قسمتی از متن پایان نامه :

1-8- روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده­ها جزء تحقیقات علی پیمایشی می باشد. با در نظر داشتن موضوع پژوهش و متغیرهای مورد مطالعه در آن، اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از طریق مراجعه به بانک های اطلاعاتی موجود در نرم افزار ره آورد جدید حاصل می گردد. به بیانی دیگر داده های مورد بهره گیری در این پژوهش از نوع داده های دست دوم می باشد. بازه زمانی برای جمع آوری داده ها، سال مالی 1390 تا 1391 می باشد.
به بیانی دیگر نوع پژوهش را از سه وجه زیر مورد مطالعه قرار می دهیم:
1-8-1- روش پژوهش ازجهت هدف
این پژوهش ازجنبه هدف کاربردی بوده وبا بهره گیری ازروش ها ومدل موجود می توان در راستای بهبود وضعیت سایر سازمانها و شرکت های پذیرفته شده در بورس، بهره گیری نمود.
1-8-2- روش پژوهش ازنظر روش استنتاج
ازنظر روش استنتاج این پژوهش ازنوع توصیفی می باشد وجامعه آماری شرکت­های پذیرفته شده دربورس درطی سالهای 1390 الی 1391 مورد مطالعه قرارخواهند گرفت.
1-8-3- روش پژوهش ازنظر طرح پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ازنظر طرح کلی پژوهش، این پژوهش ازنوع پس رویدادی (بهره گیری اراطلاعات گذشته ) بوده واطلاعات مالی شرکت های مذکور ازسال 1390 الی 1391 مورداستفاده قرارخواهد گرفت .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
در این قسمت سوالات پژوهش در جهت اهداف پژوهش اظهار می شوند
سوالات اصلی پژوهش:
چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی هست؟
سوالات فرعی پژوهش:

  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی هست ؟

  • دیدگاهتان را بنویسید