مطالعه تأثیر و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
مقصود از عملیاتی کردن، قابل نظاره ساختن یک نظریه یا متغیر و پیش بینی روش های اندازه گیری آن می باشد(خاکی،1387،ص 178).
متغیر مستقل، یک ویژگی و خصوصیت می باشد که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می گردد و مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته نظاره می گردد(خاکی،1386،ص 167).
متغیر مستقل
تمرکز مالکیت( CON): تمرکز مالکیت عبارت می باشد از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکتهای مختلف. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود. دراین پژوهش به مقصود محاسبه نسبت تمرکز مالکیت ازشاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) بهره گیری می گردد. شاخص مزبوراز مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شرکتها به دست میآید. این شاخص به موازات افزایش میزان تمرکز مالکیت افزایش پیدا کرده و در شرایطی که کل سهام متعلق به یک نفر باشد، بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده و معادل 10.000 واحد محاسبه می گردد. درصورتیکه ساختار مالکیت پراکنده بوده وکلیه سهامداران دارای نسبتهای مساوی باشند،HHI  کمترین ارزش را پیدا کرده و معادل 10000/N محاسبه میشود. شاخص هرفیندال بشرح زیر قابل محاسبه می باشد که در آن  pi میزان سهام هر سهامدار و p کل سهام شرکت می باشد (محمدی و همکاران 1388).
متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری می باشد که نظاره یا اندازه گیری می گردد تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص گردد(دلاور،1384). متغیر های وابسته در این پژوهش عبارتند از:
ریسک سیستماتیک (β) : بتا نشان دهنده حساسیت نوسانات بازده اوراق بهادار در ازای نوسانات بازده پرتفوی بازار بوده واز حاصل تقسیم کواریانس بازده اوراق بهادار (دارایی های ریسکی ) با بازده پرتفوی بازار بر واریانس بازده پرتفوی بدست می آید (مشکی، 1390).
واریانس نامطلوب: از مجذورات انحرافات نامطلوب ( انحرافات کمتر از میانگین نرخ بازده ) حول میانگین نرخ بازدهی) (µ  به دست می آید ( نیم واریانس زیر نرخ میانگین ). ریسک دارایی منفرد به وسیله واریانس داده های نا مطلوب یا به اظهار ساده تر، نیمه واریانس ( ( Semivar محاسبه می گردد (تهرانی وپیمانی، 1387).
انحراف معیار نامطلوب: به وسیله جذر واریانس نامطلوب محاسبه می گردد.
واریانس مطلوب: ریسک به وسیله واریانس داده های مطلوب محاسبه می گردد.
متغیر کنترلی
متغیر های کنترلی، متغیرهایی هستند که بر متغیر مستقل اثر گذارند و بایستی هنگام مطالعه روابط متغیر های مستقل و وابسته، در نظر گرفته شوند تا بتوان اثر این متغیرها بر متغیر وابسته را کنترل نمود. متغیرهای کنترلی که علاوه بر متغیر مستقل در این پژوهش بکار می طریقه عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

   اندازه شرکت (SIZE) : مقصود از اندازه، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام چاپ گردیده در پایان سال مالی شرکت می باشد. بهره گیری از لگاریتم طبیعی باعث می گردد تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل ، تحت تاثیر اثرات مقیاس های بزرگ قرار نگیرد (مشکی، 1390).
   نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB): عبارتست از نسبت ارزش بازار سهام چاپ گردیده در پایان سال به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت(محمدی و همکاران، 1388).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).
اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:
1-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک


دیدگاهتان را بنویسید