قسمتی از متن پایان نامه :

2-3  مبانی نظری افشا در حسابداری
یکی از هدفهای اصلی گزارشگری مالی تامین اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری می باشد. دستیابی به این هدف مستلزم افشای مناسب اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط می باشد. در ارتباط با افشا لازم می باشد به این پرسش ها پاسخ داده گردد: هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟ اطلاعات مالی برای چه اشخاصی بایستی افشا گردد؟ چه اطلاعاتی بایستی افشا گردد؟ و چه میزان از اطلاعات لازم می باشد افشا گردد؟ علاوه بر پرسش های بالا چگونگی و زمان بندی افشای اطلاعات نیز مهم می باشد زیرا بر سنجش سودمندی اطلاعات تاثیر می گذارد. در ادامه به مطالعه هر یک از این موارد پرداخته می گردد:
2-3-1 هدف از افشا

هدف از افشا در گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم برای نیل به مقاصد زیر می باشد:

 • ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی
 • قضاوت در مورد چگونگی بهره گیری واحد انتفاعی از منابع موجود
 • پیش بینی طریقه سودآوری واحد انتفاعی در آینده
 • ارائه اطلاعات به مقصود کمک به اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران جهت ارزیابی ریسک ها و توانایی های بالقوه اقلام شناسایی (ثبت) شده و اقلام شناسایی (ثبت) نشده.
 • ارائه اطلاعات درمورد جریان های نقدی ورودی یا خروجی آینده.
 • کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی بازده سرمایه گذاری ها.
 • همچنین نمونه هایی از افشای اطلاعات حسابداری جدید، دراجرای اصل «رعایت انصاف در افشای اطلاعات» شامل موارد زیر می شوند:

 • گزارش ارزش افزوده.
 • گزارش اطلاعاتی درمورد کارکنان.
 • حسابداری منابع انسانی.
 • حسابداری و گزارشگری اجتماعی.
 • افشای اطلاعات مربوط به بودجه.
 • پس، اطلاعاتی که از طریق گزارشهای مالی ارائه می گردد بایستی قابل اعتماد، مربوط، مناسب و کامل باشد. درافشای اطلاعات مالی بایستی نیازها و خواسته های سرمایه گذاران اصلی، موسسات سرمایه گذاری، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی مورد توجه قرار گیرد (بارس و مورفی[1]، 1994).

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  2-3-2 مخاطبین افشا
  بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری طیف وسیعی از جامعه را تشکیل می دهند. چنانچه پذیرفته گردد که سرمایه گذاران در مجموع، کانون توجه حسابداری می باشند می توان افشا در گزارشگری مالی را به عنوان ارائه اطلاعات لازم برای عملکرد بهینه بازار کارآمد سرمایه تعریف نمود. در بعضی از کشورها در پاسخ به پرسش مربوط به مخاطبین افشا، سایر گروه های ذینفع نظیر کارکنان و نهاد های دولتی را در کنارسرمایه گذاران قرار می دهند و به یک میزان به نیازهای اطلاعاتی آنان توجه می کنند. ویلیام بیور در کتاب گزارشگری مالی خود بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری را به پنج گروه عمده شامل سرمایه گذاران، واسطه های مالی، قانون گذاران، مدیران و حسابرسان تقسیم بندی می کند (بیور، 1998). از دیدگاه FASB گزارشات مالی بایستی اطلاعاتی را ارائه کنند که برای سرمایه گذاران کنونی و بالقوه و بستانکاران و سایر بهره گیری کنندگان از صورت های مالی مفید واقع گردد وآنها بتوانند بدین وسیله در مورد سرمایه گذاری، دادن وام به شرکت و تصمیمات مشابه، به شیوه های بخردانه اقدام کنند.
  از منظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که آثار مالی معاملات عملیات و رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را اظهار و از این طریق سرمایه گذاران،اعطا کنندگان تسهیلات مالی و سایر بهره گیری کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد. بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بهره گیری‌کنندگان‌صورتهای‌مالی ‌و نیازهای‌اطلاعاتی‌ آنها به‌توضیح ‌زیر می باشد:
   الف‌ ـ سرمایه‌گذاران‌: سرمایه‌گذاران‌ به‌ عنوان‌ تأمین‌کنندگان ‌سرمایه ‌متضمن ‌ریسک‌ واحد تجاری
  پپپپ‌و مشـاوریـن‌ آنـان‌علاقه‌منـد بـه‌ اطـلاعـاتـی‌ در مـورد ریسـک ‌ذاتـی ‌و بـازده‌سرمایه‌گذاریهای‌خود می‌باشند.
  ب ـ اعطاکنندگان‌ تسهیلات‌مالی‌: اعطاکنندگان‌ تسهیلات‌مالی‌علاقه‌مند به‌اطلاعاتی‌هستند که‌براساس‌ آن ‌بتوانند توان ‌واحد تجاری ‌را در بازپرداخت ‌به‌موقع ‌اصل‌و متفرعات ‌تسهیلات‌ دریافتی ‌ارزیابی ‌کنند.
  ج‌ ـ تأمین‌کنندگان‌ کالا و خدمات‌و سایر بستانکاران‌: تأمین‌کنندگان‌ کالا و خدمات‌و سایر بستانکاران ‌به‌ اطلاعاتی ‌علاقه‌مند هستند که ‌آنها را در اتخاذ تصمیم‌ در زمینه ‌فروش ‌کالا و خدمات ‌به‌واحد تجاری ‌و ارزیابی ‌توان ‌واحد تجاری ‌جهت ‌بازپرداخت ‌بدهی های‌خود در سررسید، یاری‌رساند.
  د ـ مشتریان: علاقه‌ مشتریان‌ به‌کسب‌اطلاعات‌در مورد تداوم‌فعالیت‌واحد تجاری‌می باشد‌، بالاخص ‌زمانی‌ که ‌ارتباط ‌آنان ‌با واحد تجاری ‌بلندمدت ‌بوده ‌یا اینکه‌ درحد قابل‌ملاحظه‌ای‌ به‌محصولات‌و خدمات‌واحد تجاری‌وابسته‌باشند.
  ﻫ ـ   کارکنان‌ واحد تجاری: کارکنان‌ و نمایندگان‌ آنها به‌ اطلاعاتی‌ در مورد ثبات‌ و سودآوری ‌کارفرمایان ‌خود علاقه‌مندند. اینان‌ همچنین ‌علاقه‌مند به‌اطلاعاتی‌هستند که‌ آنها را در ارزیابی ‌توان‌ واحد تجاری ‌مبنی ‌بر تأمین‌حقوق ‌و مزایا، ایجاد فرصتهای‌ شغلی ‌و پرداخت ‌مزایای ‌پایان‌ خدمت ‌یاری ‌دهد.
  و ـ دولت‌ و مؤسسات‌دولتی‌: دولت‌ و مؤسسات‌ تابع ‌آن‌ در ارتباط‌ با تخصیص‌منابع‌ علاقه‌مند به ‌فعالیتهای ‌واحد تجاری‌ هستند. آنها همچنین ‌برای ‌تنظیم ‌فعالیتهای ‌واحدهای‌ تجاری‌، تعیین ‌سیاستهای‌ مالیاتی‌ و تشخیص ‌مالیات‌ و نیز تهیه ‌آمار ملی ‌به‌ اطلاعات ‌نیاز دارند.
  ز ـ جامعه‌ به‌گونه اعم‌: آحاد جامعه ‌به‌ طرق ‌مختلف ‌تحت ‌تأثیـر واحدهـای ‌تجـاری ‌قرار می‌گیرند. از طریق ارائـه ‌اطلاعـات ‌در مورد رونـدهـا و تحولات ‌اخیـر در رشـد واحـد تجاری ‌و طیف ‌فعالیتهای ‌آن‌، صورتهـای‌ مالی‌می‌تواند برای‌آحاد جامعه‌مفید باشد.
  ح‌ ـ   سایر بهره گیری‌کنندگان‌: اشخاص‌ دیگری‌ که ‌اکثراً  به‌ ارائـه ‌انواع‌ خدمات‌ به ‌بهره گیری‌کنندگان ‌فوق ‌الذکر بالاخص ‌سرمایه‌گذاران ‌اشتغال‌ دارند، جهت‌ رفع ‌بعضی ‌نیازهای ‌اطلاعاتی‌ خود به‌ صورتهای‌ مالی ‌تکیه ‌می‌کنند. اشخاص‌ مزبور شامل ‌بورس ‌اوراق ‌بهادار، کارگزاران ‌بورس‌،  تحلیل‌گران‌ مالی ‌و پژوهشگران‌می‌باشند (کمیته تدوین استانداردها، 1387).
  [1] Barth and Murphy

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

     اهداف پژوهش


  پاسخی بگذارید