قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- نتایج فرضیه ها پژوهش
بر اساس نتایج جدول آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف یک نمونه‌ای، فرض نرمال بودن برای تمامی متغیر ها مستقر می باشد (05/0p>). یعنی با 95/0 درصد اطمینان فرض نرمال بودن تایید می گردد.
5-2-1 فرضیه اصلی
بهره گیری از راهبرد معکوس در بورس اوراق بهادار تهران سبب ایجاد سود آوری می گردد.
در واکاوی واریانس ملاحضه می گردد که میانگین های نمونه نظاره شده چقدر تغییر می کنند این پراکندگی نظاره شده را با پراکندگی منتظره مقایسه خواهیم نمود و بر اساس این فرضیه صفر که تمام میانگین های جامعه برابرند رد می گردد.
برآورد درون گروهی پراکندگی در جدول فوق نشان دهنده این امر می باشد که مشاهدات درون یک گروه چگونه تغییر می کند. و پراکندگی بین گروهی بیانگر این می باشد که اگر تمام گروه ها حجم نمونه یکسانی داشته باشند انحراف معیار میانگین های نمونه برآوردی از خطای معیار میانگین می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن معنی داری بدست آمده از واکاوی واریانس یکطرفه فوق (022/0) زیرا کمتر از معنی داری پژوهش (05/0) می باشد لذا می توان نتیجه گرفت فرضیه صفر مبنی بر بهره گیری از راهبرد معکوس در بورس اوراق بهادار تهران سبب ایجاد سود آوری نمی گردد. رد می گردد و این امر بدین معنی می باشد که بهره گیری از راهبرد معکوس در بورس اوراق بهادار تهران سبب ایجاد سود آوری می گردد.
5-2-2 فرضیه فرعی اول
بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق ب/هادار تهران ارتباط هست.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون برابر 534/0 و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر 504/0 می باشد  که نشان دهنده این می باشد بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست (05/0p<)پس فرضیه صفر رد می گردد. و ارتباط بین این دو متغیر مستقیم می باشد. لذا فرضیه فرعی اول پژوهش مورد تایید قرار می گیرد به این مفهوم که تغییرات در میزان اندازه شرکت موجب تغییرات در میزان راهبرد معکوس می باشد و به طرف مثبت (افزایشی) سیر می کند، بدین معنی که افزایش میزان اندازه شرکت با افزایش میزان راهبرد معکوس همراه می باشد و بالعکس، که مثبت بودن ضرایب آزمون های پیرسن و اسپیرمن دلیل افزایشی بودن این ارتباط می باشد.

5-2-3 فرضیه فرعی دوم
بین راهبرد معکوس و ارزش دفتری در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون برابر 488/0 و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر 467/0 می باشد  که نشان دهنده این می باشد بین راهبرد معکوس و ارزش دفتری در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست (05/0p<)پس فرضیه صفر رد می گردد. و ارتباط بین این دو متغیر مستقیم می باشد. لذا فرضیه فرعی دوم پژوهش مورد تایید قرار می گیرد به این مفهوم که تغییرات در میزان ارزش دفتری موجب تغییرات در میزان راهبرد معکوس می باشد و به طرف مثبت (افزایشی) سیر می کند، بدین معنی که افزایش میزان ارزش دفتری با افزایش میزان راهبرد معکوس همراه می باشد و بالعکس، که مثبت بودن ضرایب آزمون های پیرسن و اسپیرمن دلیل افزایشی بودن این ارتباط می باشد.
5-2-4 فرضیه فرعی سوم
بین راهبرد معکوس و عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون برابر 377/0 و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر 427/0 می باشد  که نشان دهنده این می باشد بین راهبرد معکوس و عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست (05/0p<)پس فرضیه صفر رد می گردد. و ارتباط بین این دو متغیر مستقیم می باشد. لذا فرضیه فرعی دوم پژوهش مورد تایید قرار می گیرد به این مفهوم که تغییرات در عامل بازار موجب تغییرات در میزان راهبرد معکوس می باشد و به طرف مثبت (افزایشی) سیر می کند، بدین معنی که افزایش عامل بازار با افزایش میزان راهبرد معکوس همراه می باشد و بالعکس، که مثبت بودن ضرایب آزمون های پیرسن و اسپیرمن دلیل افزایشی بودن این ارتباط می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های اساسی پژوهش:
با در نظر داشتن اظهار مساله که در بخش قبل عنوان گردید، سؤالات اساسی پژوهش را می­توان به صورت زیر مطرح نمود:
سوال اصلی:
آیا می­توان با بهره گیری از راهبرد معکوس بازده اضافی کسب نمود؟
سوالات فرعی:

  • آیا بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟

  • دیدگاهتان را بنویسید