امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان 

قسمتی از متن پایان نامه :

در نهایت با در نظر داشتن آزمون Qp ( آزمون میانه ) کلیه ی فرضیه های پژوهش تایید می گردد یعنی:
1-امکان پیاده سازی ارزیابی متوازن در شرکت های تابعه شرکت سیمان فارس و خوزستان هست.
2-امکان شاخص سازی در منظر مالی ارزیابی متوازن هست.
3-امکان شاخص سازی در منظر مشتری ارزیابی متوازن هست.
4-امکان شاخص سازی در منظر فرایندهای داخلی ارزیابی متوازن هست.
5-امکان شاخص سازی در منظر یادگیری و رشد ارزیابی متوازن هست.
نتایج بدست آمده موید این مطلب می باشد که شرکتهای تابعه شرکت سیمان فارس و خوزستان به اهمیت معیارهای غیر مالی در ارزیابی عملکرد پی برده اند، اما اکثرا” از ارزیابی متوازن بهره گیری نمی کنند. با مقایسه پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین از قبیل پژوهش فرناندز و همکاران(2006) تحت عنوان “مطالعه کاربرد ارزیابی متوازن در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط”، کمالی شهری(1384) تحت عنوان” امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در شرکت های لوازم خانگی فعال در بورس تهران“، پژوهش الهیاری(1386) تحت عنوان” مطالعه کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” و همچنین پژوهش الهیاری(1387) تحت عنوان “امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در بیمارستان های شیراز”، نظاره می گردد، که نتایج تمامی پژوهش ها همسو بوده و فرضیه های زیر تائید می گردند:
1-امکان پیاده سازی ارزیابی متوازن در شرکت های مورد مطالعه هست.
2-امکان شاخص سازی در منظر مالی ارزیابی متوازن هست.
3-امکان شاخص سازی در منظر مشتری ارزیابی متوازن هست.
4-امکان شاخص سازی در منظر فرایندهای داخلی ارزیابی متوازن هست.
5-امکان شاخص سازی در منظر یادگیری و رشد ارزیابی متوازن هست.
به نظر می رسد مهم ترین علت های بهره گیری نکردن از تکنیک ارزیابی متوازن برای ارزیابی عملکرد در شرکتهای تابعه شرکت سیمان فارس و خوزستان به توضیح زیر باشد:
1-جدید بودن و هزینه نسبتاً بالای اجرای این تکنیک
2-اکثر مدیران نسبت به ارزیابی عملکردشان توسط دیگران عکس العمل مطلوبی نشان نمی دهند.
3- با در نظر داشتن بازار فروش مناسب جهت تولیدات این شرکتها می توانند با هر کیفیتی و به هر قیمتی که می خواهند تولیدات خود را عرضه کنند.
4-اکثر این شرکتها به دلیل عدم وجود برنامه منسجم توجه زیادی به بهبود کیفیت نمی کنند.

5-3- پیشنهادها
الف پیشنهادها مبتنی بر نتایج پژوهش
در این پژوهش به منافع عمده بکار گیری ارزیابی متوازن تصریح گردید. با در نظر داشتن مبانی نظری پژوهش و نتیجه ای که در مورد شرکت های تابعه شرکت سیمان فارس و خوزستان حاصل گردید، پیشنهادهای زیر قابل طرح می باشد:
1- به مدیران این شرکتها توصیه می گردد که :
با در نظر داشتن مزایای این تکنیک، از این سیستم بهره گیری نمایند و با در نظر داشتن وجود پیش نیازهای لازم، شاخص سازی مناسب را در جهت دستیابی به اهداف استراتژی خود انجام دهند .هم چنین با در نظر داشتن نتیجه آزمون فریدمن و قرار گرفتن منظر یادگیری و رشد در آخرین اولویت و از طرف دیگر اهمیت بسزای این منظر به عنوان ریشه و بنیاد سایر منظرهای ارزیابی متوازن، پیشنهاد می گردد یکی از اهداف خود را جهت رسیدن به اصل مهم دانایی محوری قرار داده و در آموزش و یادگیری کارکنان خود کوشش بیشتری کنند.
دقت و تمرکز بیشتری در تدوین استراتژی های خود داشته باشند و حتماً آن را به شکل مکتوب در آورند.
2- به سایر بهره گیری کنندگان احتمالی توصیه می گردد:
با در نظر داشتن هزینه بر بودن پیاده سازی این سیستم، توجه زیادی را در مرحله تدوین استراتژی و تهیه نقشه آن معطوف دارند.
امکان سنجی لازم قبل از اجرای ارزیابی متوازن در هر یک از صنایع دیگر انجام گیرد.
ب پیشنهادها برای پژوهش های آتی
ارزیابی متوازن را در یکی از شرکتهای تابعه پیاده سازی کنند و نتایج آن را با قبل از اجرای این تکنیک مقایسه کنند .
در مورد علت کم توجهی به منظر یادگیری و رشد و راهکارهای مناسب جهت حل این مشکل راه حل ارائه کنند.
در تحقیقات جداگانه شاخص سازی هر یک از منظرهای ارزیابی متوازن و تدوین نقشه استراتژی در شرکتها انجام دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

-آیا امکان اجرای تکنیک “ارزیابی متوازن”به مقصود ارزیابی عملکرد در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان هست؟
-آیا امکان شاخص سازی در منظر مالی ارزیابی متوازن هست؟
-آیا امکان شاخص سازی در منظر مشتری ارزیابی متوازن هست؟
-آیا امکان شاخص سازی در منظر فرایندهای درون سازمانی (داخلی) ارزیابی متوازن هست؟
-آیا امکان شاخص سازی در منظر یادگیری و رشد  ارزیابی متوازن هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

-کدامیک از منظرهای ارزیابی متوازن بیشترین کاربرد را دارد؟


دیدگاهتان را بنویسید