قسمتی از متن پایان نامه :

1-8 روش شناسی پژوهش
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط پدیده های مورد مطالعه می باشد و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این پژوهش ارتباط بین متغیرها مورد نظر می باشد.پژوهش حاضر به مطالعه روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این ارتباط در شرایط کنونی و بر اساس داده های تاریخی می باشد.پس می توان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود.در اینگونه تحقیقات،محقق به مطالعه علت و معلول(متغیر وابسته و متغیر توضیحی)پس از وقوع می پردازد.در این تحقیقات بین متغیرها یک ارتباط آماری هست که هدف مطالعه این ارتباط می باشد.
1-8-1 روش گردآوری اطلاعات
با در نظر داشتن ماهیت این پژوهش از دو روش میدانی و کتابخانه ای بهره گیری می گردد.
روش کتابخانه ای: بهره گیری از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب،مجلات،پایان نامه ها،مقالات و اینترنت می باشد.این روش برای انجام مطالعات مقدماتی،تدوین فصل ادبیات پژوهش و چهار چوب نظری پژوهش به کار می رود.
روش میدانی: برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات پژوهش به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار راه آورد جدید و بانک های اطلاعاتی سازمان بورس و تجمیع داده ها در ستون های excel به محاسبه متغیر های پژوهش می پردازیم و با بهره گیری از نرم افزار های spss و eviews فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار می دهیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-8-2 قلمرو پژوهش
تعیین قلمرو پژوهش، یکی از نکات مهم هر پژوهش می باشد.تعیین دقیق چهارچوب موضوعی،زمانی و مکانی پژوهش باعث افزایش کارایی و اثربخشی پژوهش می گردد و از اتلاف زمان ،هزینه و نیروی انسانی جلوگیری می کند.
1-8-2-1 قلمرو موضوعی پژوهش
در این پژوهش تنها تاثیر مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد مطالعه قرار می گیرد و سایر عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرس موضوع مطالعه این پژوهش نمی باشد. پس به گونه کلی می توان گفت که قلمرو موضوعی در حیطه حسابداری مالی می باشد.
1-8-2-2 قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش یک دوره‌ی 7ساله شامل صورت‌های مالی سال‌های 1386الی 1391 می‌باشد.
1-8-2-3 قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش ، بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-8-3 جامعه آماری پژوهش
کلیه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را شکل می‌دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش که درصدد پاسخ به آن هستیم به توضیح زیر می باشد:
آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟
بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:


دیدگاهتان را بنویسید