مطالعه تأثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-2-اهمیت محافظه کاری:
از نظر بیور1 (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای می باشد که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد‌های بیشتر) و هزینه‌های بیشتر (نسبت به هزینه‌های کمتر) می گردد و زیان­های تحمل نشده را شناسایی می کند، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان گونه که فلتهام و اوهلسون2 (1995) اظهار نمودند انتظار بر این می باشد که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد (شروف و همکاران، 2004) 3.
نمونه­هایی از رویه‌های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام­تر اخبار بد می­شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان­های کاهش ارزش ( اما عدم شناسایی سودهای  تجدید ارزیابی) برای دارایی‌های بلند مدت و حسابداری زیان‌های احتمالی پیش روی سود های احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با بعضی ابهامات مواجه می گردد رویه‌های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال گردد و همچنین معیار‌های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان منبع)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درمورد جریان‌های نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه می کند مربوط به قیمت سهام می باشد و از این رو، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار می باشد ( واتز و زیمرمن،1986). از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به گونه سیستماتیک، روش‌های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری»6موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند ( همان منبع،ص5)7. از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2)، سرمایه گذاران بایستی درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان‌های نقدی آتی بکار گیرند (اسکات،2003)8.
1 Beaver
2 faltham & ohalson,
3 sheroof et al
2  Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP ).
3 Scott

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

  • ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
  • تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟

  • دیدگاهتان را بنویسید