شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل نتایج
مدل رگرسیون فرضیه پژوهش می‌باشد. و مقدار آماره دوربین– واتسون، برابر 2.18 می باشد که مقدار این آماره مناسب می باشد و نشان‌دهنده رفع خودهمبستگی بین اجزای اخلال مدل اولیه می‌باشد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده مدل، حاکی از آن می باشد که متغیرهای برآوردی مدل، از توان توضیح دهندگی(94 درصد)، برای توضیح متغیر وابسته برخوردارند. با در نظر داشتن نتایج بدست آمده کیفیت اقلام تعهدی سود بر ارتباط بین سود و جریان نقدی عملیاتی با بازده غیرعادی سهام تاثیر معکوس و معنی داری دارد. ارتباط منفی بیانگر این می باشد که هرچه سود به موقع تر باشد بازده غیرعادی عرضه عمومی سهام کمتر می گردد، به اظهار دیگر هرچه سود به موقع تر باشد عدم تقارن اطلاعاتی نیز کمتر می گردد. گزارشگری مالی از طریق افشای شفاف اطلاعات مالی شرکت ها می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده، تخصیص بهینه منابع (انتخاب درست به جای گزینش نادرست)، و کارایی عملکرد شرکت را در پی داشته باشد. ایفای این تأثیر حسابداری به توسعه اقتصادی نیز کمک می کند. یکی از عناصرکلیدی گزارش های مالی، سود خالص می باشد . سود خالص گزارش شده در صورت های مالی، یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد واحد تجاری تلقی می گردد که همواره مورد بهره گیری طیف وسیعی از بهره گیری کنندگان مانند سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران مالی، تحلیلگران بازار سهام و میزان مالیاتی قرار می گیرد . اختیار اقدام مدیران در بهره گیری از اصل های تحقق، تطابق و برآورد و دستکاری های صورت گرفته توسط آنها مانند عواملی می باشد که شفافیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد . بسیاری از مدیران ممکن می باشد بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت و دریافت پاداش خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند. از این رو، اطلاعات مالی چاپ گردیده در صورت های مالی، به ویژه سود حسابداری که مبنای بسیاری از تصمیم گیر ی هاست غیر شفاف و توام با ابهام می باشد . فقدان شفافیت و کیفیت نامناسب سود حسابداری افشا شده به شرایطی منجر می گردد که می توان بازدهی بیش از بازده عادی شرکت به دست آورد. به بیانی دیگر، غیر شفاف و مبهم بودن سود حسابداری به بازده غیرعادی سهام منجر خواهد گردید. این نتیجه می تواند توسط بهره گیری کنندگان صورت های مالی، تحلیلگران بازار سرمایه و تدوین کنندگان قوانین بهره گیری گردد . شفافیت بیشتر اطلاعات مالی که هدف اصلی نهادهای نظارتی، به ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد، می تواند به تخصیص بهینه منابع کمک کند و هرگونه عدم تقارن اطلاعاتی را از میان بردارد. یافته های این پژوهش با پژوهش های فرانسیس و دیگران ( 2004 ) و کردستانی و مجدی (1386) همخوانی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید