مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2-2 تفکیک وظایف رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل
در گزارش کدبری توصیه‌شده که بین اعضای هیئت‌مدیره، بایستی توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل شرط فرایند تصمیم‌گیری در شرکت نباشد. به علاوه، تقسیم مسئولیت‌ها در سطح عالی شرکت، بایستی به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا و حدود اختیارات اعضای هیئت‌مدیره، اطمینان کافی حاصل گردد. در گزارش مزبور قید شده می باشد که اگر سمت‌های ریاست هیئت‌مدیره و مدیریت عامل بر عهده دو شخص مجزا نباشد؛ آنگاه یکی از اعضای ارشد هیئت‌مدیره بایستی اعلام کند که شخص مستقل کیست. پس از گزارش کدبری، در گزارش هیگز[1](2003) دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل در شرکت‌های انگلیسی تأکید شده می باشد. هیگز اعلام کرده که با در نظر داشتن توصیه‌های گزارش و تا زمان گزارش وی، در حدود 90 درصد از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، وظایف رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل را از یکدیگر تفکیک کرده بودند. این امر تأثیر ماندگار گزارش کدبری را بر شرکت‌های انگلیسی، نشان می‌دهد. البته هیگز توصیه کرده که ماده قانونی مربوط به تفکیک وظایف رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل که در قانون جامع به صورت زیر بود: «درزمینه تصمیم‌گیری در مورد ادغام سمت‌های ریاست هیئت‌مدیره و مدیریت عامل، بایستی استدلال‌های منطقی و علت های کافی به افکار عمومی ارائه گردد (قانون جامع، 1998، 14).
با اعمال سخت‌گیری بیشتر، به شکل زیر اصلاح گردد: وظایف رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، نباید بر عهده یک شخص واحد گذاشته گردد (اصلاحات پیشنهادی بر قانون جامع، 1998، پیوست الف گزارش هیگز، 2003، 8)[2]. جالب این جاست که نکات اصلی پیشنهادهای مذکور و سایر توصیه‌های انجام‌شده توسط هیگز، در قانون جامع مصوب جولای 2003 لحاظ شده می باشد (یاغومیان، 1385).
4-2-2نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی
فروپاشی انرون در سال 2001، نظرها را به سوی اثربخشی عملکرد مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) هیئت‌مدیره، جلب نمود. از سوی دیگر، گزارش هیگز[3] (2003) در انگلستان نیز پاسخ دندان‌شکنی به نفوذ قابل‌ملاحظه مدیران غیر موظف ناکارا، در شرکت‌های هم ردیف انرون محسوب می‌گردید.
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف مستقل در هیئت‌مدیره‌ی شرکت‌ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل؛ به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت در جلسات هیئت‌مدیره، کمک شایان توجهی می کند. البته بایستی توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، تأثیر مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف وغیرموظف، در میان اعضای هیئت‌مدیره، اعمال می‌کنند. وجود چنین ترکیبی، از عناصر اصلی یک هیئت‌مدیره کارا و مؤثر به شمار می رود، زیرا درحالی‌که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درمورد فعالیت‌های شرکت ارائه می‌کنند، مدیران غیر موظف با دیدگاهی حرفه‌ای و بی‌طرفانه، در مورد تصمیم‌گیری‌های مدیران مذکور به قضاوت می‌نشینند. بدین ترتیب، هیئت‌مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می‌آید (بیرد و هیکمن، 1992،99)[4].
گزارش کدبری توصیه کرده می باشد که هیئت‌مدیره، بایستی حداقل دارای سه عضوغیرموظف باشد؛ تا اعضای مزبور، توان تأثیرگذاری بر تصمیم‌های هیئت‌مدیره را داشته باشند. همچنین، در گزارش مذکور اظهار شده می باشد که مدیران غیر موظف، بایستی دارای دیدگاهی مستقل درزمینه راهبرد، عملکرد، منابع، انتخابات و استانداردهای اجرای عملیات شرکت باشند. به علاوه، قید شده می باشد که اکثریت مدیران غیر موظف، بایستی مستقل از مدیریت شرکت باشند و نباید هیچ‌گونه ارتباط‌ای (به غیرازدریافت حقوق و مزایا و حق سهامدار بودن) داشته باشند که استقلال آنان را با مخاطره روبرو سازد. در حقیقت، در گزارش مزبور تصریح شده می باشد که دست کم دو نفرازحداقل سه عضو غیر موظف هیئت‌مدیره، بایستی مستقل باشند. از سوی دیگر، روش‌های متعددی برای حصول اطمینان از استقلال مدیران غیر موظف، پیشنهاد شده می باشد. برای نمونه، در گزارش کدبری ضمن بحث درمورد حقوق و مزایای  پرداختی به مدیران غیر موظف، اظهار شده می باشد که بایستی میان ارزش آفرینی این مدیران و مورد مصالحه قرار نگرفتن استقلال آنان، تعادلی وجود داشته باشد.
در گزارش همپل[5](1998) وظیفه و تأثیر مدیران غیر موظف مورد بازنگری قرارگرفته؛ اما پیشنهادی در مورد افزایش تعداد مطلوب آنان در هیئت‌مدیره، ارائه نشده می باشد. از سوی دیگر، ترکیب مطلوب پیشنهادی اعضای موظف وغیرموظف هیئت‌مدیره در قانون جامع (1998) نسبت به تعداد توصیه‌شده در قانون کدبری تغییر نداشته می باشد. در هردو قانون تأکید شده که تعداد مدیران غیر موظف، نباید کمترازیک سوم تعداد اعضای هیئت مدیره باشد. در حقیقت به نظرمی رسد که پیشنهادهای انجام‌شده در گزارش همپل، مبنی بر تأکید بیش از حد بر تأثیر نظارتی مدیران غیر موظف، گمراه‌کننده بوده؛ زیرا در خود گزارش، به مطلب زیر تصریح شده می باشد:
“یک اثر جانبی و غیرارادی تأکید بیش از حد بر تأثیر نظارتی مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) بوده می باشد” (گزارش همپل، 1998،59)[6] .
در چنین مواردی مانند انرون، خطر وجود گروهی از مدیران غیر موظف ناکارا وغیرمؤثر، به همراه معضلات حاد ناشی از مصالحه‌ی استقلال آنان به دلیل وجود تضاد منافع، بیش از پیش مورد تأکید قرارگرفته می باشد (یاغومیان، 1385،269) .
[1]. Higgs
[2].Higgs
[3].Higgs
[4].Byrd J.W., & Hickman
[5].Hampel
[6].Hampel

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


پاسخی بگذارید