مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-3- مدل سلسله مراتب تامین مالی[1]
فرض اصلی ترتیب پله­ای[2] سلسله مراتب تامین مالی، وجود اطلاعات نامتقارن بین مدیران (با اطلاعات کامل) و سرمایه­گذاران (با اطلاعات اندک) می باشد.(لری[3] و رابرتز[4]،2004)
بر اساس سلسله مراتب تامین مالی یا فرضیه ترتیب پله­ای،ترتیب منابع تامین مالی به توضیح زیر می باشد:
1) منابع داخلی 2)بدهی جدید3)انتشار سهام جدید (ساموئل[5]،1996)در تئوری مایرز و ماجلف،مدیران از اطلاعات خصوصی برای انتشار اوراق بهادار بهره گیری می­کنند،آن هم زمانی که اوراق بهادار شرکت بالای ارزش واقعی خود قیمت گذاری شده می باشد. زیرا سرمایه­گذاران از این مساله اطلاعات نامتقارن آگاه هستند،قیمت اوراق بهادار ریسکدار را هنگام اعلام انتشار اوراق بهادار جدید،کاهش می­دهند.(فاما[6] و فرنچ[7]،2003)نتیجه این کاهش قیمت،سرمایه­گذاری پایین می باشد،زیرا مدیران از بعضی فرصتهای سرمایه­گذاری سودآور چشم پوشی می­­کنند.(لری و رابرتز،2004)مدیران برای اجتناب از این تحریف در تصمیمات سرمایه­گذاری،پدیده­ای را که مایرز و ماجلف ترتیب پله­ای می­نامند،دنبال می­کنند.آنها پروژه­ها را آغاز با درآمدهای انباشته تامین مالی می­کنند که از مساله اطلاعات نامتقارن به دور می باشد.سپس زمانی که منابع داخلی برای تامین نیازهای مالی کافی نباشد،شرکت با بدهی با ریسک پایین که مساله اطلاعاتی آن قابل چشم پوشی می باشد و سپس با بدهی ریسک دار تامین مالی می­کند.سهام فقط تحت شرایط فشار مالی و یا زمانی که سرمایه­گذاری خیلی بیش از درآمدهای انباشته می باشد و تامین مالی با بدهی اهرم اضافی ایجاد می­کند، منتشر می­گردد.(فاما و فرنچ،2003)
مساله­ای که در مدل ترتیب پله­ای هست،این می باشد که مساله اطلاعات نامتقارن را تنها عامل تعیین کننده انتشار سهام می­داند. در حالیکه،مدل ترتیب پله­ای اصلاحی،مساله اطلاعات نامتقارن و فشارمالی را به گونه همزمان در نظر می­گیرد. شرکتها از بدهی اجتناب می­­کنند،زیرا منجر به فشار مالی می­گردد که آنها را از اجرای گزینه­های سرمایه­گذاری آینده باز می­دارد. بایستی گفت، شرکتها باسرمایه­گذاریجاری و مورد انتظار زیاد نسبت به درآمدها،سهام منتشر می­کنند،حتی اگر اهرم جاری متعادل باشد و باز شرکت بتواند از طریق بدهی تامین مالی کنند،زیرا شرکتها به دنبال حفظ ظرفیت دارایی­های نقد و بدهی­های خود هستند،انتشار سهام را در این حالت به بدهی ترجیح می­دهند. به بیانی دیگر،مدل ترتیب پله­ای به شرکتهای با کمبود بالای تامین مالی جاری و مورد انتظار آینده،این امکان را می­دهد که خارج از ترتیب پله­ای رفتار کنند.(فاما و فرنچ ،2003)
پس در کل بایستی گفت،سلسله مراتب تامین مالی ناشی از هزینه­های مبادله[8]،مزایای مالیاتی[9]،هزینه­های فشار مالی[10] و مهم تر از اینها مسائل نمایندگی و اطلاعات نامتقارن می باشد. آگاروال[11] و زنگ[12] (2003)،اشتلیگتیز و ویز و مایرز و ماجلف از اطلاعات نامتقارن به عنوان دلیلی بر وجود سلسله مراتب تامین مالی نام برده­­اند. برنانک[13] و گرتلر (1990)و گرتلر (1992)نشان دادند که هزینه های نمایندگی می­تواند به تفاوت هزینه منابع مالی داخلی و خارجی منجر گردد.(آگاروال و زنگ ،2003)ترتیب بله­ای سلسله مراتب تامین مالی تصریح می­کند کهفرآیند تصمیم­گیری منحصرا توسط ارتباط بین سرمایه­گذاری و سقف منابع داخلی[14]C* و سقف بدهیD* تعیین می­گردد.(لری و رابرترز،2004)
[1]– FinancingHierarchy Model
[2]-Pecking Order
[3]-Leary
[4]-Roberts
[5]-Samuel
[6]-Fama
[7]-French
[8]-Transaction Costs
[9]– Tax Advantages
[10]-Costsof FinancialPressure
[11]-Aggarwal
[12]-Zong
[13]-Bernanke

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[14]-Internal Fund Threshold

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید