ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی 

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهای وابسته:
Ch-budgeted : تغییرات در بودجه زمانی نسبت به سال گذشته می باشد که به صورت زیر محاسبه میشود
[(Budgeted Hourst+1 – Budgeted Hourst)/ Budgeted Hourst]*100 = Ch-budgeted
 

Ch-reported : تغییرات در ساعات گزارش شده نسبت به سال گذشته می باشد که به صورت زیر محاسبه می گردد
[(Reported Hourst+1 – Reported Hourst)/ Reported Hourst]*100 = Ch-reported
 

متغیرهای مستقل:
Variance : انحراف بودجه زمانی سال گذشته می باشد و به صورت زیر محاسبه می گردد.
[(Reported Hourst – Budgeted Hourst)/Budgeted Hourst]*100= Variance

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

Under* Variance : مقدار under در مورد انحرافات مساعد 1 و در مورد انحرافات نامساعد 0
 

 

آزمون فرضیه های گروه «ب»: برای آزمون فرضیات از یک مدل رگرسیون ساده و یک مدل رگرسیون چندگانه بهره گیری می گردد.
مدل شماره6: این مدل با بهره گیری از رگرسیون ساده بدست آمده می باشد و برای آزمون فرضیه های گروه «ب» به کار می رود
Yi = α + ß Xi
Yi: بودجه زمانی لازم برای شرکت i ام
Xi: هر یک از متغیرهای مستقل شرکت i ام
ε : جزء باقیمانده شرکت i ام
 

مدل شماره 7: این مدل با بهره گیری از رگرسیون چندگانه به دست آمده می باشد و برای آزمون فرضیه های گروه دوم به کار می رود. متغیرهای lnASSETS و lnSALES معرف اندازه شرکت، SUBS معرف پیچیدگی عملیات شرکت، DEFINV و DEFREC معرف ریسک واحد تجاری و PROFIT MARGIN،
ROE و ROA نیز معرف سودآوری واحد واحد مورد رسیدگی می باشد.
 

 

LnHOURS = c0 + c1 lnASSETS + c2 lnSALES +  c3 SUBS + c4 DEFINV + c5 DEFREC
                      + c6 ROA + c7 ROE + c8 PROFIT MARGIN + γ
 

LnHOURS: ln ساعات بودجه شده حسابرسی
lnASSETS: ln داراییهای پایان دوره
lnSALES: ln فروش طی دوره
SUBS: تعداد واحدهای فرعی پایان دوره
DEFINV: نسبت موجودیها به کل داراییها
DEFREC: نسبت حسابها و اسناد دریافتنی به کل داراییها
ROA: نرخ بازده داراییها ( نسبت سود خالص به کل داراییها)
ROE: نرخ بازده سرمایه ( نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام)
PROFIT MARGIN: نسبت حاشیه سود ( نسبت سود خالص به فروش(درآمد)
γ : جزء باقیمانده
 

1-9)روش جمع آوری داده ها:
داده ها و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به دو طریق جمع آوری خواهد گردید:
۱- از طریق گزارشهای سالانه شامل صورتهای مالی و یادداشتهای همراه که توسط شرکتها منتشر و از طریق مراجعه به بورس اوراق بهادار تهران قابل دسترسی می باشد.
۲- پرونده های حسابرسی شرکتهای مورد حسابرسی که درآرشیو سازمان حسابرسی موجود می باشد.
 

1-10)جامعه آماری: 
دراین طرح تحقیقی جامعه آماری شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی می باشد که دارای شرایط زیر بوده اند:
۱- در طول دوره مطالعه صرفاَ توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده باشند.
۲- در یک سال حسابرسی، بیش از یک سال مالی آنها مورد حسابرسی قرار نگرفته باشد.
3- اطلاعات مورد نیاز پژوهش در مورد آنها وجود داشته باشد.
 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[1] و ساعات گزارش شده[2] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی هست؟
  • آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
  • آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
  • آیا ارتباط معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت هست؟
  • [1] – Budgeted hours