قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هدف از انجام هر تحقیقی کشف واقعیت می باشد این واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزای موضوع پژوهش حاصل می گردد. پایه هر اقدام و ارزش و اعتبار آن مبتنی بر روش شناختن آن می باشد. انتخاب روش پژوهش به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکان اجرای آن بستگی دارد. به بیانی دیگر هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه روش و شیوه ای را آغاز کند تا او را دقیق تر و سریعتر در دستیابی به پاسخ پرسش های مورد نظر یاری کند(نظری تنها، 1385).
در فصل دوم، به مطالعه مبانی نظری و ادبیات موضوع پرداخته گردید. همانگونه که ذکر گردید، پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. از این رو، در فصل حاضر روش پژوهش بهره گیری شده توسط پژوهشگر تشریح می گردد. به این ترتیب که آغاز جامعه آماری، نمونه آماری و فنون جمع آوری داده ارائه می گردد. سپس فرضیات پژوهشی پژوهش، قلمرو مکانی و زمانی پژوهش و بعد از آن، به تشریح نحوه محاسبه متغیر های مستقل و وابسته پژوهش پرداخته می گردد. در ادامه مدل های رگرسیونی مورد نیاز جهت آزمون فرضیات پژوهش ارائه شده و سرانجام آزمون های آماری بهره گیری شده در پژوهش، جهت مطالعه فرضیات مطرح شده، ارائه می گردد.

3-2- روش پژوهش

پژوهش های حسابداری عموما در گروه تحقیقات اثبات گرایی قرار می گیرد زیرا پژوهشگران حسابداری معمولا با این پیش فرض که مفاهیم و واقعیات به صورت عینی در دنیای خارجی هست و با انواع روش های آماری،نظاره و… قابل اندازه گیری هستند، اقدام به انجام پژوهش خویش می نمایند.آنان آگاهانه یا نا آگاهانه معتقد به استقلال آزمون کننده و آزمودنی از یکدیگر می باشند البته این شیوه غالبا در پژوهش های حسابداری به صورت روز افزون مورد انتقاد واقع
شده اند(ناظمی اردکانی،1388). اما صرف نظر از آسیب شناسی تحقیقات مزبور، پژوهش حاضر در طبقه رویکرد های اثبات گرایی قرار می گیرد.
این پژوهش از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین از آنجا که این نوشتار به توصیف آن چیز که که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) و با در نظر داشتن آن که قضاوت های ارزشی در این پژوهش کم رنگ می باشد، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود. به علاوه با در نظر داشتن اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن بهره گیری خواهد گردید در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی می گردد. همچنین پژوهش حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا، سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی- کتابخانه ای با بهره گیری از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدای (یعنی بهره گیری از اطلاعات گذشته) می باشد.

3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش

تعیین جامعه آماری در هر پژوهش ضروری می باشد جامعه عبارت می باشد از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند. در پژوهش، واژه جامعه به کلیه افرادی اطلاق می گردد که اقدام تعمیم پذیری به آنها انجام می شود ماهیت پژوهش تعیین کننده جامعه آماری می باشد. پس تعریف:«جامعه عبارت می باشد از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهیم» (دلاوری، 1378). جامعه پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که کل طبقات شرکت­های بورس(37 طبقه) را در بر می گیرد.

3-3-1- روش نمونه گیری

در پژوهش حاضر برای تعیین نمونه آماری، از ارتباط خاصی جهت برآورد حجم نمونه و نمونه گیری بهره گیری نشده می باشد بلکه از روش حذفی بهره گیری گردیده می باشد. به بیانی دیگر آن دسته از شرکت های جامعه آماری که شرایط زیر را دارا بودند، به عنوان نمونه آماری انتخاب و مابقی حذف شده اند شرایط انتخاب نمونه به صورت زیر ارائه شده می باشد. شرایط انتخاب و تعداد شرکت ها در هر مرحله به توضیح جدول (3-1) ارائه شده می باشد:

  • برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری آنها، سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
  • طی قلمرو زمانی پژوهش، هیچ گونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
  • 3. کلیه ی اطلاعات مورد نیاز از شرکت ها برای پژوهش در دسترس باشد.
  • 4 . جزء بانک ها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گران مالی،شرکت های هلدینگ و لیزینگ ها) نباشند.

    سوالات یا اهداف پایان نامه :

     


    پاسخ دهید