قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول که به توضیح فرضیه آماری زیر اظهار گردیده، انجام گرفته می باشد، بصورت کلی (87-91)در زیر آورده شده می باشد:
بین عدم انعطاف پذیری هزینه ها و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری وجود ندارد.          
بین عدم انعطاف پذیری هزینه ها و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری هست.
با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از جدول فوق،در سطح معنی داری 05/0α= و براساس نتایج آزمون t، p- مقدار ضریب متغیر مستقل عدم انعطاف پذیری هزینه ها برابر با 0001/0می باشد که کمتر از 05/0 می باشد. پس، فرضیه صفر (H0) رد می گردد. از این رو، بین عدم انعطاف پذیری هزینه ها و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معناداری هست.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم که به توضیح فرضیه آماری زیر اظهار گردیده، انجام گرفته می باشد، بصورت کلی (85-90) در زیر آورده شده می باشد:
بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری وجود ندارد          
بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری هست
در نهایت، با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از جدول فوق،در سطح معنی داری 05/0α= و براساس نتایج آزمون t، p- مقدار ضریب متغیر مستقل اندازه شرکت برابر با 0034/0می باشد که کمتر از 05/0 می باشد. پس، فرضیه صفر (H0) رد می گردد. از این رو، اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معناداری هست.
 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم که به توضیح فرضیه آماری زیر اظهار گردیده، انجام گرفته می باشد، بصورت کلی (85-90) در زیر آورده شده می باشد:
بین سودآوری شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری وجود ندارد.          
بین سودآوری شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری هست.
بعلاوه، با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از جدول فوق،در سطح معنی داری 05/0α= و براساس نتایج آزمون t، p- مقدار ضریب متغیر مستقل سودآوری برابر با 0001/0می باشد که کمتر از 05/0 می باشد. پس، فرضیه صفر (H0) رد می گردد. از این رو، بین سودآوری و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معناداری هست.
 

4-4-2- آزمون فرضیه دوم، چهارم و ششم (مدل دوم)

الف) آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره دوم
به مقصود گزینش یکی از روش های داده های تابلویی یا داده های تلفیقی، از آماره F لیمر بهره گیری می گردد. به بیانی دیگر، آماره آزمون F لیمر تعیین می کند که عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از شرکت ها وجود دادرد یا خیر؟ در آزمون F لیمر، فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن عرض از مبدأ ها (داده های تلفیقی) و فرضیه مقابل، نشانگر ناهمسانی عرض از مبدأها (داده های تابلویی) می باشد. بدین ترتیب، در صورت رد فرضیه صفر، روش داده های تابلویی پذیرفته می گردد.

جدول 4-17- آزمون F لیمر

 
 

 

 

 

 

 

Effects Test

Statistic

d.f.

Prob.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross-section F

1.636144

(71,283)

0.0027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

0.657111

0.065630

10.01242

0.0000

INFLEX

-0.191404

0.031306

-6.114003

0.0000

PROFIT

-5.19E-07

1.10E-07

-4.730547

0.0000

SIZE

0.027754

0.004486

6.186319

0.0000

MTB

-0.319979

0.010511

-30.44354

0.0000

TANG

-0.006072

0.027541

-0.220460

0.8256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted Statistics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.818871

    Mean dependent var

0.721930

Adjusted R-squared

0.816313

    S.D. dependent var

0.470928

S.E. of regression

0.131188

    Sum squared resid

6.092474

F-statistic

320.0826

    Durbin-Watson stat

1.991589

Prob(F-statistic)

0.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unweighted Statistics
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.668964

    Mean dependent var

0.543990

Sum squared resid

6.264804

    Durbin-Watson stat

2.122265

 

با در نظر داشتن نتایج جدول فوق؛ مقدار احتمال آماره F (0027/0) می باشد که فرض صفر رد شده و داده های تابلویی مناسب تشخیص داده می گردد.
 

ب) آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره دوم
اگر پس از آزمون F لیمر، فرضیه صفر رد شده باشد، این پرسش مطرح می گردد که ارتباط را می توان در قالب کدام یک از روش های آثار ثابت و یا آثار تصادفی، مطالعه نمود؟ آزمون هاسمن این موضوع را مشخص می کند. فرضیه صفر (روش آثار تصادفی) در این آزمون به این معنی می باشد که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و از یکدیگر مستقل هستند. در حالی که، فرضیه مقابل (روش آثار ثابت به این معنی می باشد که بین جزء اخلال موردنظر و متغیر توضیحی همبستگی هست. در صورت رد فرضیه صفر از روش آثار ثابت و اگر این طور نباشد روش آثار تصادفی بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:
1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟
سوالات فرعی:
1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟
2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟
3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟


دیدگاهتان را بنویسید