قسمتی از متن پایان نامه :

3-6- مدل پژوهش و متغیر های آن
3-6-1- مدل بهای تمام شده فلم هلتز

در این مطالعه،” اطلاعات هزینه یابی منابع انسانی بر اساس مدل بهای تمام شده تحصیل فلم هولتز(1998) به عنوان متغیر مستقل در نظر گر فته شده می باشد، مدل بهای تمام شده تحصیل که به آن “بهای تمام شده اولیه” نیز اطلاق می گردد، در برگیرنده بهای تمام شده صرف شده برای استخدام، آموزش و یادگیری کارکنان می باشد. بهای تمام شده تحصیل را می توان به دو گروه بهای تمام شده جذب واستخدام کارکنان و بهای تمام شده آموزش ویادگیری کارکنان تفکیک نمود(فلام هولتز،1998).
بهای تمام شده تحصیل فلم هولتز را می توان در 7 حساب معین مشخص، طبق سرفصل های زیر تجمیع نمود:
1) هزینه های استخدام؛ 2) هزینه های گزینش؛ 3) هزینه های آموزش رسمی؛ 4) هزینه های آموزش غیررسمی؛ 5) هزینه های آشناسازی؛ 6) هزینه های آموز ش ضمن خدمت ؛  7)هزینه های توسعه. این هزینه ها سپس مطابق با اصل تطابق مستهلک می شوند.  لذا مدل بهای تمام شده تحصیل منابع انسانی فلم هولتز(1998)برای یک شرکت به قرار زیراست:
TRChr=achr+tchr

TRChr =بهای تمام شده تحصیل (اولیه) منابع  انسانی شرکت؛
= achr هزینه های جذب و استخدام منابع انسانی؛
= tchr هزینه های آموزش ویادگیری منابع انسانی؛
در این پژوهش بنابر علت های زیر از مدل بالا بهره گیری گردید:
1- کاربرد این مدل با وضعیت حسابداری ایران هماهنگی دارد. نتایج، پژوهش های شیبانی(1377)و استاد هاشمی(1388) این موضوع را نیز تایید می کند.
2-  این مدل با عملیات حسابداری ارزیابی دارایی ها هماهنگی دارد.
3-  مدل بهای تمام شده تحصیل (اولیه) فلم هولتز(1998) یک روش عینی می باشد.
4- این روش به دلیل مستند بودن، بیشتر از سایر روش ها قابل پذیرش سازمان مالیاتی می باشد.
5- پژوهشگرانی مانند حسن قربانی (2000) و  نمازی(2009)   بهره گیری کرده اند و مدل بهای تمام شده تاریخی برای منابع انسانی در شرکتهای ایران تایید شده می باشد.
در این پژوهش، محقق همچنین بر روی ارزش اطلاعات هزینه یابی منابع انسانی بر اساس مدل بهای تمام شده  تاریخی یا اصلی مطالعه می کند.این روش توسط بوزادا (1997)، ویلیام سی .پیل،آر. لی برامت و اریک جی.فلم هولتز (1998) توسعه داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 سوالات پژوهش:
سوال اصلی پژوهش

  • آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت ارتباط معناداری هست؟
  • سوالات فرعی پژوهش
    2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
    3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
    4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟