حسابرسی عملکرد و حسابرسی رعایت نماینده انواع مختلف حسابرسی هستند و تعریف فوق دربرگیرنده همه آنهاست. (نیکخواه آزاد، 1377)
  عبارت فرایند منظم و سیستماتیک نشانگر برنامه ریزی حسابرسی برای جمع آوری و ارزیابی شواهد می باشد . همچنین به این معنی می باشد که حسابرسی حداقل در قسمتهایی از فرایند خود بر مبنای روشهای علمی انجام می گردد.(نیکخواه آزاد، 1377)
  جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد شالوده حسابرسی می باشد و در تمامی انواع مختلف حسابرسی به چشم می خورد . اگرچه نوع و ماهیت شواهد و معیارهای ارزیابی برای پروژه های مختلف حسابرسی معمولاً متفاوت می باشد ، اما تمامی حسابرسی ها اعم از مالی ، عملکرد مدیریت ، عملیاتی و ….. بر محور جمع آوری و ارزیابی شواهد متمرکزند. (نیکخواه آزاد، 1377)
  موضوع مورد رسیدگی از یک سری ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی تشکیل شده می باشد . این ادعاها که صراحتاً یا تلویحاً عنوان می شوند در چارچوب تعریف حسابداری قرار می گیرند و « اطلاعات اقتصادی » نامیده میشوند . لفظ اقتصادی نیز نمایانگر هر گونه شرایطی می باشد که منجر به تصمیم گیری در مورد بهره گیری از منابع محدود می گردد. (نیکخواه آزاد، 1377)
  [1]– systematic
  [2]– assertions
   

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[1] و ساعات گزارش شده[2] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی هست؟
 • آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
 • آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
 • آیا ارتباط معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت هست؟
 • [1] – Budgeted hours


  دیدگاهتان را بنویسید