قسمتی از متن پایان نامه :

16-2-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC
طراحی مدل یکی از مهمترین مراحل در اجرای سیستم ABC می باشد. درصورتی که سیستم به گونه صحیح طراحی و اجرا گردد، می‌توان به مزایای حاصل از بکارگیری آن در سازمان دست پیدا نمود.
در مرحله طراحی سیستم، طراحی فعالیتها، بایستی طوری انجام گردد که کمترین هزینه و پیچیدگی را داشته باشد. بطوریکه سیستم طراحی شده، فراهم‌کننده اطلاعات جزیی درتمامی سطوح فعالیتها و در راستای بهبود فرآیندها باشد. علاوه براین سیستم طراحی شده تاحد امکان بایستی ساده باشد، اما نه خیلی ساده، زیرا در این صورت اطلاعات حاصل ازآن کیفیت زیادی نخواهد داشت. بطورکلی برای طراحی مدل، مراحل زیر را بایستی در نظر گرفت:
1- تعریف هدف هزینه با در نظر داشتن نوع سازمان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2ـتعریف مراکز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت.
3ـ واکاوی فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه.
4-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع.
5ـ تعریف و شناسایی محرک منابع.

6-عملیات هزینه یابی و شناسایی هزینه ها در مراکز فعالیت.
7ـ تعریف و شناسایی محرکهای هزینه بر حسب هر کدام از مراکز فعالیت.
8-عملیات تخصیص هزینه ها به هدف هزینه با در نظر داشتن مراحل تخصیص چندگانه.
9-محاسبه بهای تمام شده هدف هزینه
با در نظر داشتن مراحل ذکر گردیده جهت طراحی و بکارگیری سیستم ABC هر کدام از مراحل تشریح می گردد:
3-4-4-1- تعیین هدف هزینه با در نظر داشتن نوع سازمان
تعریف و مشخص کردن هدف هزینه در سیستم ABC یکی از مهمترین مراحل می باشد، زیرا با در نظر داشتن هدف هزینه می باشد که عملیات طبقه بندی مراکز فعالیت، واکاوی فعالیت، شناسایی هزینه ها و نهایتا تخصیص هزینه و محاسبه بهای تمام شده انجام خواهد گرفت. هدف هزینه در سیستمهای تولیدی اکثرا بر اساس محصولات تعریف می گردد و با در نظر داشتن نوع و تعداد محصولاتی که محاسبه بهای تمام شده برای آنها مهم می باشد می توان عملیات هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده را انجام داد. در صورتی که هدف هزینه در یک سیستم کل خروجیهای آن نباشد و یا به تعبیری محاسبه بهای تمام شده تمام خروجیها مد نظر نباشد، بایستی در مرحله اول هزینه های مشترک را به تمامی خروجیها نسبت داد و در مرحله بعد هزینه های خاص هر خروجی را که محاسبه بهای تمام شده آن مورد نیاز باشد را تعیین و در بهای تمام شده در نظر گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید