مطالعه ارتباط ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش پژوهش خود را مشخص نمود و با بهره گیری از ابزارهای مناسب،داده های  مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری نمود، اکنون نوبت آن می باشد که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش پژوهش، نوع متغیرها،… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش پژوهش بیابد. پیوند دادن موضوع پژوهش به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق می باشد، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود، برای مطالعه آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق می باشد، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت می باشد. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای می باشد که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم  آمده اند؛ اختصار، کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به مقصود آزمون فرضیه ها فراهم آید.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار  می رود، که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت. در فصل سوم روش پژوهش و نحوه آزمون فرضیات مطرح گردید . در این فصل، آغاز متغیر های پژوهش به لحاظ آماری توصیف و مطالعه می شوند . در ادامه ، آزمون فرضیات پژوهش با در نظر داشتن الگوی علمی مطرح شده در فصل قبل و از طریق نرم افزار SPSS18 اجرا و نتایج حاصل ارائه می گردد.

4-2- نتایج آمار توصیفی
جدول زیر حاوی آمار توصیفی متغیر های مورد آزمون می باشد. همانطور که در جدول نشان داده شده می باشد، انحراف معیار نسبتا پایین متغیرهای مورد مطالعه نشان می دهد که داده های نمونه ی انتخابی از انسجام مناسبی برخوردار هستند.
تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش، در جدول فوق آمده می باشد. با نکاه کلی به میانگین معیار وجه نقد در میابیم که سطح نگهداری وجه نقد در شرکت ها پایین بوده و دچار مشکلاتی می باشد که اثرات آن در بازار تا حدودی نظاره می گردد. به گونه مثال میانگین پایین نگهداری وجه نقد بیانگر این واقعیت می باشد که شرکتهای مورد مطالعه به گونه کلی در پایان سال مقدار بسیار کمی وجه نگهداری می کنند.
آماره های توصیفی متغیرهای ساختار مالکیت نشان می دهد که 47% از سهام شرکت های مورد مطالعه در مالکیت سهامداران نهادی می باشد همچنین سهامداران دولتی 34% از سهام شرکت های نمونه را در اختیار دارند. پایین بودن میانگین شاخص تمرکز مالکیت نشان دهنده ساختار مالکیت پراکنده شرکت های مورد مطالعه می باشد و عدد میانگین 18% بیانگر این موضوع می باشد که 18% از سهام شرکتها را سهامداران بزرگ(عمده) در اختیار دارند.
تحلیل توصیفی مربوط به متغیر های کنترلی اندازه شرکت و متغیر کنترلی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارنشان میدهد که شرکتهای نمونه به لحاظ اندازه و حجم داراییها به گونه متوسط یکسان هستند زیرا که انحراف معیار هر دو متغیر در سطح پایینی می باشد. پراکندگی بالای متغیرهای کنترلی قیمت سهام و نوسان بازده نشان دهنده عدم ثبات قیمت سهام و نوسان بسیار زیاد قیمت سهام می باشد که این خود ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی  زیاد در شرکت های مورد مطالعه می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
با در نظر داشتن مسئله‌پژوهش پرسش‌های زیر مطرح می گردد:

  • آیا بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط معناداری هست؟

  • دیدگاهتان را بنویسید