تبین ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها
تبیین ارتباط مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تبیین ارتباط سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها
تبیین ارتباط مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام ومدیریت موجودی‌ها
 

 

 

1-5- فرضیات پژوهش

فرضیات اساسی پژوهش عبارت‌اند از:
ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها
بین مالکیت مدیریتی و مدیریت موجودی‌ها ارتباط معنی دار هست.
بین سهامدار عمده و مدیریت موجودی‌ها ارتباط معنی دار هست.
بین میزان مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام و مدیریت موجودی‌ها ارتباط معنی دار هست.

1-6- قلمرو پژوهش

در بحث قلمرو پژوهش، سه نوع قلمرو موضوعی،مکانی و زمانی مطرح می گردد (خاکی،1384)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید