شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه : میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، بیشتر از الگوی جریان های نقدی می باشد.
 

فرضیه ی پژوهشی،  برای آزمون پذیر شدن خود به فرضیه آماری اصلی،  تبدیل شده می باشد. فرضیه های آماری این پژوهش عبارتند از:
 

:H0   میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، بیشتر از دقت  الگوی جریان های                                    نقدی نیست.
1H:  میزان دقت  مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، بیشتر از الگوی جریان های نقدی         می باشد.
 

خاطر نشان می گردد که برای آزمون این سه فرضیه،  سطح معنی دار 5% در نظر گرفته شده می باشد.
 

 

 

 

3-6) جامعه  آماری       
شرط لازم برای انجام هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس می باشد که در وضعیت کنونی ایران عموما اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مانند اطلاعاتی می باشد که تا حدودی به راحتی در دسترس می باشد. برای انجام این پژوهش از داده های یک دوره زمانی 6 ساله برای دستیابی به اهداف مربوطه بهره گیری می گردد.  قلمرو زمانی این پژوهش سال های 1381 تا سال 1386 می باشد.  لذا جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  و شرکت هایی که طبق بخشنامه سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تابلوی غیر رسمی منتقل شدند،  می باشد که دارای شرایط زیر باشند:
1-اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد. اطلاعات مورد نیاز شامل ترازنامه،  صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد می باشد.
2-شرکت های مورد نظر طی سال های مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
3-به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی و متفاوت بودن ارقام حسابداری آن ها با شرکت های تولیدی و بازرگانی، از جامعه آماری حذف می گردند.      
علت منتهی شدن دوره پژوهش به سال 1386 بخشنامه شماره 5575/121 سال 1386 سازمان بورس اوراق بهادار می باشد، که سازمان بورس اوراق بهادار طی این بخشنامه 89  بعضی از شرکت ها را اکثرا به دلیل زیان ده بودن به تابلوی غیر رسمی منتقل نمود، در این پژوهش به علت اینکه در ایران شرکت ها به گونه رسمی اعلان ورشکستگی نمی کنند از شرکت های مزبور در بخشنامه سازمان بورس اوراق بهادار بعنوان درمانده مالی بهره گیری گردیده می باشد.
 

     
3-7) نمونه آماری
در این پژوهش با در نظر داشتن شرایط شرکتهای تولیدی در کشور و اطلاعات قابل دسترس آنها، شرکتهایی که طبق بخشنامه ی سازمان بورس اوراق بهادار به تابلوی غیر رسمی منتقل شده اند و دارای عواملی نظیر زیان ده بودن متعدد و سرمایه در گردش منفی (دارای مازاد بدهی جاری به دارایی جاری)و جریان نقد عملیاتی منفی بوده اند، بعنوان شرکتهای درمانده مالی در نظر گرفته شده می باشد. این عوامل بر اساس نشانه های مالی عدم تداوم فعالیت در استاندارد حسابرسی 570 ایران  در نظر گرفته شده می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره 1381تا 1386است.علت انتخاب این دوره بخشنامه سازمان بورس اوراق بهادار جهت انتقال شرکت های زیان ده به بازار غیر رسمی بوده می باشد. بر اساس اطلاعات و آمارهای موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار،طی این دوره 89 شرکت طبق بخشنامه مذکور به بازار غیر رسمی متقل شده اند، که از بین این تعداد 41 شرکت اطلاعات مورد نیاز در دسترس بوده ومطابق معیارهای تعریف شده برای عدم تداوم فعالیت طبق استاندارد 570 حسابرسی که شامل زیان ده بوده،سرمایه در گردش منفی و منفی بودن جریان های نقدی عملیاتی بوده اند، بعنوان شرکت های درمانده مالی انتخاب شده اند و برای مطابقت با شرکت های درمانده مالی، 41 شرکت سالم نیز بر اساس اندازه(جمع کل داراییها) شرکت های درمانده در سال درماندگی مالی انتخاب شدند،که به این ترتیب نمونه تحت مطالعه شامل 82شرکت می باشد.کوچک بودن جامعه شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و توزیع ناهمگون آنها نسبت به نوع صنعت سبب شده که عملا امکان مطالعه تاثیر صنعت بر ورشکستگی وجود نداشته باشد.در ادامه خاطر نشان می گردد که تعریف درماندگی مالی در این پژوهش بر اساس      نشانه های مالی عدم تداوم فعالیت در استاندارد حسابرسی شماره 570 می باشد،که طبق آن شرکتی که دارای زیان دهی،سرمایه در گردش منفی و منفی بودن جریان های نقدی عملیاتی باشد تردید عمده ای نسبت به تداوم فعالیت آن هست.

3-8) نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات
جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق نظاره میدانی که شامل استخراج اطلاعات از صورتهای مالی و قرار دادن این اطلاعات در مدل تعیین شده پژوهش می باشد، صورت گرفته می باشد.  برای این مقصود از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از اطلاعات موجود در سامانه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت بورس و اوراق بهادار تهران بهره گیری شده می باشد.  در این پژوهش اطلاعات مربوط به صورت گردش وجوه نقد و ترازنامه و صورت سود و زیان از طریق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها گرد آوری شده می باشد. صورتهای مالی از طریق لوح فشرده مربوط به اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و همچنین سامانه اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.  در نهایت با انتقال داده های مورد نیاز مدل ها همانگونه که در نگاره های (3-3) و معادله (3-1) به آنها تصریح شده می باشد به صفحه گسترده اکسل و اعمال محاسبات لازم،  نتایج حاصل از دو مدل را جهت تجزیه و تحلیل به نرم افزار spss  منتقل گردید.
3-9) نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش

سوالات یا اهداف پایان نامه :