قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2.2.2 انواع ریسک
تا اینجا در خصوص ریسک کلی که عامل مهمی در تجزیه و تحلیل سرمایه­گذاری می باشد، صحبت کردیم. با این حال تجزیه و تحلیل­گران مدرن، عوامل مؤثر بر ریسک (منابع ریسک) را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می­گردد به دو دسته کلی تقسیم می­کنند. یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجزای آن، فرق میان اجزای کلی (بازار) و اجزای خاص (اوراق خاص) می باشد. این دو نوع ریسک را کـه تجزیـه و تحلیل­گـران مدرن به آنها ریسک سیستماتیک و ریسک غیـرسیستماتیک می­گویند به صورت زیر می­توان نشان داد:
ریسک سیستماتیک + ریسک غیرسیستماتیک= ریسک کل
ریسک غیرسیستماتیک[1]
آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار را که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد ریسک غیرسیستماتیک می­گویند. این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی می باشد و به عواملی هم زیرا ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدینگی بستگی دارد. اگرچه کلیه­ی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک غیرسیستماتیک برخوردار هستند اما سهام عادی بیشتر با این نوع ریسک مرتبط می باشد. این نوع ریسک را می­توان با ایجاد پرتفوی کاهش داد (جونز، 1943، ترجمه تهرانی و نوربخش1386).
ریسک سیستماتیک[2]
سرمایه­گذاران می­توانند با تشکیل پرتفوی قسمتی از ریسک کلی را که به بازار ربطی ندارد کاهش دهند. آن قسمت از ریسک که باقی می­ماند غیرقابل کاهش و ریسک مربوط به بازار می باشد. اگر بازار سهام به سرعت افت داشته باشد بیشتر سهام­ها را تحت تأثیر قرار می­دهد و برعکس. این تغییرات بدون در نظر داشتن رفتار یک سرمایه­گذار خاص رخ می­دهد و برای کلیه­ی سرمایه­گذاران بحران­ساز می باشد.
تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار، مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد که به آن ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته می­گردد. معمولاً تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردارند (اعم از اوراق قرضه و سهام) برای اینکه ریسک سیستماتیک دربرگیرنده ریسک­های تورم، بازار و نرخ بهره می باشد (جونز، 1943، ترجمه تهرانی و نوربخش1386).
[1]. Unsystematic Risk
[2] . Systematic Risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:
براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  • آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  • آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  • آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  • آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  • آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟