ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 • بهره گیری از توابع تشخیصی خطی به جای توابع تشخیصی درجه 2 در زمانیکه توزیع پراکندگی ها نامساوی می باشد؛
 • انتخاب نامناسب احتمال های اولیه / هزینه های طبقه بندی ناصحیح
 • از تحقیقات قابل توجه انجام شده با تکنیک مدل تحلیل تشخیصی چندگانه می توان به دیکن [1]( 1972) آلتمن و همکاران (1977) و فولمر[2] (1989) تصریح نمود.
  2-7-3) مدل احتمال خطی[3]: همچنان که احتمال ورشکستگی شیوه ای جذاب برای پرداختن به ناتوانی تجاری بود محققان مدل های را ابداع کردند که قادر به تخمین احتمال ناتوانی بود.  مدل احتمال خطی به عنوان جایگزینی برای تحلیل تشخیصی چندگانه پیشنهاد گردید. این مدل حالتی خاص از رگرسیون حداقل مربعات عادی[4] با متغیر وابسته دو ارزشی صفر و یک می باشد.  در مدل احتمال خطی فرض می گردد که متغیر تصنعی y  ترکیبی خطی از  n  ویژگی (نسبت مالی ) شرکت می باشد.  احتمال ( P )اینکه یک شرکت ورشکسته گردد توسط معادله زیر تعیین می گردد:
  معادله (2-4)
  که در آن برآورد های ,OLS    متغیر مستقل شرکت i  هستند توضیح کاملی از این روش توسط گوجاراتی[5] (2003) ارائه شده می باشد.  مدل احتمالی خطی نیز همانند تحلیل تشخیصی چندگانه از معضلات آماری با اهمیتی رنج می برد: ناهمگنی ضرایب خطا،  عدم پیروی متغیر های مستقل از توزیع نرمال و همچنین عدم امکان نتایج هنگامی که احتمال محاسبه شده خارج از فاصله(1-0) قرار گیرد (آلتمن و دیگران، 1981). از طرف دیگر در حالی که مفروضات اساسی تحلیل تشخیصی چندگانه و مدل احتمال چندگانه مشابه نیستند،  نتایج این روش ها یکسان می باشد. و این امر می تواند دلیلی بر عدم اقبال این تکنیک در تحقیقات پیش بینی ورشکستگی باشد (فرج زاده، 1386).
  2-7-4 ) مدل های لوجیت[6]: بعد ها مدل های احتمال شرطی چند متغیره دیگری برای پیش بینی درماندگی مالی معرفی شدند. این مدل ها بر مبنای یک تابع احتمال  تجمعی،  با بهره گیری از نسبت های مالی یک شرکت،  احتمال تعلق یک شرکت به یکی از گروه های از پیش تعیین شده  را اندازه گیری می کنند.در روش لوجیت احتمال ورشکستگی شرکتi  توسط معادله زیر معین می گردد:
  معادله (2-5)
   

  معادله (2-6)
  تابع لوجستیک تجمعی می باشد. روش لوجیت احتمال                 را برای ورشکست شدن یک شرکت بر مبنای آن که احتمال متعلق به یک شرکت در گروه ورشکسته یا غیر ورشکسته طبقه بندی شده می باشد و با بهره گیری از ارزش انقطاع که کوشش در حداقل سازی  خطای نوع 1 و2 دارد،  محاسبه می کند.   ضرایب مدل با بیشینه کردن تابع لگاریتم بدست می آید. تحلیل لوجیت نخستین بار توسط مارتین (1977) برای پیش بینی ورشکستگی بانک ها پیشنهاد گردید  و توسط اوهلسن [7](1980) برای پیش بینی ناتوانی تجاری به کار رفت. اوهلسن 105 شرکت صنعتی ورشکسته در دوره 1976-1970 را انتخاب نمود. سهام کلیه این شرکت ها می بایستی در بورس اوراق بهادار در طی 3 سال قبل از ورشکستگی مورد معامله قرار گرفته باشند.  شرکت های غیر ورشکسته به صورت تصادفی انتخاب شدند.  هدف ساخت 3 مدل بود که ناتوانی شرکت را 3 سال پیش از ناتوانی واقعی برآورد نمایند.   هر یک از این مدل ها توانستند با دقتی بیش از 93% شرکت ها را طبقه بندی نمایند (او هلسن، 1980).                          تکنیک های اصلی لوجیت توسط دیگر پژوهش گران برای دستیابی به دقت بالاتر طبقه بندی جستجو و توسعه پیدا نمود.   در حالیکه به نظر می رسید به دلیل محدودیت های تحلیل تشخیصی چندگانه،  تحلیل لوجیت بر آن ترجیح داده گردد،  مطالعات مقایسه ای بین 2 مدل نتوانست این برتری را اثبات کند. تحلیل لوجیت کاربرد گسترده ای در     پیش بینی ناتوانی تجاری دارند. با بهره گیری از این روش مدل های زیادی در بسیاری از کشور ها ساخته گردید.  پس از 1981 به دلیل محدودیت های موجود در روش های، مطالعات ناتوانی تجاری اغلب بر بهره گیری از لوجیت تمرکز یافتند    (فرج زاده، 1386).
  2-7-5) مدل های پروبیت[8]: مدل های پروبیت مشابه مدل های لوجیت می باشند.   تفاوت اصلی آن ها در تابع احتمال ورشکستگی می باشد.   تابع احتمال پیش بینی ورشکستگی در این مدل به صورت زیر می باشد:
   

   

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  معادله (2-7  )
  [[

   

   

   به هر حال مدل های لوجیت نسبت به مدل های پروبیت از محبوبیت زیادی برخوردارند زیرا که تحلیل پروبیت در مقایسه با تحلیل لوجیت به دلیل بهره گیری از برآوردهای غیر خطی به محاسبات بیشتری نیاز دارد  (گلابوس و گراماتیکوس[9]، 1988 ).

  [1] Deakin
  [2] Fulmer
  [3] Linear probability model
  [4] Ordinary least squares
  [5] Guajarati
  [6] Logit model
  [7] Ohlson
  [8]Probit Model
  [9]Gloubos and Grammatikos
   

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   


  دیدگاهتان را بنویسید