تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-5  روش های افشا
در گزارشگری مالی اطلاعات را می توان به گونه های مختلف افشا نمود. انتخاب بهترین شیوه افشا به ماهیت و اهمیت نسبی اطلاعات در هر مورد بستگی دارد. راه های متداول و مرسوم برای افشای اطلاعات مالی را می توان به توضیح زیر طبقه بندی نمود (شباهنگ، 1386، ص 164):

 • شکل و ترتیب صورتهای مالی اساسی
 • اصطلاحات و ارائه جزییات
 • یادداشتهای همراه صورتهای مالی
 • گزارش حسابرس مستقل
 • گزارش هیأت مدیره
 • 2-3-5-1 شکل و ترتیب صورتهاى مالى اساسى
  مربوط ترین و با اهمیت ترین اطلاعات بایستی همواره در متن صورت های مالی اساسی منعکس گردد مشروط بر این که انعکاس چنین اطلاعاتی در صورت های مزبور مقدور باشد. به محض این که بتوان رویدادهای مالی و سایر تغییرات ایجادشده را با اعتماد و میزان متعارفی از دقت و صحت اندازه گیری نمود، لازم می باشد دارایی ها و بدهی ها و اثرات حاصله بر سودخالص و حقوق صاحبان سهام در صورتهای مالی افشا گردد (همان منبع، ص 164).
  2-3-5-2 اصطلاحات و ارائه جزئیات
  همان گونه که شکل صورتهای مالی اساسی از لحاظ افشا اهمیت دارد اصطلاحاتی که در صورتهای مالی مزبور بکار می رود و جزئیاتی که در آن منعکس می گردد نیز واجد اهمیت می باشد. اگر سرفصل ها و توضیحات مربوط به اقلام منعکس درصورتهای مالی مناسب و گویا باشد به بهره گیری کنندگان آگاهی های لازم را می دهد. اما بهره گیری از اصطلاحات مبهم تنها میتواند باعث سردرگمی و برداشتهای نادرست گردد. بهره گیری از اصطلاحات فنی حسابداری و دارای معانی شناخته شده و بکارگیری یکنواخت آنها در مورد اقلام مشابه، سودمندی صورتهای مالی را افزایش و بهبود کیفیت افشا را باعث می گردد. به گونه کلی رعایت اختصار، یک هدف مطلوب در گزارشگری مالی می باشد اما اگر ارائه جزئیات از لحاظ تصمیم گیری در مورد صورتهای مالی با اهمیت وضروری تشخیص داده گردد بایستی به افشای مناسب اطلاعات تفصیلی ارجحیت داد (همان منبع، ص 166-165).
  2-3-5-3  یادداشتهاى همراه صورتهاى مالى

  یادداشتهای همراه صورتهای مالی بخش مهمی ازگزارش های مالی به شمار می رود، زیرا اغلب تنها راه عملی برای توصیف کامل و مناسب انواع معینی از وضعیتها و رویدادهای خاص می باشد.  هدف از ارائه یادداشتهای همراه صورتهای مالی، افشای اطلاعات مربوط و با اهمیتی می باشد که نمی توان آنها را ازطریق انعکاس در متن صورتهای مالی به گونه ای مناسب و بدون این که از مطلوبیت صورت های مزبور کاسته گردد ارائه نمود. مزایای عمده یادداشتهای همراه صورتهای مالی و کاربرد آنها در موارد زیر می باشد:

 • ارائه اطلاعات غیرکمی به عنوان جزءلاینفک صورتهای مالی.
 • افشای شرایط و محدودیتهای مربوط به اقلام منعکس در متن صورتهای مالی.
 • افشای جزئیاتی که ارائه آنها از طریق انعکاس در متن صورتهای مالی مقدور نیست.
 • ارائه مقادیر کمی و مطالب توصیفی که افشای آنها ضروری تشخیص داده شده می باشد اما در مقایسه با اطلاعات منعکس در متن صورتهای مالی در درجه دوم اهمیت قراردارد.
 • اطلاعاتی که از طریق یادداشت های همراه صورتهای مالی افشاء می گردد نباید با اطلاعات منعکس درمتن صورتهای مالی تضاد داشته و نباید تکرار آن اطلاعات باشد، بلکه بایستی جزء متمم، مکمل، با اهمیت و لاینفک اطلاعات منعکس در متن صورتهای مالی باشد (همان منبع، ص 167-166).
  2-3-5-4  گزارش حسابرس مستقل
  افشای اطلاعات مالی با اهمیت در مورد واحد انتفاعی اصولاً در گزارش حسابرس مستقل جایی ندارد اما از گزارش مزبور می توان برای افشای انواع اطلاعات زیر بهره گیری نمود:

 • آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری روشهای حسابداری متفاوت با روش های پذیرفته شده.
 • آثار با اهمیت ناشی از تغییر یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر.
 • اختلاف نظر بین حسابرس مستقل و واحد انتفاعی مورد رسیدگی نسبت به قابلیت پذیرش یک یا چند روش حسابداری بکار گرفته شده در گزارشهای مالی واحد مزبور.
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

     اهداف پژوهش


  دیدگاهتان را بنویسید